Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γ. Δελής: Η κυβέρνηση να απομακρύνει την αστυνομία από το ΑΠΘ (VIDEO)

Καλού­με την κυβέρ­νη­ση να απο­μα­κρύ­νει την αστυ­νο­μία από το ΑΠΘ, δεν μπο­ρεί αν γίνει μάθη­μα με αυτό τον τρό­πο, και να ξεχά­σει τα σενά­ρια εισό­δου της πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μί­ας στα ιδρύ­μα­τα, τόνι­σε σε δήλω­σή του ο Γιάν­νης Δελής βου­λευ­τής του ΚΚΕ.

Βρέ­θη­κε σήμε­ρα στο Αρι­στο­τέ­λειο Πανε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης μαζί με τους εργα­ζό­με­νους, το διδα­κτι­κό προ­σω­πι­κό και τους φοι­τη­τές που κινη­το­ποιού­νται ενά­ντια στην παρου­σία των αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων μέσα στο ΑΠΘ και απαί­τη­σε την άμε­ση αποχώρηση.

Ολό­κλη­ρη η δήλωση:

«Η κυβέρ­νη­ση και οι πρυ­τα­νι­κές αρχές έχουν βαρύ­τα­τες ευθύ­νες για αυτό που γίνε­ται αυτή την στιγ­μή, και εδώ και και­ρό, στο ΑΠΘ. Αυτήν την στιγ­μή παρε­μπο­δί­ζε­ται η εκπαι­δευ­τι­κή δια­δι­κα­σία όπου οι περισ­σό­τε­ροι φοι­τη­τές δεν έρχο­νται εξαι­τί­ας της παρου­σί­ας της αστυ­νο­μί­ας και των ΜΑΤ μέσα στο πανε­πι­στή­μιο. Δεν μπο­ρεί να γίνει μάθη­μα με τα ΜΑΤ. Δεν υπάρ­χει πανε­πι­στή­μιο με ΜΑΤ που­θε­νά και δεν πρέ­πει να υπάρ­χει. Καλού­με την κυβέρ­νη­ση να δια­τά­ξει την απο­χώ­ρη­ση τώρα της αστυ­νο­μί­ας και να ξεχά­σει τα σενά­ρια εφαρ­μο­γής και εισό­δου της πανε­πι­στη­μια­κής αστυ­νο­μί­ας στα ιδρύ­μα­τα. Τα σχέ­δια της για το επι­χει­ρη­μα­τι­κό πανε­πι­στή­μιο υπα­γο­ρεύ­ουν και τις κινή­σεις της. Η αστυ­νο­μία αυτά τα συμ­φέ­ρο­ντα έρχε­ται να εξυ­πη­ρε­τή­σει. Να είναι σίγου­ρη ότι ο λαός και οι φοι­τη­τές δεν θα το επι­τρέ­ψουν. Να φύγει τώρα η αστυ­νο­μία από το πανεπιστήμιο»

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο