Περιήγηση: Covid

Προτεινόμενο
Οι γαργάρες με αλατόνερο μπορεί να βοηθήσουν στην πρόληψη της νοσηλείας για Covid-19

Η αγω­γή με αλα­τού­χο διά­λυ­μα φαί­νε­ται να σχε­τί­ζε­ται με χαμη­λό­τε­ρα ποσο­στά νοση­λεί­ας στις λοι­μώ­ξεις SARS-CoV‑2, σύμ­φω­να με μελέ­τη που παρουσιάζεται…

Προτεινόμενο
Μυστικές υπηρεσίες ΗΠΑ: Δεν υπάρχει απόδειξη ότι ο COVID-19 δημιουργήθηκε σε εργαστήριο στην Κίνα

Οι αμε­ρι­κα­νι­κές υπη­ρε­σί­ες πλη­ρο­φο­ριών δια­βε­βαιώ­νουν σε έκθε­σή τους που δημο­σιο­ποι­ή­θη­κε χθες, Παρα­σκευή, ότι δεν υπάρ­χει καμία από­δει­ξη ότι ο νέος…

Επικαιρότητα
Στο νοσοκομείο με covid ο Διονύσης Σαββόπουλος – Κρίσιμη η κατάστασή του

Στο Nοσο­κο­μείο «Μητέ­ρα» νοση­λεύ­ε­ται με Covid ο γνω­στός τρα­γου­δο­ποιός Διο­νύ­σης Σαβ­βό­που­λος. Ο γνω­στός συν­θέ­της φέρε­ται πως μολύν­θη­κε από τον κορωνοϊό…

Προτεινόμενο
Κορονοϊός — Μελέτη: Πέθαναν σχεδόν όλοι όσοι διασωληνώθηκαν εκτός ΜΕΘ

«Γρο­θιά» στο κυβερ­νη­τι­κό αφή­γη­μα των αντιε­πι­στη­μο­νι­κών εξι­σώ­σε­ων «ένα κρε­βά­τι + ένας ανα­πνευ­στή­ρας = ΜΕΘ», και στις κυνι­κές δηλώ­σεις περί «πολυ­τέ­λειας»…

Προτεινόμενο
Ξεκινούν σήμερα οι εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης με τα επικαιροποιημένα εμβόλια

Ξεκι­νούν σήμε­ρα, Τετάρ­τη 14 Σεπτεμ­βρί­ου, οι πρώ­τοι εμβο­λια­σμοί ανα­μνη­στι­κής δόσης με τα επι­και­ρο­ποι­η­μέ­να εμβό­λια κατά της υπο­πα­ραλ­λα­γής Όμι­κρον BA1. Οι…

Κοινωνία
Με το “καλημέρα”

Οι χτε­σι­νές ανα­κοι­νώ­σεις των υπουρ­γεί­ων Παι­δεί­ας και Υγεί­ας, που …εντα­φιά­ζουν και τη στοι­χειώ­δη επι­δη­μιο­λο­γι­κή επι­τή­ρη­ση για τον COVID στα σχολεία,…

Επικαιρότητα
Με ατομική ευθύνη και χωρίς μάσκα ανοίγουν τα σχολεία παρά την ανησυχία για νέο κύμα κορονοϊού

Χωρίς μάσκες, χωρίς την παρα­μι­κρή επι­δη­μιο­λο­γι­κή επι­τή­ρη­ση και μπό­λι­κη ατο­μι­κή ευθύ­νη, θα ανοί­ξουν τα σχο­λεία ‑όπως ακρι­βώς έκλει­σαν- καθώς για…

Παιδεία
Ικαρία: Αστυνομικοί εισέβαλαν σε δημοτικό σχολείο για να ελέγξουν την τήρηση των μέτρων κατά του Covid!

Την είσο­δο αστυ­νο­μι­κών με πολι­τι­κά στο Δημο­τι­κό Σχο­λείο Ευδή­λου Ικα­ρί­ας, την Τρί­τη 22 Φλε­βά­ρη, την ώρα που το σχο­λείο λειτουργούσε…

Επικαιρότητα
Λαϊκή Συσπείρωση Βορείου Αιγαίου: Οξύνονται και χρονίζουν προβλήματα σε Σάμο και Ψαρά

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 24/01/2022 Προς αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη Υγεί­ας Κοιν: Περι­φε­ρειάρ­χη, περι­φε­ρεια­κούς συμ­βού­λους ΛΑ.ΣΥ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Διά­θε­ση κάψου­λας για μετα­φο­ρά ασθε­νών με…