Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Από την επίσκεψη στη “Σπηλιά του Ζαχαριάδη” (ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ)

Πριν λίγες μέρες επι­σκε­φτή­κα­με με φίλους περιο­χές όπου έδρα­σε ο ηρω­ι­κός ΔΣΕ. Στο φωτο­γρα­φι­κό αυτό οδοι­πο­ρι­κό που παρα­θέ­του­με, παρου­σιά­ζε­ται η σημε­ρι­νή κατά­στα­ση της «Σπη­λιάς του Ζαχα­ριά­δη» και της δια­δρο­μής προς αυτήν.

 

Η «Σπη­λιά του Ζαχα­ριά­δη» βρί­σκε­ται 1 χλμ. δυτι­κά του χωριού Πύλη του δήμου Πρε­σπών Φλώ­ρι­νας, σε λόφο βορειο­α­να­το­λι­κά του ρέμα­τος του Σωτή­ρος. Για να φτά­σει κανείς ακο­λου­θεί ένα ιδιαί­τε­ρα επί­πο­νο ανη­φο­ρι­κό κλι­μα­κω­τό μονο­πά­τι (με πάνω από 300 βαθ­μί­δες) που οδη­γεί σε πλά­τω­μα που δια­μορ­φώ­νε­ται στην κορυ­φή του λόφου.

Εκεί, καλά προ­φυ­λαγ­μέ­νο μέσα στο πυκνό δάσος με οξιές, βρί­σκε­ται το σπή­λαιο που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε κατά τη διάρ­κεια του Εμφυ­λί­ου σαν κατα­φύ­γιό από τον Γενι­κό Γραμ­μα­τέα του ΚΚΕ Νίκου Ζαχα­ριά­δη αλλά και ως χώρος διε­ξα­γω­γής των συνε­δριά­σε­ων της στρα­τιω­τι­κής και πολι­τι­κής ηγε­σί­ας του ΔΣΕ.

Η ηγε­σία του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού μετα­κι­νή­θη­κε στην περιο­χή αυτή, που ορί­ζε­ται από τις λίμνες Μικρή και Μεγά­λη Πρέ­σπα και τα ελλη­νο­αλ­βα­νι­κά σύνο­ρα, το Σεπτέμ­βριο του 1948.

Στο χωριό Πύλη είχαν εγκα­τα­στα­θεί οι υπη­ρε­σί­ες της Προ­σω­ρι­νής Κυβέρ­νη­σης ενώ στο κοντι­νό προ­φυ­λαγ­μέ­νο ρέμα και στο δασώ­δες πλά­τω­μα του σπη­λαί­ου ανα­πτύ­χθη­καν οι εγκα­τα­στά­σεις του Γενι­κού Επι­τε­λεί­ου του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλάδας.

Στο εσω­τε­ρι­κό του σπη­λαί­ου υπάρ­χει δια­μορ­φω­μέ­νος κατη­φο­ρι­κός διά­δρο­μος οδη­γεί από την είσο­δο στον κύριο θάλα­μο του σπη­λαί­ου (7,2 x 4,6 x3,1 μ).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο