Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βουλή _νομοσχέδιο για την ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων: Καταπέλτης το ΚΚΕ — απόσυρση τώρα!

Από την Τετάρ­τη έως την Παρα­σκευή διε­ξά­γε­ται στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής η συζή­τη­ση για το νομο­σχέ­διο για την ίδρυ­ση ιδιω­τι­κών Πανε­πι­στη­μί­ων με την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ να ναρ­κο­θε­τεί το μέλ­λον των νέων των εργα­τι­κών — λαϊ­κών οικο­γε­νειών, βαθαί­νο­ντας περαι­τέ­ρω την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της Ανώ­τα­της Εκπαίδευσης.

Η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ μετα­φέ­ρει στη συζή­τη­ση τα αιτή­μα­τα της μεγά­λης πλειο­ψη­φί­ας φοι­τη­τών, μαθη­τών, πανε­πι­στη­μια­κών και εργα­ζο­μέ­νων που επί δύο μήνες δια­δη­λώ­νουν απαι­τώ­ντας την από­συρ­ση του απα­ρά­δε­κτου νομοσχεδίου.
Παράλ­λη­λα, ανα­δει­κνύ­ει τις σοβα­ρές επι­πτώ­σεις που θα έχει η ίδρυ­ση ιδιω­τι­κών Πανε­πι­στη­μί­ων, αλλά και η λει­τουρ­γία των δημο­σί­ων με ιδιω­τι­κο­οι­κο­νο­μι­κά κρι­τή­ρια τόσο στην πρό­σβα­ση των νέων όσο και στο επί­πε­δο της μόρ­φω­σης που θα λαμβάνουν.

Στον αντί­πο­δα, οι βου­λευ­τές του ΚΚΕ προ­βάλ­λουν την ανά­γκη για απο­κλει­στι­κά δημό­σια και δωρε­άν πανε­πι­στη­μια­κή εκπαί­δευ­ση, με αύξη­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σης, με εναρ­μό­νι­ση των εισα­κτέ­ων και των σπου­δών με τις σύγ­χρο­νες κοι­νω­νι­κές ανά­γκες. Για πτυ­χία που να εξα­σφα­λί­ζουν δου­λειά με δικαιώ­μα­τα, για δωρε­άν φοι­τη­τι­κή μέριμνα.

Απο­κα­λυ­πτι­κή της συμπο­λι­τευό­με­νης αντι­πο­λί­τευ­σης που ασκούν στην κυβέρ­νη­ση είναι η στά­ση των άλλων κομ­μά­των, ειδι­κά του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που ενώ εμφα­νί­ζο­νται να δια­φω­νούν με το νομο­σχέ­διο, επι­κε­ντρώ­νουν την προ­σο­χή τους στην αντι­συ­νταγ­μα­τι­κό­τη­τά του, συμ­φω­νώ­ντας στον πυρή­να των δια­τά­ξε­ων, τόσο για τα ιδιω­τι­κά όσο και για την παρα­πέ­ρα εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση των δημό­σιων, πολι­τι­κές που άλλω­στε εφάρ­μο­σαν ως κυβερνήσεις.

Το πραγματικό σύγχρονο είναι η επέκταση του δικαιώματος πρόσβασης στη δωρεάν εκπαίδευση και όχι η περιστολή του 🎥

Ν. Έξαρχος: Οι λαϊκές οικογένειες ματώνουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους εξαιτίας των κυβερνήσεων 🎥

Β. Μεταξάς: ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ διαμόρφωσαν από κοινού το έδαφος της εμπορευματοποίησης των σπουδών 🎥

Μ. Συντυχάκης: Όσο μειώνεται η χρηματοδότηση στα ΑΕΙ, αυξάνονται οι δαπάνες των λαϊκών οικογενειών για τις σπουδές 🎥

Γ. Λαμπρούλης: Η συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είναι παντού και πάντα σε βάρος του δημόσιου 🎥

Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας από την κυβερνητική πλειοψηφία με έωλα επιχειρήματα

Ν. Καραθανασόπουλος: Το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια είναι αντιδραστικό και βαθιά αντιλαϊκό 🎥

Γ. Δελής: «Διαφωνούμε επί της ουσίας και όχι μόνο επί της διαδικασίας» με το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια 🎥

Αφρ. Κτενά: Η πλειοψηφία απαιτεί να αποσυρθεί το έκτρωμα 🎥

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο