Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών για την υπόθεση Novartis

«Η πολι­τι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση δεν μπο­ρεί και δεν πρέ­πει να μετα­τρέ­πει δια­χρο­νι­κά τη Δικαιο­σύ­νη σε μέρος του πολι­τι­κού προ­βλή­μα­τος», σημειώ­νει σε ανα­κοί­νω­σή της η Ένω­ση Δικα­στών και Εισαγ­γε­λέ­ων, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας «προς κάθε κατεύ­θυν­ση το σεβα­σμό στην εκ του  Συντάγ­μα­τος απορ­ρέ­ου­σα διά­κρι­ση των εξου­σιών,  την ισο­τι­μία μετα­ξύ αυτών και ως εκ τού­του τον δια­κρι­τό ρόλο της δικα­στι­κής εξουσίας».

Η Ένω­ση Δικα­στών και Εισαγ­γε­λέ­ων τονί­ζει ότι τις τελευ­ταί­ες μέρες και με αφορ­μή τη διε­ρεύ­νη­ση της υπό­θε­σης «Novartis» εντεί­νε­ται διαρ­κώς η πολι­τι­κή σύγκρου­ση, με επί­κε­ντρο της αντι­πα­ρά­θε­σης τη δικα­στι­κή δια­δι­κα­σία που ακο­λου­θή­θη­κε και την αξιο­πι­στία ή μη των μαρ­τυ­ρι­κών καταθέσεων.

Σημειώ­νει, επί­σης, ότι οι δικα­στές και εισαγ­γε­λείς της χώρας οφεί­λουν να ενερ­γούν σύμ­φω­να με το Σύνταγ­μα και τους νόμους του κρά­τους, περι­φρου­ρώ­ντας με τις απο­φά­σεις τους και τις ενέρ­γειές τους το κύρος και την ανε­ξαρ­τη­σία της Δικαιοσύνης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο