Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Αδίστακτος, ανελέητος, χωρίς αναστολές συζυγοκτόνος

Κατη­γο­ρί­ες για δύο κακουρ­γή­μα­τα και δύο πλημ­με­λή­μα­τα απήγ­γει­λε ο εισαγ­γε­λέ­ας στον 33χρονο πιλό­το που χθες φέρε­ται να ομο­λό­γη­σε πως σκό­τω­σε την 20χρονη σύζυ­γό του Καρο­λάιν στο σπί­τι τους στα Γλυ­κά Νερά.

Η δίω­ξη που ασκή­θη­κε σε βάρος του αφο­ρά τα κακουρ­γή­μα­τα της:

-Ανθρω­πο­κτο­νί­ας από πρό­θε­ση τελε­σθεί­σα σε ήρε­μη ψυχι­κή κατά­στα­ση και

-Κακο­ποί­η­σης ζώου.

Τα πλημ­με­λή­μα­τα που του απο­δί­δο­νται είναι:

-Ψευ­δής καταγ­γε­λία επει­δή κατέ­στη­σε άλλους ύπο­πτους των πρά­ξε­ών του

-Ψευ­δής κατά­θε­ση κατ´ εξα­κο­λού­θη­ση λόγω ψευ­δών κατα­θέ­σε­ων που έδω­σε στις Αρχές.

Ήδη σε βάρος του 33χρονου εκδό­θη­κε ένταλ­μα σύλ­λη­ψης καθώς θεω­ρεί­ται: ύπο­πτος φυγής λόγω της ιδιό­τη­τάς του( πιλό­τος) και της οικο­νο­μι­κής του επι­φά­νειας. Επί­σης, οι Αρχές θεω­ρούν τον δρά­στη της απο­τρό­παιας δολο­φο­νί­ας ύπο­πτο τέλε­σης νέων αξιό­ποι­νων πρά­ξε­ων εξαι­τί­ας α) του τρό­που που σκό­τω­σε την Καρο­λάιν, αλλά και του τρό­που που παρα­πλά­νη­σε τις Αρχές με ψευ­δή στοι­χεία. Κατά το σκε­πτι­κό των Αρχών οι ενέρ­γειες του πιλό­του που δεί­χνουν ότι δεν έχει ανα­στο­λές.

 Επνιξε την Καρολάιν ενώ κοιμόταν για να μην του αντισταθεί

Στον ύπνο φαί­νε­ται πως έπνι­ξε την 20χρονη σύζυ­γό του ο 32χρονος πιλό­τος .Αυτό εκτι­μούν οι αστυ­νο­μι­κοί για το έγκλη­μα στα Γλυ­κά Νερά  και για τον λόγο αυτό δεν υπάρ­χουν στοι­χεία πάλης. Με την εκδο­χή αυτή καταρ­ρί­πτε­ται και τι επι­χεί­ρη­μα της δολο­φο­νί­ας “εν βρα­σμώ ψυχής” κάτι που θα επι­βα­ρύ­νει ακό­μη περισ­σό­τε­ρο τη θέση του στο Δικαστήριο.

Εκτός αυτού , το γεγο­νός ότι σχε­δί­α­ζε την “εισβο­λή ληστών” και όλα όσα ακο­λού­θη­σαν της δολο­φο­νί­ας οδη­γούν στο συμπέ­ρα­σμα ότι από και­ρό είχε πάρει τις απο­φά­σεις του.

Αυτό απο­δει­κνύ­ε­ται και από το το περι­στα­τι­κό ληστεί­ας που είχε συμ­βεί με τον συνά­δελ­φό του στο Αλε­πο­χώ­ρι. Στην ουσία ο πιλό­τος είχε αντι­γρά­ψει τα όσα είχε ανέ­φε­ρε ο πιλό­τος για τον τρό­πο δρά­σης των ληστών και επι­χεί­ρη­σε να τα μετα­φέ­ρει στην περί­πτω­σή του. 

Η “προ­βο­λή” όπως λένε οι αστυ­νο­μι­κοί ήταν ένα θέμα που τους έφε­ρε πιο κοντά στη λύση του προβλήματος.

Σύμ­φω­να μέ όσα εκτι­μούν οι αστυ­νο­μι­κοί στις 11 Μαΐ­ου το ζευ­γά­ρι καβγά­δι­σε άγρια .Η 20χρονη σύμ­φω­να με την κατά­θε­ση τον έβρι­σε και πήγε για ύπνο.

Αυτός περί­με­νε να κοι­μη­θεί και την έπνι­ξε στον ύπνο .Ο λόγος  που περί­με­νε να την πάρει ο ύπνος  είναι ότι  για­τί η κοπέ­λα γνώ­ρι­ζε πολε­μι­κές τέχνες  και ήταν δύσκο­λο να κατα­φέ­ρει να την ακι­νη­το­ποι­ή­σει χωρίς πάλη.

Πάντως όσο περ­νούν οι ώρες και έρχο­νται στο φώς λεπτο­μέ­ρειες για το τι αντί­κρι­σαν οι αστυ­νο­μι­κοί τις πρώ­τες ώρες του εγκλή­μα­τος δεί­χνει ότι από την πρώ­τη στιγ­μή που μπή­καν στο σπί­τι δύσκο­λα πίστευαν την εκδο­χή της ληστεί­ας. Επί της ουσί­ας ήταν υπο­χρε­ω­μέ­νοι να ακού­σουν τα όσα τους έλε­γε και να ερευ­νούν για κάθε ενδε­χό­με­νο περισ­σό­τε­ρο για να απο­κλεί­ουν κάθε υπο­ψία παρά για­τί  πεί­θο­νταν από τον πιλότο.

Τον παρα­κο­λου­θού­σαν και απλώς περί­με­ναν την κατάλ­λη­λη στιγμή.

Τι ισχυρίστηκε ο συζυγοκτόνος:

Απί­στευ­τες οι λεπτο­μέ­ρειες της απο­τρό­παι­ης δολο­φο­νί­ας της άτυ­χης Καρο­λάιν απ τον σύζυ­γό της Μπά­μπη Ανα­γνω­στό­που­λο. Το κτή­νος έπνι­ξε το κορί­τσι ενώ αυτό κοι­μό­ταν για να μην μπο­ρέ­σει να του αντισταθεί!!!!

Αυτό το (πα)ΤΕΡΑΣ που δολο­φό­νη­σε την 20χρονη για­τί του δήλω­σε ότι θα πάρει το παι­δί και θα φύγει, δε δίστα­σε να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει το 11μηνο μωρό ως ντε­κόρ βάζο­ντας το δίπλα στη νεκρή μητέ­ρα του!!! Αδί­στα­κτος και ανελέητος…

Με ιδιαί­τε­ρη ψυχραι­μία ομο­λό­γη­σε ‑σύμ­φω­να με αστυ­νο­μι­κές πηγές- την πρά­ξη του ο 32χρονος πιλό­τος, σύζυ­γος της 20χρονης Καρο­λάιν, η οποία δολο­φο­νή­θη­κε τα ξημε­ρώ­μα­τα της 11ης Μαΐ­ου, στο σπί­τι του ζευ­γα­ριού στα Γλυ­κά Νερά.

Σε μια προ­σπά­θεια να δικαιο­λο­γή­σει την απο­τρό­παια πρά­ξη του, ο 32χρονος απέ­δω­σε τα όσα έκα­νε στις προ­στρι­βές που είχε με την 20χρονη σύζυ­γό του. Όπως προ­κύ­πτει από όσα ανέ­φε­ρε, το ζευ­γά­ρι τσα­κω­νό­ταν τακτικά.

Ο ίδιος υπο­στή­ρι­ξε ότι η σύζυ­γός του τον έσπρω­χνε και τον χτυ­πού­σε, βγά­ζο­ντας αντί­δρα­ση, ενώ όπως είπε, τη νύχτα της δολο­φο­νί­ας προη­γή­θη­κε νέα προ­στρι­βή, με αφορ­μή το μωρό. Ο 32χρονος ισχυ­ρί­στη­κε ότι η σύζυ­γός του κλι­μά­κω­σε την έντα­ση και τον άφη­σε με το μωρό στο σαλό­νι, με την 20χρονη να ανε­βαί­νει στη σοφί­τα του σπι­τιού, προ­κει­μέ­νου να κοιμηθεί.

Ο πιλό­τος υπο­στή­ρι­ξε ότι κάποια στιγ­μή ξύπνη­σε και ανέ­βη­κε και εκεί­νος στη σοφί­τα, όπου έβα­λε το μωρό στην κού­νια και ξάπλω­σε στο κρε­βά­τι. Σύμ­φω­να με όσα ισχυ­ρί­στη­κε, η 20χρονη Καρο­λάιν ξύπνη­σε και του είπε ότι «δεν σε θέλω ούτε εσέ­να, ούτε το μωρό».

Περιέ­γρα­ψε με λεπτο­μέ­ρειες πως της έκλει­σε το στό­μα και την πίε­ζε στο μαξι­λά­ρι, μέχρι που αρχι­κά λιπο­θύ­μη­σε και στη συνέ­χεια ξεψύ­χη­σε, αλλά και το πώς έπνι­ξε με τα χέρια του το 7 μηνών κου­τά­βι για να ενι­σχύ­σει την εκδο­χή της ληστείας.

Μέχρι και ότι την κάρ­τα μνή­μης την έσπα­σε και την πέτα­ξε στην τουα­λέ­τα, ενώ ανα­φέρ­θη­κε και στο πως έστη­σε το σκη­νι­κό της ληστεί­ας και στο πως δέθη­κε και φιμώθηκε.

Σύμ­φω­να με αστυ­νο­μι­κές πηγές, από την προ­α­νά­κρι­ση υπήρ­χαν κάποια στοι­χεία ότι το ζευ­γά­ρι βρι­σκό­ταν σε κρί­ση, όχι όμως κάτι ασυ­νή­θι­στο. Κατά τις ίδιες πηγές, οι ανα­φο­ρές που είχαν οι αστυ­νο­μι­κοί τόσο από την ψυχο­λό­γο, όσο και από το περι­βάλ­λον του ζευ­γα­ριού, είναι ότι ήταν εκεί­νος που συνή­θως λει­τουρ­γού­σε πυρο­σβε­στι­κά, ενώ από το επαγ­γελ­μα­τι­κό του περι­βάλ­λον υπήρ­χαν προ­σλαμ­βά­νου­σες ότι είναι «καλό παι­δί» και «καλός επαγγελματίας».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο