Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήλωση του Δ. Κουτσούμπα για τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, έκα­νε την εξής δήλω­ση για τη γενο­κτο­νία του Παλαι­στι­νια­κού λαού:

«Ενώ­νου­με τη φωνή μας με τους λαούς όλου του κόσμου, με τους χιλιά­δες φοι­τη­τές στις ΗΠΑ και τις άλλες χώρες που βρο­ντο­φω­νά­ζουν “Λευ­τε­ριά στην Παλαι­στί­νη”, απαι­τούν να στα­μα­τή­σει η γενο­κτο­νία του Παλαι­στι­νια­κού λαού, να απο­χω­ρή­σουν τα Ισραη­λι­νά στρα­τεύ­μα­τα από τη Λωρί­δα της Γάζας, να ανα­γνω­ρι­στεί ανε­ξάρ­τη­το παλαι­στι­νια­κό κράτος.

Εδώ και τώρα η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση να απο­σύ­ρει τη στή­ρι­ξη της στο κρά­τος — τρο­μο­κρά­τη του Ισρα­ήλ, να στα­μα­τή­σει η εμπλο­κή της Ελλά­δας στον πόλε­μο, να επι­στρέ­ψει η φρε­γά­τα “ΥΔΡΑ” από την Ερυ­θρά Θάλασσα».

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο