Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήλωση Κουτσούμπα για ΛΑΡΚΟ: Να σταματήσουμε το έγκλημα, στους δρόμους του αγώνα κάθε μέρα

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, ο οποί­ος πραγ­μα­το­ποιεί τρι­ή­με­ρη επί­σκε­ψη στη Γερ­μα­νία, έκα­νε την ακό­λου­θη δήλω­ση για την από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης για το ορι­στι­κό κλεί­σι­μο της ΛΑΡΚΟ:

«Αυτή την ώρα, αυτό που πρέ­πει να γίνει είναι να εκφρα­στεί η μέγι­στη δυνα­τή αλλη­λεγ­γύη στους εργα­ζό­με­νους της ΛΑΡΚΟ και τις οικο­γέ­νειες τους. Η κυβέρ­νη­ση πάει για ορι­στι­κό κλεί­σι­μο, για ξεπού­λη­μα της ΛΑΡΚΟ σε συμπαι­γνία με την ΕΕ, με τα άλλα κόμ­μα­τα, με τη μεγά­λη εργο­δο­σία και τα διά­φο­ρα λόμπι των εταιρειών.

Εδώ και τώρα πρέ­πει να στα­μα­τή­σου­με αυτό το έγκλη­μα. Αυτός που μπο­ρεί να το κάνει είναι ο ίδιος ο ελλη­νι­κός λαός, είναι το εργα­τι­κό λαϊ­κό κίνη­μα, η νεο­λαία, οι γυναί­κες, όλοι μαζί, πια­σμέ­νοι χέρι χέρι στους δρό­μους του αγώ­να, σήμε­ρα, αύριο, κάθε μέρα, μέχρι να στα­μα­τή­σει αυτή η συμπαι­γνία της κυβέρ­νη­σης, των μονο­πω­λί­ων, της ΕΕ. Και βεβαί­ως η κυβέρ­νη­ση να πάρει ένα ακό­μα μάθη­μα γερό, να φάει ένα γερό χαστού­κι από τον ελλη­νι­κό λαό και στις ερχό­με­νες ευρω­ε­κλο­γές και σε όλες τις επερ­χό­με­νες εκλο­γι­κές και άλλες μάχες».

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο