Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βενεζουέλα: Σε ρόλο… «Πόντιου Πιλάτου» η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ευθυγραμμίζεται με την στάση των ΗΠΑ-ΕΕ

Κλι­μα­κώ­νουν την ωμή παρέμ­βα­σή τους οι ΗΠΑ και οι σύμ­μα­χοί τους με στό­χο την ανα­τρο­πή της εκλεγ­μέ­νης κυβέρ­νη­σης της Βενε­ζου­έ­λας. Με την προ­σχη­μα­τι­κή «ευαι­σθη­σία» για το πέρα­σμα ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας απει­λούν με στρα­τιω­τι­κή επέμβαση.

Παράλ­λη­λα με τις απει­λές για στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση και τις προ­τρο­πές στο στρα­τό για πρα­ξι­κό­πη­μα, το απα­ρά­δε­κτο και απα­ρά­δε­κτο και υπο­κρι­τι­κό παι­χνί­δι των δημο­κρα­τι­κών (;!) Ευρω­παί­ων εις βάρος της Βενε­ζου­έ­λας, με το να ζητούν εκλο­γές για να απο­φα­σί­σει ο λαός της, όπως λένε.

Πρω­τα­γω­νί­στρια κατ’ ομο­λο­γία της η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση: «Η αλή­θεια είναι ότι όχι απλώς δεν απο­κλί­νει η θέση μας από τις θέσεις της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, αλλά συν­δια­μορ­φώ­σα­με τις θέσεις αυτές, ακρι­βώς για­τί θέλου­με η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση (…) Και ποιες ήταν οι προ­τε­ραιό­τη­τές μας στη Βενε­ζου­έ­λα; Να υπάρ­χει δημο­κρα­τι­κή και ειρη­νι­κή λύση της έντα­σης που υπάρ­χει αυτή τη στιγ­μή στη χώρα. Και με την έννοια δημο­κρα­τία εννο­ού­με ότι θα πρέ­πει να αφε­θεί μόνος του ο λαός της Βενε­ζου­έ­λας να απο­φα­σί­σει για το μέλ­λον του μέσω ελεύ­θε­ρων και δίκαιων εκλογών» .

«Ο λαός της Βενε­ζου­έ­λας να απο­φα­σί­σει για το μέλ­λον του μέσω ελεύ­θε­ρων εκλο­γών» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανα­κοί­νω­σή του κρύ­βο­ντας ότι το «αίτη­μα» ΗΠΑ και συμ­μά­χων τους για εκλο­γές αφο­ρά τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές με στό­χο να κατα­φέ­ρουν να ανα­δεί­ξουν πρό­ε­δρο της χώρας μαριο­νέ­τα τους.

Προ­ε­δρι­κές εκλο­γές όμως στη Βενε­ζου­έ­λα έγι­ναν μόλις το Μάη του 2018 (οι οποί­ες μάλι­στα έγι­ναν κατό­πιν αιτή­μα­τος της αντι­πο­λί­τευ­σης) στις οποί­ες ο Νικο­λάς Μαδού­ρο ανα­δεί­χτη­κε Πρό­ε­δρος με 67%. Βέβαια, από την ανα­κοί­νω­ση του απο­τε­λέ­σμα­τος, ξεκί­νη­σε προ­σπά­θεια αμφι­σβή­τη­σής του με το πρό­σχη­μα της χαμη­λής συμ­με­το­χής στην εκλο­γι­κή δια­δι­κα­σία, παρα­βλέ­πο­ντας ότι οι ίδιοι εκλέ­χτη­καν από εκλο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες λιγό­τε­ρο μαζι­κές και με μικρό­τε­ρο ποσοστό.

Πηγή: jodi.graphics

Έτσι όπως βλέ­που­με στο γρά­φη­μα, στη Βενε­ζου­έ­λα ο Ν. Μαδού­ρο συγκέ­ντρω­σε τον Μάη του 2018, 68% επί των ψηφι­σά­ντων και 32% επί του συνό­λου του εκλο­γι­κού σώματος.

Από την άλλη, ο Ντό­ναλντ Τραμπ, δύο χρό­νια νωρί­τε­ρα, συγκέ­ντρω­σε το 46% των ψηφι­σά­ντων ενώ μόλις το 27% επί του συνόλου.

Των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών του 2018 είχαν προη­γη­θεί οι βου­λευ­τι­κές εκλο­γές το Δεκέμ­βριο του 2015 στις οποί­ες η συντη­ρη­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση είχε πετύ­χει συντρι­πτι­κή νίκη, Οι επό­με­νες εκλο­γές βάσει Συντάγ­μα­τος θα πρέ­πει να γίνουν το 2020 ενώ οι επό­με­νε προ­ε­δρι­κές το 20ς4 (Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι στη Βενε­ζου­έ­λα είχα­με εκλο­γές 25 φορές σε 20 χρό­νια. Τους τελευ­ταί­ους 18 μήνες είχα­με 6 εκλογές).

Ο Ν. Μαδού­ρο (ο οποί­ος δέχτη­κε μετά από αίτη­μα της αντι­πο­λί­τευ­σης πρό­ω­ρες προ­ε­δρι­κές εκλο­γές το 2018) τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες έχει δηλώ­σει σε όλους τους τόνους ναι σε βου­λευ­τι­κές εκλο­γές. Όμως δεν είναι αυτό που θέλουν οι ΗΠΑ και οι σύμ­μα­χοί τους, όπως και η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση και ο ΣΥΡΙΖΑ που ως συνή­θως ψαρεύ­ει σε θολά νερά με δόλω­μα τον «κυρί­αρ­χο λαό»: «Ο λαός της Βενε­ζου­έ­λας θα πρέ­πει να απο­φα­σί­σει για το μέλ­λον του μέσω ελεύ­θε­ρων εκλο­γών. Έτσι, θα δοθεί η δυνα­τό­τη­τα απο­φυ­γής του εμφυ­λί­ου πολέ­μου ή της εξω­τε­ρι­κής στρα­τιω­τι­κής επέμ­βα­σης. Η Διε­θνής κοι­νό­τη­τα έχει χρέ­ος να μεσο­λα­βή­σει ώστε να υπάρ­χουν ελεύ­θε­ρες και δίκαιες εκλο­γές που θα δώσουν τη λύση. Εκεί, ο λαός της Βενε­ζου­έ­λας θα επι­λέ­ξει το μέλ­λον του» τονί­ζει επί­σης (ανα­κοί­νω­ση ΣΥΡΙΖΑ 5/2/2019).

Εκλο­γές (προ­ε­δρι­κές) θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρ­νη­σή του με εγγυ­η­τή τη Διε­θνή κοι­νό­τη­τα (αυτούς δηλα­δή που δεν ανα­γνω­ρί­ζουν την πρό­σφα­τη λαϊ­κή ετυ­μη­γο­ρία και δημιουρ­γούν συν­θή­κες ασφυ­ξί­ας για το λαό της Βενε­ζου­έ­λας). Δοσμέ­νοι ψυχή τε και σώμα­τι στην εξυ­πη­ρέ­τη­ση των πιο βρώ­μι­κων σχε­δί­ων δε διστά­ζουν να γρά­ψουν στα παλαιά τους (προ κυβερ­νη­τι­κά) υπο­δή­μα­τα ακό­μη και τις βασι­κές στα­θε­ρές της αστι­κής δημο­κρα­τί­ας τις οποί­ες και οι ίδιοι και οι σύμ­μα­χοί τους χρη­σι­μο­ποιούν κατά πώς τους βολεύει.

Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση αρνεί­ται να πάρει καθα­ρή θέση ότι ανα­γνω­ρί­ζει τον εκλεγ­μέ­νο πρό­ε­δρο της Βενε­ζου­έ­λας, ότι απορ­ρί­πτει τους τυχο­διω­κτι­κούς σχε­δια­σμούς του ιμπε­ρια­λι­σμού. Ο ΣΥΡΙΖΑ δε λέει κου­βέ­ντα στη μακρο­σκε­λή ανα­κοί­νω­σή του ούτε για το ένα ούτε για το άλλο.

Όσον αφο­ρά την κατά­στα­ση που βιώ­νει σήμε­ρα ο λαός της Βενε­ζου­έ­λας, αν οι ευαί­σθη­τοι θέλουν να  τον βοη­θή­σουν ας στα­μα­τή­σουν τον απο­κλει­σμό, τη δέσμευ­ση των λογα­ρια­σμών της, περιου­σια­κών στοι­χεί­ων κλπ.

Εδώ και χρό­νια δου­λεύ­ουν το σενά­ριο εγκα­θί­δρυ­σης μαριο­νέ­τας ξεκι­νώ­ντας με την πρό­κλη­ση τεχνη­τών ελλεί­ψε­ων σε τρό­φι­μα και φάρμακα.

Μην ξεχνά­με όσα προη­γή­θη­καν μέχρι σήμε­ρα: Εφαρ­μο­γή μίας σει­ράς σκλη­ρών μέτρων εμπάρ­γκο – στις εξα­γω­γές πετρε­λαί­ου και χρυ­σού, στις εισα­γω­γές ανταλ­λα­κτι­κών, φαρ­μά­κων και τρο­φί­μων, στο πάγω­μα των λογα­ρια­σμών της Βενε­ζου­έ­λας στις ΗΠΑ, τον έμμε­σο απο­κλει­σμό της από τις αγο­ρές δανει­σμού, με τη συν­δρο­μή των οίκων αξιο­λό­γη­σης, που είχε ως απο­τέ­λε­σμα την έκρη­ξη του πλη­θω­ρι­σμού και την αδυ­να­μία έκδο­σης κρα­τι­κών ομο­λό­γων-σε συν­δυα­σμό και με τις προ­κλή­σεις παρα­στρα­τιω­τι­κών σε συνερ­γα­σία με την γει­το­νι­κή Κολομ­βία στο έδα­φος της Βενε­ζου­έ­λας, όπως και με την αφει­δή βοή­θεια σε χρή­μα­τα και οργά­νω­ση που δαψί­λευαν στην αντι­πο­λί­τευ­ση ΜΚΟ οργα­νώ­σεις, που είτε ανή­καν στον γνω­στό Τζορτζ Σόρος, είτε απ’ ευθεί­ας στο αμε­ρι­κα­νι­κό ΥΠΕΞ, απο­φά­σια­σαν να εντεί­νουν την πίεση.

Στην τελι­κή φάση του σχε­δί­ου τους ανα­κή­ρυ­ξαν πρό­ε­δρο της Βενε­ζου­έ­λας τη μαριο­νέ­τα τους Χ. Γκουαϊ­δό, τον προί­κι­σαν με τον πλού­το που έκλε­ψαν από τη χώρα, επι­δί­ω­ξαν και επι­διώ­κουν στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα για την ανα­τρο­πή του νόμι­μα εκλεγ­μέ­νου προ­έ­δρου, έβα­λαν στο τρα­πέ­ζι των επι­λο­γών τους τη στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση στη χώρα. Όσον αφο­ρά τον ακρο­δε­ξιό Χ. Γκουαϊ­δό είναι δημιούρ­γη­μα του εργα­στη­ρί­ου φυτευ­τών «ηγε­τών». Παντε­λώς άγνω­στος εντός της Βενε­ζου­έ­λας (τις τελευ­ταί­ες μέρες άρχι­σε να γίνε­ται γνω­στός) διά­ση­μος στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Σε όλα αυτά που συμ­βαί­νουν και ασχέ­τως αν και πόσο συμ­φω­νεί κανείς με τις επι­λο­γές της κυβέρ­νη­σης Μαδού­ρο, ο λαός της Βενε­ζου­έ­λας, όπως ο κάθε λαός, είναι ο μόνος που έχει το δικαί­ω­μα και την ευθύ­νη να απο­φα­σί­ζει για το δρό­μο υπε­ρά­σπι­σης των συμ­φε­ρό­ντων του και την εκλο­γή της ηγε­σί­ας της χώρας του, χωρίς τις επεμ­βά­σεις των ιμπεριαλιστών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο