Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του ο Στ. Τσιτσιπάς

 Αντι­μέ­τω­πος με την μεγα­λύ­τε­ρη πρό­κλη­ση της καριέ­ρας του, θα τεθεί σε λίγες ώρες (16:00) ο Στέ­φα­νος Τσι­τσι­πάς. Ο Ελλη­νας πρω­τα­θλη­τής, ο οποί­ος βρί­σκε­ται στο Νο 5 του κόσμου, καλεί­ται να αντι­με­τω­πί­σει τον Σέρ­βο επι­κε­φα­λής της παγκό­σμιας κατά­τα­ξης, Νόβακ Τζό­κο­βιτς, στον τελι­κό του πιο φημι­σμέ­νου Γκραν Σλαμ, του Ρολάν Γκαρός.

Περί­που 5.000 φίλοι του τένις, θα πάρουν θέση στις εξέ­δρες του «Φιλίπ Σατριέ», για να παρα­κο­λου­θή­σουν έναν αγώ­να, που ανα­μέ­νε­ται συγκλο­νι­στι­κός και με πλού­σιο θέα­μα. Αυτό του­λά­χι­στον, είναι το… μήνυ­μα από τους δύο ημι­τε­λι­κούς, όπου ο «Tsitsifast» επι­κρά­τη­σε του Γερ­μα­νού, Αλε­ξά­ντερ Ζβέ­ρεφ με 6–3, 6–3, 4–6, 4–6, 6–3 και ο «Νόλε» νίκη­σε τον Ισπα­νό «αυτο­κρά­το­ρα του χώμα­τος», Ράφα Ναδάλ με 3–6, 6–3, 7–6 (4), 6–2.

    «Ηταν ένα όνει­ρο που έκαν από παι­δί, όταν έπαι­ζα στα γήπε­δα της Γλυ­φά­δας. Και τώρα είμαι εδώ. Είναι η πιό σημα­ντι­κή νίκη στην καριέ­ρα μου», δήλω­νε λίγο μετά τον ημι­τε­λι­κό ο Τσι­τσι­πάς, ενώ ο Τζό­κο­βιτς, ζητού­σε λίγο περισ­σό­τε­ρο χρό­νο ανά­παυ­σης, τοπο­θε­τώ­ντας τον αγώ­να με τον Ναδάλ στους τρεις καλύ­τε­ρους που έχει δώσει όλα αυτά τα χρό­νια που παί­ζει τένις σε κορυ­φαίο επίπεδο.

    Τόσο ο 23χρονος Τσι­τσι­πάς, όσο και ο 34χρονος Τζό­κο­βιτς, έχουν παί­ξει σπου­δαίο τένις στα κορτ της γαλ­λι­κής πρω­τεύ­ου­σας. Από την αρχή της διορ­γά­νω­σης, δεν άφη­σαν περι­θώ­ρια αντί­δρα­σης στους αντι­πά­λους τους, μέχρι τους ημι­τε­λι­κούς, όπου έδω­σαν μεγά­λη «μάχη» για να πάρουν την πρό­κρι­ση. Ισως η δια­φο­ρά ηλι­κί­ας και η κόπω­ση, να δια­δρα­μα­τί­σουν κατα­λυ­τι­κό ρόλο, στην περί­πτω­ση που το τρό­παιο δεν κρι­θεί στα τρία σετ. Σε κάθε περί­πτω­ση πάντως, ανα­μέ­νε­ται ένας αγώ­νας, όπου κυρί­αρ­χο στοι­χείο θα είναι η δια­χεί­ρι­ση του πνεύ­μα­τος, δεδο­μέ­νου ότι ο Σέρ­βος έχει τερά­στια εμπει­ρία και ο Τσι­τσι­πάς, συν­δυά­ζει τον ενθου­σια­σμό της ηλι­κί­ας, με την στο­χο­προ­σή­λω­ση και την συγκέ­ντρω­ση σε κάθε στιγ­μή του αγώνα.

    Στο παρελ­θόν, οι δύο τενί­στες έχουν ανα­με­τρη­θεί επτά φορές, με τον Τζό­κο­βιτς να μετρά πέντε νίκες. Ο «Νόλε» επι­κρά­τη­σε του Ελλη­να πρω­τα­θλη­τή στην Ρώμη (2021, 4–6, 7–5, 7–5), στο περυ­σι­νό Ρολάν Γκα­ρός (6–3, 6–2, 5–7, 4–6, 6–1), στο Ντου­μπάϊ (2020, 6–3, 6–4), στο Masters 1000 της γαλ­λι­κής πρω­τεύ­ου­σας (2019, 6–1, 6–2) και στο Masters 1000 της Μαδρί­της (2019, 6–3, 6–4), ενώ ο Τσι­τσι­πάς, νίκη­σε στο Masters 1000 του Κανα­δά (2018, 6–3, 6–7(5), 6–3) και στο Masters 1000 της Σαν­γκά­ης (2019, 3–6, 7–5, 6–3).

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο