Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αντιδραστικές κραυγές του γνωστού αντικομμουνιστή Τζήμερου

Οπως η βδε­λυ­ρή κολο­βή οχιά, έτσι συνε­χί­ζει τις επι­θέ­σεις σε βάρος του ΚΚΕ ο γνω­στός αντι­κομ­μου­νι­στής Θ. Τζή­με­ρος. Αυτή τη φορά τόλ­μη­σε να πιά­σει στο στό­μα του το «Σπί­τι του Αγω­νι­στή», μιλώ­ντας για «κομ­μα­τι­κό ιδιω­τι­κό γηρο­κο­μείο» που φιλο­ξε­νεί «ιδρυ­μα­το­ποι­η­μέ­νους κομ­μα­τι­κούς υπαλ­λή­λους». Φτά­νει πια ο αντι­κομ­μου­νι­στι­κός οχετός.

Το «Σπί­τι του Αγω­νι­στή» είναι ένα κοι­νω­φε­λές ίδρυ­μα ανα­γνω­ρι­σμέ­νο από τα υπουρ­γεία Οικο­νο­μι­κών και Υγεί­ας — Πρό­νοιας. Λει­τουρ­γεί έξω από κάθε κερ­δο­σκο­πι­κή επι­δί­ω­ξη. Φιλο­ξε­νεί, κυριο­λε­κτι­κά αγκα­λιά­ζει ηλι­κιω­μέ­νους αγω­νι­στές που πάλε­ψαν σε όλη τους τη ζωή μέσα από τις γραμ­μές του λαϊ­κού κινήματος.

Το «Σπί­τι του Αγω­νι­στή» δεν είναι μια «απο­θή­κη ψυχών», αλλά ένας ζωντα­νός οργα­νι­σμός, που πέρα από την ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή περί­θαλ­ψη και φρο­ντί­δα, εξα­σφα­λί­ζει στους φιλο­ξε­νού­με­νούς του την ηθι­κή και πνευ­μα­τι­κή βοή­θεια, τη δια­τή­ρη­ση της κοι­νω­νι­κό­τη­τας της ζωής τους, με πλού­σια δρα­στη­ριό­τη­τα μέσα και έξω από το ίδρυ­μα. Γι’ αυτό ενι­σχύ­ε­ται και εθε­λο­ντι­κά από πολ­λούς ανθρώ­πους, φορείς, και την Περι­φέ­ρεια Αττι­κής, που ανα­γνω­ρί­ζουν την προ­σφο­ρά του.

Η ενί­σχυ­ση του «Σπι­τιού του Αγω­νι­στή» από το λαό θα συνε­χι­στεί παρά τους κρωγ­μούς των αντι­δρα­στι­κών. Η ηθι­κή ανω­τε­ρό­τη­τα δεν πρό­κει­ται να μολυν­θεί από τέτοιες επιθέσεις.

Πηγή; Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο