Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Σε ανα­κοί­νω­ση του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την κλι­μά­κω­ση του πολέ­μου στη Μέση Ανα­το­λή τονίζει:

«Η ανα­με­νό­με­νη επί­θε­ση του Ιράν στο Ισρα­ήλ, ως αντί­ποι­να στην εγκλη­μα­τι­κή επί­θε­ση του ισραη­λι­νού κρά­τους στην ιρα­νι­κή πρε­σβεία στη Δαμα­σκό της Συρί­ας, με νεκρούς ιρα­νούς αξιω­μα­τού­χους, συνι­στά επι­κίν­δυ­νη κλι­μά­κω­ση του πολέ­μου στην Μέση Ανα­το­λή που μπο­ρεί να πάρει τρο­μα­κτι­κές δια­στά­σεις σε περί­πτω­ση επί­θε­σης του Ισρα­ήλ και των συμ­μά­χων του κατά του Ιράν.

Το ΚΚΕ είχε προει­δο­ποι­ή­σει από την πρώ­τη στιγ­μή ότι η ισραη­λι­νή κατο­χή και η γενο­κτο­νία κατά του παλαι­στι­νια­κού λαού, με τη στή­ρι­ξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, οι ισραη­λι­νές επι­θέ­σεις στην Συρία και το Λίβα­νο, καθώς επί­σης οι ιμπε­ρια­λι­στι­κοί αντα­γω­νι­σμοί στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα, με την παρου­σία ευρω­α­τλα­ντι­κών στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων και τη συμ­με­το­χή και της Ελλά­δας, δια­μορ­φώ­νουν τους όρους για γενί­κευ­ση του πολέ­μου και ανοί­γουν τις “πύλες της κολά­σε­ως”. Οι λαοί της περιο­χής, μαζί και ο ελλη­νι­κός λαός, είναι στη δίνη μεγά­λων κινδύνων.

Η Ελλά­δα με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ και τη συνε­νο­χή του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομ­μά­των, είναι μπλεγ­μέ­νη μέχρι το λαι­μό σε δύο ταυ­τό­χρο­νους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους, στη Μέση Ανα­το­λή και την Ουκρα­νία, με οδυ­νη­ρές συνέπειες.

Τώρα να δυνα­μώ­σει η λαϊ­κή απαί­τη­ση προς την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, για να απο­σύ­ρει άμε­σα την στή­ρι­ξη της στο κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ και να απε­μπλα­κεί η χώρα μας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους, να κλεί­σουν οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κές βάσεις και υπο­δο­μές, να επι­στρέ­ψει η Φρε­γά­τα “Ύδρα” από την επι­χεί­ρη­ση ΑΣΠΙΔΕΣ της ΕΕ στην Ερυ­θρά Θάλασσα.

Ο λαός να μην απο­δε­χθεί να γίνει “κρέ­ας για τα κανό­νια” των ιμπε­ρια­λι­στών, για τα συμ­φέ­ρο­ντα της ελλη­νι­κής αστι­κής τάξης, να κατα­δι­κά­σει απο­φα­σι­στι­κά την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και τα ΝΑΤΟϊ­κά, ευρω­α­τλα­ντι­κά κόμ­μα­τα, να δώσει δύνα­μη στο ΚΚΕ που παλεύ­ει με συνέ­πεια για να ζήσουν οι λαοί ειρη­νι­κά, απο­τι­νά­ζο­ντας την καπι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα που γεν­νά­ει πολέ­μους, φτώ­χεια και προσφυγιά».

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο