Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού: Σε ποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και επικίνδυνα

Το Έκτα­κτο Δελ­τίο Επι­δεί­νω­σης Και­ρού που εκδό­θη­κε χθες, ανα­βαθ­μί­ζε­ται σε Έκτα­κτο Δελ­τίο Επι­κίν­δυ­νων Και­ρι­κών Φαινομένων.

Βαρο­με­τρι­κό χαμη­λό συνο­δευό­με­νο από μέτω­πα προ­βλέ­πε­ται να προ­κα­λέ­σει επι­δεί­νω­ση του και­ρού στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της χώρας, από σήμε­ρα νωρίς το από­γευ­μα μέχρι αύριο το μεση­μέ­ρι, με ισχυ­ρές βρο­χές και καταιγίδες.

Τα έντο­να φαι­νό­με­να θα ξεκι­νή­σουν από τα δυτι­κά, γρή­γο­ρα θα επε­κτα­θούν στα κεντρι­κά και βόρεια ηπει­ρω­τι­κά, τις Σπο­ρά­δες, την Εύβοια, τις Κυκλά­δες, το ανα­το­λι­κό Αιγαίο και αργό­τε­ρα στα Δωδεκάνησα.

Τοπι­κές χαλα­ζο­πτώ­σεις ανα­μέ­νε­ται να εκδη­λω­θούν κυρί­ως στο ανα­το­λι­κό Αιγαίο.

Οι άνε­μοι θα είναι ενι­σχυ­μέ­νοι και θα φτά­σουν τα 7 και τοπι­κά τα 8 μποφόρ.

Πιο ανα­λυ­τι­κά:

Α. Ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες προβλέπονται:

Σήμε­ρα,

α. Από νωρίς το από­γευ­μα στα νησιά του Ιονί­ου, την Ήπει­ρο και τη δυτι­κή Στερεά.

β. Από αργά το από­γευ­μα στη Θεσ­σα­λία, τη δυτι­κή Μακε­δο­νία, τη δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σο και στα βόρεια τμή­μα­τα της ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς (ν. Φθιώτιδας).

γ. Τις βρα­δι­νές ώρες τα φαι­νό­με­να θα επε­κτα­θούν ανα­το­λι­κό­τε­ρα και θα επη­ρε­ά­σουν περιο­χές της κεντρι­κής και ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας (κυρί­ως ν. Πιε­ρί­ας, ν. Χαλ­κι­δι­κής καθώς και τα θαλάσ­σια — παρα­θα­λάσ­σια του ν. Σερ­ρών και του ν. Καβά­λας), τις Σπο­ρά­δες, την Εύβοια (κυρί­ως τα βόρεια τμή­μα­τα), τις Κυκλά­δες, τη Θρά­κη και τα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαίου.

δ. Στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση των φαι­νο­μέ­νων ανα­μέ­νε­ται από τις βρα­δι­νές ώρες στο Ιόνιο και τα δυτι­κά ηπειρωτικά.

Αύριο,

Μέχρι τις μεσημ­βρι­νές ώρες στη Θεσ­σα­λία (κυρί­ως στον ν. Μαγνη­σί­ας και τα ανα­το­λι­κά τμή­μα­τα του ν. Λάρι­σας), τις Σπο­ρά­δες, την Εύβοια (κυρί­ως τα βόρεια τμή­μα­τα), σε περιο­χές της κεντρι­κής και ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας (κυρί­ως ν. Πιε­ρί­ας, ν. Χαλ­κι­δι­κής καθώς και τα θαλάσ­σια — παρα­θα­λάσ­σια του ν. Σερ­ρών και του ν. Καβά­λας), τη Θρά­κη (κυρί­ως τα νότια και ανα­το­λι­κά τμή­μα­τα), τα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και τα Δωδεκάνησα.

Β. Τα φαι­νό­με­να από τις βρα­δι­νές ώρες σήμε­ρα έως τις προ­με­σημ­βρι­νές ώρες αύριο θα είναι ιδιαι­τέ­ρως έντο­να και παρου­σιά­ζουν μεγα­λύ­τε­ρη επι­κιν­δυ­νό­τη­τα στις παρα­κά­τω περιοχές:

Ανα­το­λι­κή Θεσσαλία

Σπο­ρά­δες (κυρί­ως Σκιά­θο και Σκόπελο)

Νότια Πιε­ρία

Βόρεια Εύβοια

Νομός Φθιώ­τι­δας (στα βόρεια)

Νησιά ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου (κυρί­ως Χίο και Λέσβο)

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο