Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βενεζουέλα: Κλιμακώνεται η οργανωμένη κυβερνητική επίθεση εναντίον του Κομμουνιστικού Κόμματος

Την κλι­μά­κω­ση της οργα­νω­μέ­νης επι­χεί­ρη­σης της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κής κυβέρ­νη­σης της Βενε­ζου­έ­λας και του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος PSUV ενα­ντί­ον του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Βενε­ζου­έ­λας (ΚΚΒ), με στό­χο «να προ­ε­τοι­μά­σει το έδα­φος για την εκτέ­λε­ση ενός σχε­δί­ου επέμ­βα­σης και επί­θε­σης» ενα­ντί­ον του, καταγ­γέλ­λει το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΒ.

Σε αυτό το πλαί­σιο, το ΚΚΒ ετοί­μα­σε έναν λεπτο­με­ρή φάκε­λο ο οποί­ος αναρ­τή­θη­κε στον κόμ­βο του «SolidNet», απο­τυ­πώ­νο­ντας απτά αυτό το προ­κλη­τι­κό κυβερ­νη­τι­κό σχέ­διο, και καλεί τα Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα σε όλο τον κόσμο να εκφρά­σουν την αλλη­λεγ­γύη τους.

Οπως καταγ­γέλ­λει, παρα­θέ­το­ντας μια σει­ρά χαρα­κτη­ρι­στι­κά απο­δει­κτι­κά στοι­χεία, το κυβερ­νών κόμ­μα έχει χρη­μα­το­δο­τή­σει μια ομά­δα μισθο­φό­ρων που στρα­το­λο­γή­θη­καν από τις τάξεις του ίδιου του PSUV και συμ­μά­χων του, αξιο­ποιώ­ντας και ελά­χι­στα πρώ­ην μέλη του ΚΚΒ, για να στή­σει μια ψευ­δή συνω­μο­σία περί υπο­τι­θέ­με­νης «διά­σπα­σης» του ΚΚΒ, για να δικαιο­λο­γή­σουν μια δικα­στι­κή ενέρ­γεια που θα τους επι­τρέ­ψει να αρπά­ξουν τα σύμ­βο­λα και τη νομι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα του ΚΚ Βενεζουέλας.

Οπως τονί­ζει η ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΒ, η κυβέρ­νη­ση «με τη μεγα­λύ­τε­ρη αναί­δεια και κατά­χρη­ση εξου­σί­ας, διά­θε­ση δημο­σί­ων πόρων, χρή­ση θεσμών της κυβέρ­νη­σης, χρη­σι­μο­ποιεί δημό­σια μέσα ενη­μέ­ρω­σης και δίνει όλες τις εξου­σί­ες του κρά­τους στην υπη­ρε­σία του σχε­δί­ου του να επι­τε­θεί στο ΚΚΒ. Η αντι­δρα­στι­κή στρο­φή που έχει πάρει το PSUV στην οικο­νο­μι­κή δια­χεί­ρι­ση της χώρας, έχει την έκφρα­σή της στο πολι­τι­κό πεδίο, με αυτή την επί­θε­ση κατά των πολι­τι­κών — δημο­κρα­τι­κών δικαιω­μά­των και του ΚΚΒ, ως κόμ­μα­τος της εργα­τι­κής τάξης της Βενεζουέλας.

Η βέβαιη πιθα­νό­τη­τα ότι το ΚΚΒ θα βγει εκτός νόμου γιορ­τά­ζε­ται από τα συμ­βι­βα­σμέ­να συν­δι­κά­τα, επι­χει­ρή­σεις, τα ακρο­δε­ξιά κόμ­μα­τα και τον ιμπε­ρια­λι­σμό. Και αυτό για­τί είμα­στε μπρο­στά σε ένα πολύ επι­κίν­δυ­νο βήμα υπο­βάθ­μι­σης των δημο­κρα­τι­κών ελευ­θε­ριών, που θα ανοί­ξει δυνα­τό­τη­τες για μια πιο βίαιη επί­θε­ση του κεφα­λαί­ου κατά των δημο­κρα­τι­κών, πολι­τι­κών, κοι­νω­νι­κών δικαιω­μά­των και συν­δι­κά­των της εργα­τι­κής τάξης στο σύνο­λό της.

Γι’ αυτό κάνου­με έκκλη­ση στη διε­θνή αλλη­λεγ­γύη των Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των και των επα­να­στα­τι­κών δυνά­με­ων του κόσμου. Είμα­στε ακό­μη σε χρό­νο για να στα­μα­τή­σου­με αυτή την παρά­νο­μη δρά­ση. Η διε­θνής αλλη­λεγ­γύη έχει τη δυνα­τό­τη­τα να απο­τρέ­ψει την ηγε­σία του PSUV να μην πραγ­μα­το­ποι­ή­σει αυτή την επί­θε­ση κατά του ΚΚΒ».

Απο­κα­λυ­πτι­κές καταγ­γε­λί­ες από το ΚΚ Βενεζουέλας

Στον σχε­τι­κό φάκε­λο κατα­γρά­φε­ται η κλι­μά­κω­ση του αντι­κομ­μου­νι­στι­κού σχε­δί­ου, από το 2019 μέχρι σήμε­ρα, από όταν δηλα­δή το ΚΚΒ απο­φά­σι­σε να μη στη­ρί­ζει την κυβέρ­νη­ση για­τί εφαρ­μό­ζει αντι­λαϊ­κή πολιτική.

Το κυβερ­νη­τι­κό σχέ­διο ξεκί­νη­σε με συκο­φα­ντι­κή επί­θε­ση στους κομ­μου­νι­στές, ως δήθεν «χρη­μα­το­δο­τού­με­νους από τις ΗΠΑ» — κατη­γο­ρία που μπο­ρεί να συν­δε­θεί με μέτρα κατα­στο­λής — ενώ το τελευ­ταίο διά­στη­μα έχει μπει σε εφαρ­μο­γή το σχέ­διο περί δήθεν αντί­θε­σης της βάσης του Κόμ­μα­τος με την ηγε­σία του.

Το σχέ­διο αυτό ξεκί­νη­σε με το «βάφτι­σμα» μελών του PSUV ως… «δια­φω­νού­ντων μελών του ΚΚΒ», την παρου­σί­α­ση τέτοιων ομά­δων με καπη­λεία των συμ­βό­λων του ΚΚΒ σε κυβερ­νη­τι­κές συγκε­ντρώ­σεις, την οργά­νω­ση συνε­ντεύ­ξε­ων Τύπου και συσκέ­ψε­ων για τη λεγό­με­νη «διά­σω­ση του PCV» στις επαρ­χί­ες Μόνα­γκας και Τάτσι­ρα… Στο πλαί­σιο αυτό αξιο­ποιού­νται και ορι­σμέ­νες ελά­χι­στες περι­πτώ­σεις πρώ­ην μελών του PCV, όπως του περι­φε­ρεια­κού στε­λέ­χους Ερνι Πάρα, που δια­γρά­φτη­καν το 2021 για­τί δεν εφάρ­μο­σαν τις συλ­λο­γι­κές απο­φά­σεις του Κόμ­μα­τος για μη στή­ρι­ξη των υπο­ψη­φί­ων της κυβέρ­νη­σης και οργα­νω­μέ­νη αντί­στα­ση στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή που εφαρ­μό­ζει η κυβέρ­νη­ση Μαδούρο.

Το τελευ­ταίο τέτοιο περι­στα­τι­κό που δεί­χνει την κλι­μά­κω­ση της επί­θε­σης σημειώ­θη­κε στις 15 Απρί­λη, με τη συνέ­ντευ­ξη του Ε. Πάρα, όπου πρω­το­στά­τη­σαν ως… «μέλη του ΚΚΒ» εξα­κρι­βω­μέ­να μέλη και στε­λέ­χη του PSUV, κρα­τι­κοί υπάλ­λη­λοι. Χαρα­κτη­ρι­στι­κή η περί­πτω­ση της Γκρι­σέλ­ντι Ερέ­ρα, υψη­λό­βαθ­μου στε­λέ­χους του Εθνι­κού Εκλο­γι­κού Συμ­βου­λί­ου (CNE) και του κυβερ­νεί­ου της Μόνα­γκας, όπως και άλλων ατό­μων σε δια­τε­ταγ­μέ­νη υπη­ρε­σία, που ποτέ δεν είχαν καμία απο­λύ­τως σχέ­ση με το ΚΚΒ και τώρα εμφα­νί­ζο­νται ως δήθεν μέλη του, που θέλουν τη «διά­σω­σή» του.

«Ριζο­σπά­στης».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο