Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απανθρωπιά, αθλιότητα, σκ@τοψυχιά;

Όποιο «κοστού­μι» και να φορέ­σει, σε όποια καρέ­κλα και να κάτσει, ο καθα­ρό­αι­μος ακρο­δε­ξιός Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης, δεν μπο­ρεί και δε θέλει να συγκρα­τη­θεί, και ανε­ρυ­θρί­α­στα χρη­σι­μο­ποιεί ναζι­στι­κά επι­χει­ρή­μα­τα για τους πρόσφυγες.

Την ώρα που η δημο­σιο­γρά­φος του ΑΝΤ1 μετέ­δι­δε την έκτα­κτη είδη­ση για το τρα­γι­κό ναυά­γιο ανοι­χτά των Παξών και τις επι­χει­ρή­σεις διά­σω­σης ο Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης, που βρι­σκό­ταν στο  πάνελ σπεύ­δει να σχο­λιά­σει: «Σκε­φτεί­τε πόσο καλά προ­ε­τοι­μα­σμέ­νοι είναι (σ.σ. οι πρό­σφυ­γες που κιν­δυ­νεύ­ουν) που γνώ­ρι­ζαν ότι λει­τουρ­γεί και το 112 και πήραν τηλέ­φω­νο. Έχου­με πέσει θύμα­τα ομα­δι­κής προ­σπά­θειας αλλοί­ω­σης της χώρας αλλά θα το αντι­με­τω­πί­σει η κυβέρ­νη­ση!» και μάλι­στα παρά την επι­σή­μαν­ση του άστο­χου από συνο­μι­λη­τές του, επέ­με­νε στα περί «αλλοί­ω­σης»!!!

Απάν­θρω­πος, εμε­τι­κός, άθλιος, τρι­σά­θλιος, σκ@τόψυχος… αδυ­να­τούν και οι λέξεις να χαρα­κτη­ρί­σουν τέτοιες τοποθετήσεις

Αυτή είναι η δημο­κρα­τία τους, αυτοί οι εκπρό­σω­ποί της…

 

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο