Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΝΑΤΟ-ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ: Σε βεληνεκές υψηλού κινδύνου βάζει την Ελλάδα η εμπλοκή στα ΝΑΤΟικά σχέδια

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΝΑΤΟ ΡΩΣΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

▪️ Κοινή η πολιτική ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και άλλων αστικών κομμάτων, που θέλει την Ελλάδα

  • «Στρατολόγο» για λογαριασμό της διεύρυνσης ΝΑΤΟ και ΕΕ στα Βαλκάνια, όπως έδειξε και η Συμφωνία των Πρεσπών

  • Προκεχωρημένο ΝΑΤΟικό φυλάκιο στην ευρύτερη περιοχή, με τη νέα Στρατιωτική Συμφωνία Ελλάδας — ΗΠΑ

  • Στο επίκεντρο επικίνδυνων ανταγωνισμών και αντιθέσεων

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ στοι­χεία του «Ριζο­σπά­στη» για τους αντα­γω­νι­σμούς πίσω από την «ευρω­α­τλα­ντι­κή ολο­κλή­ρω­ση» των Βαλ­κα­νί­ων, αλλά και για την αντι­πα­ρά­θε­ση ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ με τη Ρωσία, όπου ο ενερ­γός ρόλος της Ελλά­δας δημιουρ­γεί κιν­δύ­νους να μπλέ­ξει ο λαός σε μεγά­λες περιπέτειες.

Η δήλω­ση Ρώσου αξιω­μα­τού­χου, με αφορ­μή την ρωσο­σερ­βι­κή στρα­τιω­τι­κή άσκη­ση «Slavic Shield 2019» («Σλα­βι­κή Ασπί­δα») στη Σερ­βία, ότι το σύστη­μα «αερά­μυ­νας» και «άρνη­σης πτή­σε­ων» που ανα­πτύσ­σει η Ρωσία, ως απά­ντη­ση στην «αντι­πυ­ραυ­λι­κή ασπί­δα» του ΝΑΤΟ, περι­λαμ­βά­νει στο βελη­νε­κές της και την Ελλά­δα, επι­βε­βαιώ­νει ότι η χώρα μας μετα­τρέ­πε­ται ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρο σε μαγνή­τη κιν­δύ­νων από την εμπλο­κή της και την έκθε­ση του λαού στον αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κό σχε­δια­σμό, στο πλαί­σιο της ιμπε­ρια­λι­στι­κής δια­μά­χης που δυνα­μώ­νει.Η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα αυτή γίνε­ται πιο ορα­τή στην περιο­χή των Βαλ­κα­νί­ων, τα οποία απο­τε­λούν προ­γε­φύ­ρω­μα των Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών για την περι­κύ­κλω­ση της Ρωσί­ας, πεδίο αντα­γω­νι­σμού για τον περιο­ρι­σμό της επιρ­ρο­ής που ιστο­ρι­κά δια­τη­ρεί η Ρωσία στην περιο­χή, «θέα­τρο» αντι­πα­ρά­θε­σης μετα­ξύ των κρα­τών — μελών της ΕΕ για τα ιδιαί­τε­ρα συμ­φέ­ρο­ντά τους και βέβαια «ζωτι­κός χώρος» της ελλη­νι­κής αστι­κής τάξης, που ως το παλιό­τε­ρο μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και «μεντε­σές» στα γεω­πο­λι­τι­κά τους σχέ­δια, διεκ­δι­κεί να παί­ξει πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο στην περιοχή.

⚠️ Στα μετόπισθεν του ΝΑΤΟ

Με αφορ­μή την άσκη­ση «Slavic Shield 2019», που έγι­νε την περα­σμέ­νη βδο­μά­δα (23 — 28 Οκτώ­βρη) στη στρα­τιω­τι­κή βάση «Batajnica», λίγο έξω από το Βελι­γρά­δι, για πρώ­τη φορά μετα­φέρ­θη­καν σε ξένο έδα­φος, και συγκε­κρι­μέ­να στη Σερ­βία, τα ρωσι­κά αντι­πυ­ραυ­λι­κά συστή­μα­τα «S‑400» και οι αντια­ε­ρο­πο­ρι­κοί εκτο­ξευ­τές πυραύ­λων «Pantsyr‑S».

Η άσκη­ση — με αλη­θι­νά πυρά — έγι­νε για πρώ­τη φορά, αλλά θα καθιε­ρω­θεί σε «μια παρα­δο­σια­κή άσκη­ση και θα εκπαι­δευό­μα­στε μαζί το επό­με­νο διά­στη­μα για να υπε­ρα­σπι­στού­με την ελευ­θε­ρία του ουρα­νού μας. Το όνο­μα των ασκή­σε­ων μιλά για την εγγύ­τη­τα, τις κοι­νές ρίζες και αξί­ες μας. Ωστό­σο, το κοι­νό μας μέλ­λον και η στα­θε­ρή πρό­θε­σή μας να υπε­ρα­σπι­στού­με την ελευ­θε­ρία μας μας δένουν περισ­σό­τε­ρο από αυτό», σημεί­ω­σε ο Σέρ­βος υπουρ­γός Αμυ­νας, Αλε­ξά­νταρ Βού­λιν, στην τελε­τή ολο­κλή­ρω­σης της άσκησης.

✔️  Το πρώ­το στά­διο της άσκη­σης έγι­νε το Σεπτέμ­βρη, στο κέντρο εκπαί­δευ­σης της Ρωσι­κής Αερο­πο­ρι­κής Δύνα­μης στην περιο­χή του νότιου Αστραχάν.

«Η αμυ­ντι­κή συνερ­γα­σία μετα­ξύ Ρωσί­ας και Σερ­βί­ας είναι αρκε­τά παρα­γω­γι­κή», σημεί­ω­σε σε ρωσι­κά ΜΜΕ ο επι­κε­φα­λής του ρωσι­κού προ­ε­δρεί­ου αξιω­μα­τι­κών, αρχι­στρά­τη­γος Σερ­γκέι Λιπο­βόι, συμπλη­ρώ­νο­ντας πως «το Βελι­γρά­δι έχει επα­νει­λημ­μέ­να επι­ση­μά­νει ενδε­χό­με­νη αγο­ρά των συστη­μά­των “Pantsyr‑S” και “S‑400”».

Τόνι­σε επί­σης ότι η Σερ­βία είναι ο ισχυ­ρός σύμ­μα­χος της Ρωσί­ας στα Βαλ­κά­νια και ως κρά­τος που δεν ανή­κει στο ΝΑΤΟ «χρειά­ζε­ται συνε­χή προ­στα­σία, ιδιαί­τε­ρα επει­δή περι­βάλ­λε­ται από βάσεις του ΝΑΤΟ σε Ρου­μα­νία, Ουγ­γα­ρία, Ιτα­λία, Βοσ­νία και Βουλ­γα­ρία. Εξάλ­λου, ας μην ξεχνά­με το απο­σχι­στι­κό Κοσ­συ­φο­πέ­διο, που προ­κα­λεί τακτι­κά τους Σέρ­βους, καθώς και την προ­σχώ­ρη­ση του γει­το­νι­κού Μαυ­ρο­βου­νί­ου στο ΝΑΤΟ».

«Γι’ αυτό είναι σημα­ντι­κό να κατα­στή­σου­με σαφές ότι η Σερ­βία είναι υπό την προ­στα­σία της Ρωσί­ας, που σημαί­νει ότι δεν θα απο­φα­σι­στεί κανέ­να θέμα στα Βαλ­κά­νια χωρίς εμάς», υπο­γράμ­μι­σε ο Λιπο­βόι, χωρίς να αφή­νει κανέ­να περι­θώ­ριο παρερμηνειών.

ΝΑΤΟ ΡΩΣΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Ο χάρ­της απει­κο­νί­ζει το βελη­νε­κές της ζώνης «άρνη­σης πτή­σε­ων» στα αερο­πλά­να του ΝΑΤΟ στο ενδε­χό­με­νο μελ­λο­ντι­κής ενερ­γο­ποί­η­σης των συστη­μά­των ταυ­τό­χρο­να σε Καλί­νι­γκραντ και Σερβία

Αλλά και ο Ρώσος πρώ­ην στρα­τιω­τι­κός και ειδι­κός σε θέμα­τα Αμυ­νας στην εφη­με­ρί­δα «Komsomolskaya Pravda», Βίκτορ Μπα­ρα­νέτς, χαρα­κτή­ρι­σε «σημα­ντι­κό στρα­τη­γι­κό βήμα» τις στρα­τιω­τι­κές ασκή­σεις με μετα­φο­ρά των «S‑400», υπο­γραμ­μί­ζο­ντας πως σημα­το­δο­τούν ένα νέο επί­πε­δο των ρωσο­σερ­βι­κών στρα­τιω­τι­κών, πολι­τι­κών και οικο­νο­μι­κών σχέσεων.

Ο ίδιος εκτί­μη­σε πως αν η Σερ­βία αγο­ρά­σει τελι­κά τους «S‑400», τότε η Ρωσία «θα ενι­σχύ­σει σημα­ντι­κά τη θέση της στην καρ­διά της Ευρώ­πης (…) ενώ στο μέλ­λον η Ρωσία θα μπο­ρού­σε να έχει ακό­μη και μια μικρή στρα­τιω­τι­κή βάση στη Σερ­βία, δηλα­δή στα μετό­πι­σθεν του ΝΑΤΟ».

⚠️ Από το Βερολίνο έως την Αθήνα

Αν λοι­πόν η ρωσο­σερ­βι­κή άσκη­ση πάει από μόνη της ένα βήμα πιο πέρα τη στρα­τιω­τι­κή συνερ­γα­σία των δύο χωρών, το σενά­ριο και το περιε­χό­με­νό της είναι ένα σαφές μήνυ­μα προς το ΝΑΤΟ και τα κρά­τη — μέλη του στην Ευρώ­πη, μετα­ξύ αυτών και την Ελλά­δα, ότι σε περί­πτω­ση στρα­τιω­τι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης ανά­με­σα σε ΗΠΑ — ΝΑΤΟ και Ρωσία, η «εμβέ­λεια» της ρωσι­κής απά­ντη­σης περι­λαμ­βά­νει όλους τους πιθα­νούς στό­χους που απει­λούν την ασφά­λεια και τα συμ­φέ­ρο­ντά της, από ξηρά, θάλασ­σα και αέρα.

Για να αντι­λη­φθεί κανείς τη σημα­σία της άσκη­σης σε αυτόν το σχε­δια­σμό, αρκεί να ανα­τρέ­ξει στη δήλω­ση του Σέρ­βου πρέ­σβη στη Ρωσία, Μίρο­σλαβ Λαζάν­σκι, ο οποί­ος είπε ότι η Σερ­βία δεν θα αγο­ρά­σει μόνο το σύστη­μα πυραυ­λι­κής αερο­πο­ρι­κής άμυ­νας «Pantsyr‑S» αλλά και άλλα ρωσι­κά συστήματα.

«Μόλις επι­λυ­θεί το ζήτη­μα της ανά­πτυ­ξης ενός συγκρο­τή­μα­τος αερο­πο­ρι­κού αμυ­ντι­κού εξο­πλι­σμού στη βάση της σερ­βι­κής Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας, θα έχου­με μια ζώνη περιο­ρι­σμέ­νης πρό­σβα­σης για την αερο­πο­ρία του ΝΑΤΟ, σε ακτί­να 400 — 500 χλμ. Σε αυτή θα μπο­ρεί να καταρ­ρί­πτε­ται οποιο­δή­πο­τε αερο­σκά­φος του ΝΑΤΟ, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των “F‑35”», εξή­γη­σε ο Μπα­ρα­νέτς, ο οποί­ος στην ίδια εξί­σω­ση πρό­σθε­σε και την περιο­χή του Καλί­νιν­γκραντ (ρώσι­κος θύλα­κας μετα­ξύ της Πολω­νί­ας και της Λιθουα­νί­ας στη Βαλ­τι­κή Θάλασσα).

Οπως είπε, «εκεί έχου­με ήδη τη δημιουρ­γία ζώνης άρνη­σης πτή­σε­ων για αερο­σκά­φη του ΝΑΤΟ, λόγω της παρου­σί­ας ρωσι­κών συστη­μά­των “Triumph S‑400”». Το απο­τέ­λε­σμα, σύμ­φω­να με Αμε­ρι­κα­νούς αξιω­μα­τού­χους, είναι να δημιουρ­γεί­ται «ένα πολυ­ε­πί­πε­δο και ολο­κλη­ρω­μέ­νο σύστη­μα αντι­πυ­ραυ­λι­κής άμυ­νας στην περιο­χή του Καλί­νιν­γκραντ, με τέτοιο τρό­πο ώστε να δυσχε­ραί­νει την πρό­σβα­ση άλλων αερο­σκα­φών σε αυτόν τον τομέα».

Αν στα παρα­πά­νω προ­στε­θεί το μελ­λο­ντι­κό σύστη­μα αερά­μυ­νας που έκα­νε «ντε­μπού­το» με την άσκη­ση «Slavic Shield 2019», με την πιθα­νή αγο­ρά και εγκα­τά­στα­ση πυραύ­λων «S‑400» από τη Σερ­βία, τότε «Πολω­νία, Γερ­μα­νία, Τσε­χία, Σλο­βα­κία θα έχουν να αντι­με­τω­πί­σουν μια ακτί­να άρνη­σης πτή­σε­ων για τα αερο­σκά­φη του ΝΑΤΟ η οποία θα εκτεί­νε­ται από το Βερο­λί­νο στην πόλη Βάρ­να της Βουλ­γα­ρί­ας έως την Αθή­να. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, όλη η Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη θα γίνει μια μεγά­λη ζώνη άρνη­σης πτή­σε­ων. Εκεί βρί­σκε­ται η αλη­θι­νή στρα­τιω­τι­κή σημα­σία της άσκη­σης “Σλα­βι­κή Ασπί­δα 2019” στη Σερ­βία», σημεί­ω­σε ο Μπα­ρα­νέτς, δίνο­ντας σε όλη της τη διά­στα­ση την απει­λή που αντι­με­τω­πί­ζουν οι λαοί σε αυτές τις χώρες σε περί­πτω­ση περαι­τέ­ρω όξυν­σης της αντι­πα­ρά­θε­σης ΝΑΤΟ — Ρωσίας.

☢️ Το ρωσικό ενδιαφέρον για τον Αραξο

Δεν είναι όμως μόνο αυτή η από­δει­ξη ότι η ολο­έ­να και πιο βαθιά εμπλο­κή της Ελλά­δας στον αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κό σχε­δια­σμό, στον αντα­γω­νι­σμό με τη Ρωσία, βάζει το λαό στη δίνη μεγά­λων κινδύνων.

Στον από­η­χο σενα­ρί­ων που ανα­θερ­μαί­νο­νται για τη μετα­φο­ρά στην Ελλά­δα πυρη­νι­κών όπλων των ΗΠΑ τα οποία τώρα βρί­σκο­νται απο­θη­κευ­μέ­να στο Ιντσιρ­λίκ της Τουρ­κί­ας, ή ακό­μα και για την εγκα­τά­στα­ση τέτοιων όπλων στη χώρα μας μετά την απο­χώ­ρη­ση των ΗΠΑ από τη Συν­θή­κη με τη Ρωσία για τα πυρη­νι­κά (INF), έχει αυξη­θεί κατα­κό­ρυ­φα το ρωσι­κό ενδια­φέ­ρον για τη βάση του Αρα­ξου, που δια­θέ­τει υπο­δο­μές για τη «φιλο­ξε­νία» τέτοιων όπλων (βλέ­πε απο­κα­λυ­πτι­κό δημο­σί­ευ­μα του «Ριζο­σπά­στη» το περα­σμέ­νο Σαββατοκύριακο).

Ετσι, στις αρχές της βδο­μά­δας που πέρα­σε, τρεις Ρώσοι αξιω­μα­τι­κοί έσπευ­σαν να επι­θε­ω­ρή­σουν την αερο­πο­ρι­κή βάση του Αρα­ξου, κάνο­ντας χρή­ση του Εγγρά­φου της Βιέν­νης. Το εν λόγω Εγγρα­φο είναι πολι­τι­κά δεσμευ­τι­κό και συνι­στά έναν διευ­ρυ­μέ­νο κατά­λο­γο Μέτρων Οικο­δό­μη­σης Εμπι­στο­σύ­νης και Ασφά­λειας (ΜΟΕΑ) μετα­ξύ 57 κρα­τών — μελών του ΟΑΣΕ.

Από το άρθρο 9 του Εγγρά­φου προ­βλέ­πο­νται επι­σκέ­ψεις αξιο­λο­γή­σε­ων, με σκο­πό την επα­λή­θευ­ση των ετή­σιων στοι­χεί­ων που ανταλ­λάσ­σουν οι συμ­βαλ­λό­με­νες χώρες για τον οπλι­σμό που διατηρούν.

Την επί­σκε­ψη στον Αρα­ξο ανέ­λα­βε το ρωσι­κό Εθνι­κό Κέντρο για τη Μεί­ω­ση των Πυρη­νι­κών Κιν­δύ­νων, που ως τμή­μα του υπουρ­γεί­ου Αμυ­νας της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας έχει ειδι­κή τέτοια «ομά­δα αξιο­λό­γη­σης», την οποία στέλ­νει σε όποια τοπο­θε­σία κρί­νει ότι ανα­κύ­πτει ειδι­κό ενδια­φέ­ρον βάσει πλη­ρο­φο­ριών ή υπολογισμών.

Οπως ανα­κοι­νώ­θη­κε μάλι­στα από το ρωσι­κό υπουρ­γείο Αμυ­νας, η επί­σκε­ψη έγι­νε «με σκο­πό την επα­λή­θευ­ση πλη­ρο­φο­ριών σχε­τι­κά με τις στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις και πλη­ρο­φο­ριών σχε­τι­κά με τα σχέ­δια για την εγκα­τά­στα­ση μει­ζό­νων συστη­μά­των όπλων και εξο­πλι­σμού». Οι Ρώσοι επι­θε­ω­ρη­τές επι­σκέ­φτη­καν στρα­τιω­τι­κούς χώρους «στη συνή­θη θέση τους εν και­ρώ ειρή­νης» και ζήτη­σαν πλη­ρο­φο­ρί­ες από τη διοί­κη­ση σχε­τι­κά με το προ­σω­πι­κό, «καθώς και τα κύρια συστή­μα­τα όπλων και εξοπλισμού».

Defender Europe

Θυμί­ζου­με ότι με αφορ­μή την απο­χώ­ρη­ση των ΗΠΑ από την INF και τις απει­λές των Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών για τη δια­σπο­ρά τέτοιων όπλων σε περισ­σό­τε­ρες χώρες της Ευρώ­πης, η Ρωσία είχε απα­ντή­σει ότι θα θεω­ρή­σει στό­χο της οποια­δή­πο­τε βάση φιλο­ξε­νή­σει τέτοια όπλα, που απει­λούν τα συμ­φέ­ρο­ντά της…

Και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

Εκτός από τον Αρα­ξο, πεδίο σύγκρου­σης συμ­φε­ρό­ντων ανά­με­σα σε ΝΑΤΟ και Ρωσία είναι και το λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, το οποίο εντά­χθη­κε μάλι­στα μαζί με τον Βόλο στη νέα Στρα­τιω­τι­κή Συμ­φω­νία Ελλά­δας — ΗΠΑ, γεγο­νός που το κατα­τάσ­σει και επί­ση­μα στα σημεία μεγά­λου στρα­τιω­τι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος για τους ΑμερικανοΝΑΤΟικούς.

Ο λόγος είναι ξεκά­θα­ρος: Πέρα από το γεγο­νός ότι διευ­κο­λύ­νει ΗΠΑ — ΝΑΤΟ στην προ­ώ­θη­ση στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων «προς ανα­το­λάς», προς τα σύνο­ρα δηλα­δή με τη Ρωσία, το λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, λόγω της γεω­γρα­φι­κής του θέσης, «βλέ­πει» την είσο­δο των Στε­νών στα Δαρ­δα­νέ­λια και, λόγω της εγγύ­τη­τας με αυτά, μπο­ρεί να απο­τε­λέ­σει ακό­μα και βάση εφόρ­μη­σης ναυ­τι­κών δυνά­με­ων για τον απο­κλει­σμό τους.

Η στρα­τη­γι­κή σημα­σία του λιμα­νιού για το ΝΑΤΟ πολ­λα­πλα­σιά­ζε­ται από το γεγο­νός ότι τα Στε­νά απο­τε­λούν τη μονα­δι­κή είσο­δο και έξο­δο του ρωσι­κού στό­λου από και προς τη Μαύ­ρη Θάλασ­σα, που σημαί­νει ότι σε περί­πτω­ση σύρ­ρα­ξης υπάρ­χει ο κίν­δυ­νος να απο­κλει­στούν ρωσι­κά πλοία στη Μεσό­γειο, ή να εγκλω­βι­στούν στη Μαύ­ρη Θάλασσα.

Οι Αμε­ρι­κα­νοί έχουν ήδη ξεκι­νή­σει τις εργα­σί­ες ανα­βάθ­μι­σης των υπο­δο­μών του λιμα­νιού, με την ανέλ­κυ­ση ενός παλιού ναυα­γί­ου που περιο­ρί­ζει τη λει­τουρ­γι­κό­τη­τά του, και έπε­ται συνέχεια.

Δεν μπο­ρεί να είναι τυχαία η από­φα­ση της Ρωσί­ας να λει­τουρ­γή­σει μετά από 100 χρό­νια το προ­ξε­νείο της στην πόλη, κάνο­ντας σινιά­λο προς κάθε κατεύ­θυν­ση ότι η περιο­χή περι­λαμ­βά­νε­ται στις υψη­λού ενδια­φέ­ρο­ντος για τα εκεί συμ­φέ­ρο­ντά της, με ό,τι αυτό σημαί­νει για την παρα­κο­λού­θη­ση και την ενδε­χό­με­νη απά­ντη­ση στις αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές κινή­σεις και στην ελλη­νι­κή εμπλοκή.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο