Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αμερικανοί γερουσιαστές απειλούν τον εισαγγελέα του ΔΠΔ: «Εάν βάλετε στο στόχαστρο το Ισραήλ, εμείς θα βάλουμε στο στόχαστρο εσάς»

Σε μια σημα­ντι­κή απο­κά­λυ­ψη προ­χω­ρά ο ενη­με­ρω­τι­κός ιστό­το­πος Zeteo στη σκιά της επι­κεί­με­νης ισραη­λι­νής εισβο­λής στη Ράφα.

Η είδη­ση ότι το Διε­θνές Ποι­νι­κό Δικα­στή­ριο δέχε­ται αμε­ρι­κα­νι­κές πιέ­σεις προ­κει­μέ­νου να μην προ­χω­ρή­σει σε ενέρ­γειες κατά του Μπέ­νια­μιν Νετα­νιά­χου έχει κυκλο­φο­ρή­σει εδώ και αρκε­τές ημέ­ρες, όμως τώρα το Zeteo δίνει στη δημο­σιό­τη­τα επι­στο­λή με ξεκά­θα­ρες απει­λές κατά του επι­κε­φα­λής εισαγ­γε­λέα Καρίμ Καν.

Δώδε­κα Ρεπου­μπλι­κά­νοι γερου­σια­στές υπο­γρά­φουν το κεί­με­νο στο οποίο ανα­φέ­ρε­ται ότι τόσο ο ίδιος όσο και η οικο­γέ­νειά του θα βρε­θούν αντι­μέ­τω­ποι με σοβα­ρές κυρώ­σεις σε περί­πτω­ση που προ­χω­ρή­σει σε έκδο­ση εντάλ­μα­τος σύλ­λη­ψης κατά του Ισραη­λι­νού πρωθυπουργού.

«Εάν βάλε­τε στο στό­χα­στρο το Ισρα­ήλ, εμείς θα βάλου­με στο στό­χα­στρο εσάς» ανα­φέ­ρε­ται στο έγγρα­φο και επι­ση­μαί­νε­ται ότι η οποια­δή­πο­τε ενέρ­γεια κατά του Ισρα­ήλ θα θεω­ρη­θεί ως επί­θε­ση και προς τις ΗΠΑ.

Η επι­στο­λή, μάλι­στα, κατα­λή­γει με την απει­λή «σας έχου­με προειδοποιήσει».

Σημειώ­νε­ται ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισρα­ήλ δεν είναι μέλη του Διε­θνούς Ποι­νι­κού Δικαστηρίου.

Μιλώ­ντας στον ιστό­το­πο ο δημο­κρα­τι­κός γερου­σια­στής Κριν Βαλ Χόλεν σημειώ­νει με νόη­μα «είναι απο­δε­κτό να εκφρά­ζεις την αντί­θε­σή σου σε μια πιθα­νή δικα­στι­κή ενέρ­γεια, αλλά είναι απο­λύ­τως λάθος να παρεμ­βαί­νεις στη Δικαιο­σύ­νη και να απει­λείς δικα­στι­κούς, την οικο­γέ­νειά τους ή τους εργα­ζο­μέ­νους τους με αντί­ποι­να. Οι τρα­μπου­κι­σμοί είναι για τους μαφιό­ζους όχι τους γερουσιαστές».

Πηγή: efsyn.gr

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο