Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απευθυνθείτε αλλού

Συμπο­ρεύ­ε­ται η «Αυγή» με τη «Δημο­κρα­τία»; Αυτό το ερώ­τη­μα προ­κύ­πτει μετά την ανα­πα­ρα­γω­γή του σχο­λί­ου της εφη­με­ρί­δας του ΣΥΡΙΖΑ από την ακρο­δε­ξιά φυλ­λά­δα. Για­τί και οι δύο εφη­με­ρί­δες αφή­νουν βρώ­μι­κα υπο­νο­ού­με­να για τη μετα­πή­δη­ση ενός δημο­τι­κού συμ­βού­λου στον Πει­ραιά από τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» στον συν­δυα­σμό της πλειο­ψη­φί­ας Μώρα­λη. Μιλά­με για έναν εκλεγ­μέ­νο, που μέχρι το τελευ­ταίο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο κατα­ψή­φι­ζε κάθε θέση και πρό­τα­ση της πλειο­ψη­φί­ας Μώρα­λη και μόλις πριν από λίγες μέρες ανα­κοί­νω­σε ότι συντάσ­σε­ται μαζί του ενό­ψει εκλο­γών. Και αντί η «Αυγή» και η «Δημο­κρα­τία» να μπουν στον κόπο να θέσουν στον ίδιο τα «ερω­τή­μα­τά» τους, τα απευ­θύ­νουν στο ΚΚΕ! Ομως, οι υπο­ψή­φιοι της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» και στον Πει­ραιά και σε όλη την Ελλά­δα είναι απέ­να­ντι στον Μώρα­λη και σε κάθε Μώρα­λη. Αν, λοι­πόν, ψάξουν για περί­ερ­γες συναλ­λα­γές και άλλα παρα­μύ­θια, ας κοι­τα­χτούν καλύ­τε­ρα στον καθρέ­φτη και στα διά­φο­ρα στε­λέ­χη των ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΑΝΕΛ, ΚΙΝΑΛ που άγο­νται και φέρο­νται ανα­με­τα­ξύ τους…

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο