Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έφτασαν στο Ισραήλ οι 13 από τους ομήρους που απελευθερώθηκαν, αναμένεται η αποφυλάκιση 39 Παλαιστινίων

Οι 13 από τους ομή­ρους που απε­λευ­θε­ρώ­θη­καν από τη Χαμάς έφτα­σαν ήδη στο Ισρα­ήλ και οι άλλοι τέσ­σε­ρις είναι καθ’ οδόν, ανα­κοί­νω­σε ο ισραη­λι­νός στρατός.

Ο εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών του Κατάρ, Ματζίντ Αλ Ανσά­ρι, ανέ­φε­ρε ότι ανα­μέ­νε­ται να απο­φυ­λα­κι­στούν εντός της ημέ­ρας 39 Παλαι­στί­νιοι που κρα­τού­νται σε ισραη­λι­νές φυλα­κές, στο πλαί­σιο της συμ­φω­νί­ας μετα­ξύ του Ισρα­ήλ και της Χαμάς.

Ο Αλ Ανσά­ρι επι­βε­βαί­ω­σε επί­σης ότι οι 13 από τους ομή­ρους που απε­λευ­θε­ρώ­θη­καν είναι Ισραη­λι­νοί υπή­κο­οι, ένας Ρώσος και οι άλλοι τρεις Ταϊλανδοί.

Η Χαμάς απελευθέρωσε έναν όμηρο με ρωσική υπηκοότητα

Η Χαμάς ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι απε­λευ­θέ­ρω­σε έναν όμη­ρο με ρωσι­κή υπη­κο­ό­τη­τα, ο οποί­ος είχε απα­χθεί στις επι­θέ­σεις της 7ης Οκτω­βρί­ου στο Ισρα­ήλ, «σε απά­ντη­ση στις προ­σπά­θειες» του Ρώσου προ­έ­δρου Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν και «την υπο­στή­ρι­ξή του στο παλαι­στι­νια­κό ζήτημα».

Δύο ομά­δες ομή­ρων, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων αλλο­δα­πών, έχουν ήδη απε­λευ­θε­ρω­θεί και μια τρί­τη ομά­δα ανα­μέ­νε­ται να απε­λευ­θε­ρω­θεί αργό­τε­ρα σήμε­ρα, με βάση μια συμ­φω­νία εκε­χει­ρί­ας μετα­ξύ του ισλα­μι­στι­κού κινή­μα­τος και του Ισρα­ήλ που τέθη­κε σε ισχύ την Παρασκευή.

Το Κρεμ­λί­νο καλεί τακτι­κά για κατά­παυ­ση του πυρός στην Λωρί­δα της Γάζας, επα­να­λαμ­βά­νο­ντας ότι μια διαρ­κής ειρή­νη στη Μέση Ανα­το­λή απαι­τεί τη δημιουρ­γία ενός παλαι­στι­νια­κού κράτους.

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο