Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αναβλήθηκε το Εφετείο για την πολύτεκνη καθαρίστρια

Ανα­βο­λή για τις 8 Απρι­λί­ου πήρε, από το Πεντα­με­λές Εφε­τείο Κακουρ­γη­μά­των, η εκδί­κα­ση της υπό­θε­σης της πολύ­τε­κνης καθα­ρί­στριας του Πανε­πι­στη­μια­κού Νοσο­κο­μεί­ου Ιωαν­νί­νων, η οποία είχε πλα­στο­γρα­φή­σει στο απο­λυ­τή­ριο Δημο­τι­κού την ημερομηνία.

Το Εφε­τείο ανέ­βα­λε την εκδί­κα­ση της υπό­θε­σης λόγω δικο­νο­μι­κού κωλύ­μα­τος ως προς τη σύν­θε­ση του δικα­στη­ρί­ου, παρά το αίτη­μα του συνη­γό­ρου της κατη­γο­ρου­μέ­νης, Βασί­λη Καρα­βί­δα, να γίνει η δίκη.

Το δικα­στή­ριο πρω­το­δί­κως είχε κρί­νει ένο­χη την 50χρονη μητέ­ρα 13 παι­διών για τα αδι­κή­μα­τα της πλα­στο­γρα­φί­ας με χρή­ση και της ψευ­δούς υπεύ­θυ­νης δήλω­σης με σκο­πό το κέρ­δος και της επέ­βα­λε συνο­λι­κά ποι­νή φυλά­κι­σης 8 ετών. Η πρω­τό­δι­κη ποι­νή, λόγω άσκη­σης έφε­σης, έχει ανα­σταλ­τι­κό απο­τέ­λε­σμα, γι’ αυτό και η καθα­ρί­στρια δεν πέρα­σε την είσο­δο της φυλα­κής, όπως ανα­φέ­ρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σε δήλω­ση της μετά την ανα­βο­λή της δίκης είπε πως ελπί­ζει στις 9 Απρι­λί­ου να βρί­σκε­ται στην δου­λεία της.

Πού εξα­ντλεί­ται η αυστη­ρό­τη­τα της Δικαιο­σύ­νης; – Σήμε­ρα στο Εφε­τείο η υπό­θε­ση της καθα­ρί­στριας με τα 13 παιδιά

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο