Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό Λαό: Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΚΚΕ με τον Ακελ Τακάζ

Αντι­προ­σω­πεία του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ με επι­κε­φα­λής τον Γιώρ­γο Μαρί­νο, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, συνα­ντή­θη­κε με τον Άκελ Τακάζ, συντο­νι­στή των Διε­θνών Σχέ­σε­ων του Κόμ­μα­τος του Λαού της Παλαι­στί­νης, πρό­ε­δρο της Επι­τρο­πής Ειρή­νης και Αλλη­λεγ­γύ­ης Παλαι­στί­νης και Συντο­νι­στή Βόρειας Αφρι­κής και Μέσης Ανα­το­λής του Παγκό­σμιου Συμ­βου­λί­ου Ειρή­νης, που βρί­σκε­ται στην Ελλά­δα και παίρ­νει μέρος σε εκδη­λώ­σεις αλλη­λεγ­γύ­ης στον παλαι­στι­νια­κό λαό. Στη συνά­ντη­ση συμ­με­τεί­χε, επί­σης, ο Κώστας Παπα­δά­κης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και Ευρωβουλευτής.

Κατά τη διάρ­κεια της συντρο­φι­κής συζή­τη­σης, ο Ακελ Τακάζ ενη­μέ­ρω­σε την αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ για τη σφα­γή του παλαι­στι­νια­κού λαού στη Λωρί­δα της Γάζας από το κρά­τος του Ισρα­ήλ, ανα­φέρ­θη­κε στην επί­θε­ση του κατα­κτη­τή και των εποί­κων στην Δυτι­κή όχθη, στα βάσα­να που βιώ­νει ο λαός της Παλαι­στί­νης και την αντί­στα­ση που προ­βάλ­λει διεκ­δι­κώ­ντας τον τερ­μα­τι­σμό της κατο­χής, ανε­ξάρ­τη­το παλαι­στι­νια­κό κρά­τος, στα σύνο­ρα του 1967, με πρω­τεύ­ου­σα την Ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ, την επι­στρο­φή των προ­σφύ­γων και την απε­λευ­θέ­ρω­ση των φυλακισμένων.

Ο Γ. Μαρί­νος ενη­μέ­ρω­σε τον σ. Τακάζ για την πάλη του ΚΚΕ στο πλευ­ρό των Παλαι­στι­νί­ων, τις μεγά­λες δια­δη­λώ­σεις και τις πολύ­μορ­φες εκδη­λώ­σεις που οργα­νώ­νο­νται στην Ελλά­δα, την μαζι­κή αλλη­λεγ­γύη που εκφρά­ζει ο ελλη­νι­κός λαός.

Ο Άκελ Τακάζ ευχα­ρί­στη­σε το ΚΚΕ για την αλλη­λεγ­γύη του και τα δύο κόμ­μα­τα εξέ­φρα­σαν την θέλη­ση τους για την συνέ­χι­ση της κοι­νής δρά­σης της επό­με­νη περίοδο.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο