Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αδ. Γεωργιάδης: «Ελεύθερη επιλογή» το νόμιμο φακελάκι των απογευματινών χειρουργείων, αλλιώς αναμονή για χρόνια…

Στον γνω­στό του ρόλο να βαφτί­ζει το μαύ­ρο άσπρο και με προ­κλη­τι­κό ύφος εμφα­νί­στη­κε σήμε­ρα το πρωί στην ΕΡΤ, ο υπουρ­γός Υγεί­ας, Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης για να υπε­ρα­σπι­στεί το νόμι­μο φακε­λά­κι των απο­γευ­μα­τι­νών χειρουργείων.

Επι­στρά­τευ­σε λοι­πόν το χιλιο­παιγ­μέ­νο κυβερ­νη­τι­κό επι­χεί­ρη­μα της «επι­λο­γής». «Δίνου­με το δικαί­ω­μα της επι­λο­γής σε όποιον για­τρό, αναι­σθη­σιο­λό­γο και νοση­λευ­τή θέλει να πάει να κάνει επέμ­βα­ση το από­γευ­μα και δίνου­με το δικαί­ω­μα της επι­λο­γής σε όποιον ασθε­νή θέλει να πάει να κάνει χει­ρουρ­γείο το από­γευ­μα». Αυτό που δεν λέει ο Αδ. Γεωρ­γιά­δης είναι ότι η επι­λο­γή συνί­στα­ται στο ότι ή θα πλη­ρώ­σεις αδρά για να χει­ρουρ­γη­θείς στην ώρα σου ή θα περι­μέ­νεις ακό­μα και για χρό­νια στις ατε­λεί­ω­τες λίστες ανα­μο­νής, θέτο­ντας σε κίν­δυ­νο τη ζωή σου. Βέβαια την «επι­λο­γή» έχουν μόνο όσοι μπο­ρούν να αντέ­ξουν το οικο­νο­μι­κό κόστος, με βάση τον τιμο­κα­τά­λο­γο που θέσπι­σε η κυβέρνηση.

Όσο για τους για­τρούς και την «επι­λο­γή» τους, τα ίδια τα στοι­χεία μαρ­τυ­ρούν ότι σε μια σει­ρά νοσο­κο­μεί­ων, τόσο της Αθή­νας, όσο κυρί­ως της επαρ­χί­ας, το προ­σω­πι­κό δεν επαρ­κεί, όχι για απο­γευ­μα­τι­νά, αλλά ούτε για πρω­ι­νά χει­ρουρ­γεία και ιατρεία…

Και για να ολο­κλη­ρώ­σει τον κυνι­σμό του ο υπουρ­γός Υγεί­ας, πρό­σθε­σε ότι «αυτοί που φωνά­ζουν είναι αυτοί που θέλουν απα­γό­ρευ­ση. Όποιος θέλει θα πάει, όποιος θέλει δεν θα πάει. Τόσο απλά», εννο­ώ­ντας ουσια­στι­κά ότι όποιος δεν «θέλει», δηλα­δή δεν έχει να πλη­ρώ­σει, μπο­ρεί και να πεθά­νει περιμένοντας…

Ενδει­κτι­κή του πανι­κού της κυβέρ­νη­σης για τις αντι­δρά­σεις που έχει προ­κα­λέ­σει το μέτρο ήταν και η ατά­κα του Αδ. Γεωρ­γιά­δη ότι «δεν δια­μαρ­τύ­ρο­νται όλοι. Δια­μαρ­τύ­ρε­ται το 1%», την ώρα που μια σει­ρά σωμα­τεία νοσο­κο­μεια­κών για­τρών και υγειο­νο­μι­κών σε νοσο­κο­μεία όλης της χώρας προ­χω­ρά σε στά­σεις εργα­σί­ας και κινη­το­ποι­ή­σεις οργα­νώ­νο­ντας τον αγώ­να τους.

Πηγή: 902

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο