Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη για τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλο: Ολοκληρώνονται οι αγορεύσεις των συνηγόρων — Έρχεται η ετυμηγορία των δικαστών

Ολο­κλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα, εκτός απρο­ό­πτου, οι αγο­ρεύ­σεις των συνη­γό­ρων στην δίκη ενώ­πιον του ΜΟΔ για τον απο­τρό­παιο θάνα­το του Ζακ Κωστό­που­λου το μεση­μέ­ρι της 21 Σεπτεμ­βρί­ου 2018 στον πεζό­δρο­μο της Γλάδ­στω­νος, με κατη­γο­ρού­με­νους για θανα­τη­φό­ρα σωμα­τι­κή βλά­βη δύο επι­χει­ρη­μα­τί­ες και τέσ­σε­ρις αστυ­νο­μι­κούς. Πλέ­ον το τέλος της δίκης με την ετυ­μη­γο­ρία των δικα­στών για τον “θάνα­το σε δημό­σια θέα” του 33χρονου ακτι­βι­στή έρχε­ται πολύ κοντά.

Κατά την σημε­ρι­νή 18η δικά­σι­μο ανα­μέ­νε­ται να ολο­κλη­ρω­θούν οι αγο­ρεύ­σεις και των τελευ­ταί­ων συνη­γό­ρων υπε­ρά­σπι­σης ‚με αυτές των κατη­γο­ρού­με­νων αστυ­νο­μι­κών. Έχουν προη­γη­θεί οι αγο­ρεύ­σεις των συνη­γό­ρων της οικο­γέ­νειας του θύμα­τος και έχουν επί­σης αγο­ρεύ­σει οι συνή­γο­ροι των δύο πολι­τών κατη­γο­ρου­μέ­νων, του κοσμη­μα­το­πώ­λη και του μεσί­τη που κατα­γρά­φη­καν σε βίντεο να χτυ­πούν βάναυ­σα τον 33χρονο που για άγνω­στη αιτία είχε εισέλ­θει στο κατά­στη­μα του πρώ­του εκ των δύο επιχειρηματιών.

Μετά την ολο­κλή­ρω­ση των αγο­ρεύ­σε­ων το δικα­στή­ριο θα κλη­θεί να απο­φα­σί­σει επί της ενο­χής ή μη ενός εκά­στου εκ των έξι κατη­γο­ρου­μέ­νων και να απο­δώ­σει δικαιο­σύ­νη για τον θάνα­το του 33χρονου. Ο κύκλος των συνη­γό­ρων άρχι­σε μετά την αγό­ρευ­ση του Εισαγ­γε­λέα Έδρας Σωτή­ρη Μπου­γιού­κου, που ζήτη­σε να κηρυ­χθούν ένο­χοι οι δύο κατα­στη­μα­τάρ­χες και να αθω­ω­θούν οι τέσ­σε­ρις ένστο­λοι. Κατά τον εισαγ­γε­λι­κό λει­τουρ­γό, οι μεν ιδιώ­τες έδρα­σαν με βία και τιμω­ρη­τι­κή διά­θε­ση πλην όμως “απε­ρί­σκε­πτα” , οι δε αστυ­νο­μι­κοί έπρα­ξαν τα ενδε­δειγ­μέ­να χωρίς να προ­κύ­πτει συμ­βο­λή τους στο επελ­θόν τρα­γι­κό απο­τέ­λε­σμα για τον Ζακ Κωστόπουλο.

Κατά την άπο­ψη που εξέ­φρα­σαν στις αγο­ρεύ­σεις στο δικα­στή­ριο οι συνή­γο­ροι προς υπο­στή­ρι­ξη της κατη­γο­ρί­ας (Πολι­τι­κή Αγω­γή), οι δικα­στές θα πρέ­πει να μετα­τρέ­ψουν την κατη­γο­ρία της θανα­τη­φό­ρας σωμα­τι­κής βλά­βης που αντι­με­τω­πί­ζουν οι δύο επι­χει­ρη­μα­τί­ες σε ανθρω­πο­κτο­νία από πρό­θε­ση με ενδε­χό­με­νο δόλο. Επί­σης να μην δεχθούν την αθω­ω­τι­κή εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση όσον αφο­ρά τους αστυ­νο­μι­κούς και να τους κηρύ­ξουν ενό­χους για θανα­τη­φό­ρα σωμα­τι­κή βλά­βη. Επι­πλέ­ον ζήτη­σαν να απο­δο­θεί ρατσι­στι­κό κίνη­τρο στις βίαιες πρά­ξεις των δύο πολιτών.

Από την πλευ­ρά τους οι συνή­γο­ροι των δύο επι­χει­ρη­μα­τιών τόνι­σαν πως δεν στοι­χειο­θε­τεί­ται η απο­δι­δό­με­νη κατη­γο­ρία, ενώ ανα­φέρ­θη­καν σε ειδι­κές περι­στά­σεις, άμυ­να ή νομι­ζό­με­νη άμυ­να κ.α που αίρουν τον άδι­κο χαρα­κτή­ρα της πρά­ξης. Το δικα­στή­ριο έχει δώσει άλλες δύο δικα­σί­μους για τις συνε­δριά­σεις του, μια για αύριο 4 Μαί­ου και μία ακό­μη στις 11 Μαίου.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο