Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γαλλία: Για πέμπτη ημέρα κλειστός ο Πύργος του Άιφελ

Ο Πύρ­γος του Άιφελ θα παρα­μεί­νει και σήμε­ρα κλει­στός, για πέμ­πτη συνε­χή ημέ­ρα, λόγω απερ­γί­ας, έγι­νε γνω­στό από συν­δι­κα­λι­στι­κές πηγές.

Αν η απερ­γία διαρ­κέ­σει μέχρι το από­γευ­μα της Κυρια­κής, θα πρό­κει­ται για την μεγα­λύ­τε­ρη απερ­γία στην πρό­σφα­τη ιστο­ρία του μνη­μεί­ου. Το φθι­νό­πω­ρο του 1998, ο Πύρ­γος του Άιφελ είχε παρα­μεί­νει κλει­στός επί εξή­μι­σι μέρες.

Οι εργα­ζό­με­νοι στον Πύρ­γο του Άιφελ καταγ­γέλ­λουν το μοντέ­λο δια­χεί­ρι­σης του δημο­φι­λούς γαλ­λι­κού μνη­μεί­ου που υπο­τι­μά το κόστος της συντή­ρη­σης και λει­τουρ­γί­ας του. Οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με την Εται­ρεία Εκμε­τάλ­λευ­σης του Πύρ­γου του Άιφελ (Sete ), όπου ο δήμος του Παρι­σιού κατέ­χει το 99% των μετο­χών, άρχι­σαν χθες και χαρα­κτη­ρί­σθη­καν «εποι­κο­δο­μη­τι­κές» από την εταιρεία.

Συγκε­κρι­μέ­να οι εργα­ζό­με­νοι κατη­γο­ρούν την εργο­δο­τι­κή εται­ρεία για την οικο­νο­μι­κή δια­χεί­ρι­ση, αλλά και την δημο­τι­κή αρχή για τις πολύ υψη­λές οικο­νο­μι­κές απαι­τή­σεις επί των εσό­δων του μνη­μεί­ου που δεν αφή­νουν περι­θώ­ρια πραγ­μα­το­ποί­η­σης εργα­σιών επι­διόρ­θω­σης και συντή­ρη­σης, ενώ παράλ­λη­λα περιο­ρί­ζουν τις προ­σλή­ψεις και τις αμοι­βές του προσωπικού.

Η δια­μά­χη, που κρά­τη­σε κλει­στό τον Πύρ­γο του Άιφελ και στις 27 Δεκεμ­βρί­ου, στην εκα­το­στή επέ­τειο από τον θάνα­το του αρχι­τέ­κτο­να Γκυ­στάβ Εφέλ, εκδη­λώ­νε­ται εν μέσω χει­με­ρι­νών σχο­λι­κών δια­κο­πών και πέντε μήνες πριν από τους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες (26 Ιου­λί­ου-11 Αυγούστου).

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο