Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έγκλημα στα Τέμπη: Και άλλος γονιός «αδειάζει» την κ. Αδειλίνη για όσα ειπώθηκαν στη συνάντησή τους

Μετά τη Μαρία Καρυ­στια­νού που χτες απο­δό­μη­σε όσα είπε η εισαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου, ένας ακό­μη γονιός που ήταν παρών στις συνα­ντή­σεις με την Γεωρ­γία Αδει­λί­νη την δια­ψεύ­δει. «Δεν θα έλε­γα ποτέ τι ειπώ­θη­κε εκεί (σ.σ. στη συνά­ντη­ση συγ­γε­νών των θυμά­των με την κ. Αδει­λί­νη) αλλά μιας και το ανά­φε­ρε πρέ­πει να βγω να πω την αλή­θεια», διευ­κρι­νί­ζει σε ανάρ­τη­σή του ο Νίκος Πλα­κιάς, ο οποί­ος έχα­σε τα δίδυ­μα παι­διά του, αλλά και την ανι­ψιά του.

Ανα­φέ­ρο­ντας ότι ο ίδιος ήταν ένας από τους 6 πατε­ρά­δες που ήταν παρών στη συνά­ντη­ση με την εισαγ­γε­λέα, ο κ. Πλα­κιάς γρά­φει σε ανάρ­τη­σή του:

«Λοι­πόν δεν μας στεί­λα­τε με το ζόρι στην εκκλη­σία αλλά μας είπα­τε να πάμε να ανά­βου­με και κανά κερά­κι και να πηγαί­νου­με και καμιά φορά για να μας βοηθήσει».

«Είμαι ο νεα­ρός που καθό­ταν μπρο­στά σας δεξιά που στην ομι­λία σας προς εμάς είπα­τε ας είναι όλο αυτό που έγι­νε για ένα καλύ­τε­ρο αύριο στην χώρα μας. Και η απά­ντη­ση μου ήταν ότι εμέ­να δεν με ενδια­φέ­ρει πλέ­ον από την στιγ­μή που έχα­σα τα παι­διά μου αν αύριο είναι καλύ­τε­ρα τα τρέ­να ή όχι. Είμαι αυτός που μου είπα­τε ότι μάλ­λον πάσχω από βαθιά κατά­θλι­ψη για να απα­ντή­σω έτσι.

Να σας συστη­θώ είμαι ο Πλα­κιάς Νίκος, πατέ­ρας των δίδυ­μων και της ανι­ψιάς μου που τα δολο­φο­νή­σα­νε στα ΤΕΜΠΗ.

Για­τί είμαι σίγου­ρος ότι εκεί­νη την ημέ­ρα δεν κατα­λά­βα­τε ποιος είμαι ίσως και να έχε­τε δίκιο μιας και το παρου­σια­στι­κό μου γενι­κά δεν μαρ­τυ­ρά την πραγ­μα­τι­κή μου ηλικία.

Αλλα ας αφή­σου­με τι έγι­νε εκεί­νη την ημέ­ρα και να επι­κε­ντρω­θού­με στο σήμε­ρα. Στο σήμε­ρα που μετά από 14 μήνες ακό­μα μαζεύ­ου­με πράγ­μα­τα των παι­διών μας.

Αλλά να ξέρε­τε ότι όλοι θα κρι­θού­με στο ΤΕΛΟΣ αυτής της δια­δρο­μής μόνο που το ορι­στι­κό ΤΕΛΟΣ θα το πού­με όταν έρθει εκεί­νη η ώρα μόνο εμείς οι ΓΟΝΕΙΣ

Γι’ αυτό πρέ­πει να κάνε­τε το καλύ­τε­ρο δυνα­τόν για αυτούς ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ», υπο­γράμ­μι­σε ο κ. Πλακιάς.

Ονο­ρέ Μπαλ­ζάκ: «Διπλή οικο­γέ­νεια» (Νου­βέ­λα)

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο