Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απογειώνει τους εκβιασμούς ο Πλεύρης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο απολύσεων των ανεμβολίαστων υγειονομικών

Απο­γειώ­νει τους εκβια­σμούς και τον «κοι­νω­νι­κό αυτο­μα­τι­σμό» η κυβέρ­νη­ση σε βάρος των ανεμ­βο­λί­α­στων υγειο­νο­μι­κών, απει­λώ­ντας ακό­μα και με απο­λύ­σεις στην περί­πτω­ση που δεν εμβο­λια­στούν έως το τέλος Μάρ­τη, που παρα­τεί­νε­ται η ανα­στο­λή εργασίας.

Συγκε­κρι­μέ­να, ο υπουρ­γός Υγεί­ας Θ. Πλεύ­ρης, μιλώ­ντας στο πολυ­νο­μο­σχέ­διο του υπ. Υγεί­ας, ανα­κοί­νω­σε από το βήμα της Βου­λής πως η κυβέρ­νη­ση δεν πρό­κει­ται να δώσει άλλη παρά­τα­ση στους ανεμ­βο­λί­α­στους εργα­ζό­με­νους για­τρούς και νοση­λευ­τές και θα πρέ­πει να απο­φα­σί­σουν να κάνουν το εμβό­λιο μέσα στους επό­με­νους τρεις μήνες, σε δια­φο­ρε­τι­κή περί­πτω­ση θα πρέ­πει να βρε­θούν εκτός του Εθνι­κού Συστή­μα­τος Υγείας.

«Η παν­δη­μία δεί­χνει ότι το μέτρο πρέ­πει να κατα­στεί υπο­χρε­ω­τι­κό όχι μόνο για την περί­ο­δο αυτή», επι­σή­μα­νε χαρα­κτη­ρι­στι­κά, προ­σθέ­το­ντας ότι «όσοι βρί­σκο­νται τώρα σε ανα­στο­λή να γνω­ρί­ζουν πως όσο διαρ­κεί η παν­δη­μία, θα βρί­σκο­νται σε ανα­στο­λή, αλλά η κυβέρ­νη­ση εξε­τά­ζει το ενδε­χό­με­νο να μην υπάρ­ξει άλλη παρά­τα­ση. Ή θα πρέ­πει να εμβο­λια­στούν, δια­φο­ρε­τι­κά δεν θα μπο­ρούν να παρέ­χουν τις υπη­ρε­σί­ες τους στο Εθνι­κό Σύστη­μα Υγεί­ας» και «θα θέσουν οι ίδιοι τον εαυ­τό τους εκτός του συστήματος».

Την ώρα που υπάρ­χει έκδη­λη ανη­συ­χία για την παραλ­λα­γή «Όμι­κρον», ο υπουρ­γός ανα­κοί­νω­σε ότι …μετά τις γιορ­τές θα ανα­κοι­νω­θεί το όποιο πακέ­το μέτρων για την ανά­σχε­ση της μετάλ­λα­ξης, η οποία, όπως είπε, από όσα γνω­ρί­ζου­με μέχρι σήμε­ρα, είναι πολύ μετα­δο­τι­κή αλλά δεν γνω­ρί­ζου­με τι νοση­ρό­τη­τα μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει. Προ­σώ­ρας, το μόνο μέτρο είναι η διά­θε­ση δωρε­άν self test για την περί­ο­δο των γιορ­τών, δηλα­δή η αυτο­διά­γνω­ση και η «ατο­μι­κή ευθύ­νη» αντί για ένα ολο­κλη­ρω­μέ­νο πλαί­σιο μέτρων με έμφα­ση στους χώρους που υπάρ­χει έντο­νος συγχρωτισμός.

Όσον αφο­ρά τον ιδιω­τι­κό τομέα, επι­σή­μα­νε ότι με συγκε­κρι­μέ­νη ρύθ­μι­ση του υπ. Υγεί­ας δίνε­ται η δυνα­τό­τη­τα στους για­τρούς του ΕΣΥ να χει­ρουρ­γούν στις υπο­δο­μές ιδιω­τι­κών κλι­νι­κών περι­στα­τι­κά non Covid, με το πρό­σχη­μα της απο­συμ­φό­ρη­σης των δημό­σιων νοσο­κο­μεί­ων, ξεκα­θα­ρί­ζο­ντας πάντως ότι στό­χος της κυβέρ­νη­σης παρα­μέ­νει η σύμπρα­ξη δημό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα.

Τέλος, επι­δό­θη­κε σε πανη­γυ­ρι­σμούς για την αύξη­ση στους εμβο­λια­σμούς, κομπά­ζο­ντας μάλι­στα για την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα του προ­στί­μου των 100 ευρώ σε όσους είναι άνω των 60, λέγο­ντας πως το ποσο­στό σε αυτές τις ηλι­κί­ες ανέ­βη­κε από το 81% στο 88% μετά την ανα­κοί­νω­ση του μέτρου. Ωστό­σο, η εμβο­λια­στι­κή κάλυ­ψη του πλη­θυ­σμού συνε­χί­ζει να «σέρ­νε­ται» κάτω από 70%, αφού οι κυβερ­νη­τι­κές παλι­νω­δί­ες και η ανυ­παρ­ξία συστή­μα­τος Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας έχουν υπο­νο­μεύ­σει ένα τέτοιο όπλο της επι­στή­μης όπως οι εμβολιασμοί.

902.gr

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο