Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ: Σε λάθος οφείλεται η χθεσινή ανακοίνωση για 102 κρούσματα στο Κιλκίς!!!

Ερω­τή­μα­τα για την αξιο­πι­στία των καθη­με­ρι­νών στοι­χεί­ων για την εξέ­λι­ξη της παν­δη­μί­ας προ­κα­λούν οι διευ­κρι­νί­σεις του αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη Κιλ­κίς Ανδρέα Βερ­γί­δη για τον υπερ­βο­λι­κά μεγά­λο αριθ­μό κρου­σμά­των που εμφά­νι­σε χτες ο νομός. Λάθος που απο­δί­δε­ται σε ιδιω­τι­κό εργα­στή­ριο, για το οποίο όμως καθο­ρι­στι­κή ευθύ­νη φέρει ο ΕΟΔΥ.

Η ανα­κοί­νω­ση για 102 κρού­σμα­τα χτες στο νομό σύμ­φω­να με τον αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη, οφεί­λε­ται σε λάθος ιδιω­τι­κού εργα­στη­ρί­ου στη Θεσ­σα­λο­νί­κη!!! Όπως ανα­φέ­ρε­ται σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση, ιδιω­τι­κό εργα­στή­ριο στη Θεσ­σα­λο­νί­κη «καθυ­στέ­ρη­σε να κοι­νο­ποι­ή­σει στον ΕΟΔΥ απο­τε­λέ­σμα­τα ελέγ­χων που διε­ξή­γα­γε από τις 24 Νοεμ­βρί­ου μέχρι και χθες (7 Δεκεμ­βρί­ου) και το έπρα­ξε αθροι­στι­κά, με απο­τέ­λε­σμα, οι έλεγ­χοι των ημε­ρών αυτών να δώσουν 94 από τα 102 κρού­σμα­τα που ανα­κοί­νω­σε ο ΕΟΔΥ το από­γευ­μα της 7ης Δεκεμβρίου».

«Η ανα­κοί­νω­ση για εκτό­ξευ­ση του ημε­ρή­σιου αριθ­μού των κρου­σμά­των σε 102 στην Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Κιλ­κίς, η οποία- όπως απε­δεί­χθη- οφεί­λε­ται σε ασύλ­λη­πτο λάθος ιδιω­τι­κού εργα­στη­ρί­ου στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, κλο­νί­ζει την εμπι­στο­σύ­νη των πολι­τών σε μία περί­ο­δο κρί­σι­μη για την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα των μέτρων που αφο­ρούν στην προ­στα­σία και την περαι­τέ­ρω θωρά­κι­ση της δημό­σιας υγεί­ας από τον αόρα­το “ εχθρό”, την COVID-19», τονί­ζει ο κ. Βερ­γί­δης και χαρα­κτη­ρί­ζει «αδια­νό­η­το και απα­ρά­δε­κτο την περί­ο­δο που δια­νύ­ου­με να προ­κα­λεί­ται ανα­στά­τω­ση στην τοπι­κή κοι­νω­νία από παρα­λεί­ψεις, λάθη ή και αμέ­λεια υπευ­θύ­νων, οι οποί­οι καλού­νται να επι­τε­λούν ‑πρω­τί­στως- με υπευ­θυ­νό­τη­τα, έργο υψί­στης κοι­νω­νι­κής σημασίας».

Σύμ­φω­να με τον αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη Κιλ­κίς «πρό­κει­ται για περι­στα­τι­κό το οποίο καθι­στά, του­λά­χι­στον, επι­τα­κτι­κή την ανά­γκη διε­νέρ­γειας έρευ­νας προ­κει­μέ­νου να απο­κα­τα­στα­θεί η αξιο­πι­στία των αρμό­διων φορέ­ων και η εμπι­στο­σύ­νη των πολιτών».

Δεδο­μέ­νων των σημε­ρι­νών διευ­κρι­νί­σε­ων τα χτε­σι­νά στοι­χεία, τόσο για τα κρού­σμα­τα όσο και τον αριθ­μό των τεστ και του ποσο­στού θετι­κό­τη­τας καθί­στα­νται αναξιόπιστα.

Σκλη­ρός Απρί­λης του 2020μ.Χ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο