Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις αναμένονται το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

  Κατά το τρι­ή­με­ρο της Καθα­ράς Δευ­τέ­ρας ανα­μέ­νο­νται βρο­χές στα πεδι­νά, τοπι­κές καται­γί­δες στα θαλάσ­σια τμή­μα­τα και χιο­νο­πτώ­σεις κυρί­ως στα ορει­νά και ημιο­ρει­νά της Κεντρι­κής και Βόρειας Ελλά­δας, σύμ­φω­να με τα νεό­τε­ρα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/meteo.gr.

Ανα­λυ­τι­κά, σήμε­ρα ανα­μέ­νο­νται τοπι­κές βρο­χές σε πεδι­νά τμή­μα­τα κυρί­ως στη Δυτι­κή Ελλά­δα, στα νησιω­τι­κά τμή­μα­τα του Αιγαί­ου, στη Θεσ­σα­λία, στη Μακε­δο­νία και στη Θρά­κη. Τοπι­κές χιο­νο­πτώ­σεις ανα­μέ­νο­νται στα ορει­νά και μετά τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες και σε ημιο­ρει­νά τμή­μα­τα της Δυτι­κής Μακεδονίας.

Από τις πρω­ι­νές ώρες του Σαβ­βά­του ανα­μέ­νε­ται στα­δια­κή έντα­ση των φαι­νο­μέ­νων κυρί­ως στη Δυτι­κή, Κεντρι­κή και Βόρεια Ελλά­δα, ενώ οι χιο­νο­πτώ­σεις ανα­μέ­νε­ται να εκδη­λώ­νο­νται και σε ημιο­ρει­νά τμή­μα­τα της Θεσ­σα­λί­ας, της Ηπεί­ρου, της Μακε­δο­νί­ας και της Θρά­κης. Τα φαι­νό­με­να ανα­μέ­νε­ται να εξα­σθε­νή­σουν στα­δια­κά από τα δυτι­κά προς τα ανα­το­λι­κά κατά τη διάρ­κεια της Δευτέρας.

   Το ανα­με­νό­με­νο επει­σό­διο βρο­χο­πτώ­σε­ων είναι Κατη­γο­ρί­ας 3, όσον αφο­ρά τον πεντα­βάθ­μιο Δεί­κτη Επι­κιν­δυ­νό­τη­τας Επει­σο­δί­ου Βρο­χό­πτω­σης (Regional Precipitation Index — RPI) του meteo.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο