Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Χρυσής Αυγής: Η απόφαση — Σε ποιους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά

Το δικα­στή­ριο δεν ανα­γνώ­ρι­σε κανέ­να ελα­φρυ­ντι­κό στα επτά ηγε­τι­κά στε­λέ­χη της Χρυ­σής Αυγής, τα οποία κρί­θη­καν ένο­χα για διεύ­θυν­ση εγκλη­μα­τι­κής οργάνωσης.

Η έδρα απο­φά­σι­σε να ανα­γνω­ρί­σει ελα­φρυ­ντι­κό μετε­φη­βι­κής ηλι­κί­ας σε νεα­ρούς καταδικασθέντες

Ανα­γνώ­ρι­ση ελα­φρυ­ντι­κού για Αλε­ξό­που­λο — Μπούκουρα

Ανα­γνώ­ρι­ση ελα­φρυ­ντι­κού σε Δήμου — Σκάλ­κο­Α­να­γνώ­ρι­ση ελα­φρυ­ντι­κού στον Μίχο για ειλι­κρι­νή μετά­νοια για την πρά­ξη του

Ανα­γνώ­ρι­ση ελα­φρυ­ντι­κού στον Αρβα­νί­τη για σύν­νο­μο βίο ως το χρό­νο τέλε­σης της πράξης

Η έδρα απέρ­ρι­ψε οποιο­δή­πο­τε άλλο αίτη­μα για ελα­φρυ­ντι­κό που σημαί­νει ότι δεν ανα­γνω­ρί­στη­κε κανέ­να ελα­φρυ­ντι­κό στην ηγεσία

Ο Ι. Λαγός κατέ­θε­σε αίτη­μα εξαί­ρε­σης του δικα­στη­ρί­ου επι­κα­λού­με­νος «προ­κα­τά­λη­ψη» απέ­να­ντι τους
Ο Ι. Λαγός έκα­νε λόγο για «κατα­πά­τη­ση τεκ­μη­ρί­ου αθω­ό­τη­τας και άμε­ση παρέμ­βα­ση και από τον πρω­θυ­πουρ­γό της χώρας που έχει πιέ­σει με άμε­σο και έμμε­σο τρόπο».

Το δικα­στή­ριο διέ­κο­ψε για μισή ώρα

Πηγή: thepressproject.gr/

 

mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο