Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δεκάδες πτώματα στο νοσοκομείο Σίφα — Αποσύρθηκε ο στρατός του Ισραήλ

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας στη Λωρί­δα της Γάζας, όπου κυβερ­νά το κόμ­μα Χαμάς, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα πως ο ισραη­λι­νός στρα­τός απέ­συ­ρε άρμα­τα μάχης και άλλα οχή­μα­τα που είχαν ανα­πτυ­χθεί μέσα στο νοσο­κο­μείο Σίφα, τη μεγα­λύ­τε­ρη δομή υγεί­ας του θυλά­κου, όπου διε­ξή­γα­γε επι­χεί­ρη­ση τις τελευ­ταί­ες δύο εβδο­μά­δες, προ­σθέ­το­ντας πως κατό­πιν εντο­πί­στη­καν «δεκά­δες πτώματα».

Δημο­σιο­γρά­φος του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου και αυτό­πτες μάρ­τυ­ρες ανέ­φε­ραν επί­σης πως τα άρμα­τα μάχης και άλλα τεθω­ρα­κι­σμέ­να απο­χώ­ρη­σαν, υπό πυρά κάλυ­ψης του πυρο­βο­λι­κού και της αερο­πο­ρί­ας. Ο ίδιος ο ισραη­λι­νός στρα­τός δεν έχει επι­βε­βαιώ­σει πως απέ­συ­ρε τις δυνά­μεις του από το νοσο­κο­μείο ως αυτό το στάδιο.

«Δεκά­δες πτώ­μα­τα μαρ­τύ­ρων, ορι­σμέ­να σε κατά­στα­ση απο­σύν­θε­σης, βρέ­θη­καν μέσα στο νοσο­κο­μείο Σίφα και γύρω από αυτό», σημεί­ω­σε το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Χαμάς σε ανα­κοί­νω­σή του, προ­σθέ­το­ντας πως «οι υλι­κές ζημιές είναι πολύ μεγά­λες στο σύνο­λο των κτι­ρί­ων της εγκα­τά­στα­σης, καθώς οι δυνά­μεις που απο­σύρ­θη­καν πυρ­πό­λη­σαν τα κτί­ρια του συγκρο­τή­μα­τος και το έθε­σαν εντε­λώς εκτός λει­τουρ­γί­ας».

Δημο­σιο­γρά­φος του AFP επι­τό­που δια­πί­στω­σε πως όντως κτί­ρια έχουν υπο­στεί ζημιές και κάποια είναι εμφα­νές πως πυρπολήθηκαν.

Για­τρός είπε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο πως κατα­με­τρή­θη­καν πάνω από 20 πτώ­μα­τα. Σύμ­φω­να με τον ίδιο, ορι­σμέ­να συν­θλί­φτη­καν από ισραη­λι­νά στρα­τιω­τι­κά οχή­μα­τα καθώς αποχωρούσαν.

Ο στρα­τός του Ισρα­ήλ, ο οποί­ος κατη­γο­ρεί μαχη­τές της Χαμάς πως κρύ­βο­νται μέσα σε νοσο­κο­μεία, εξα­πέ­λυ­σε τη 18η Μαρ­τί­ου, αυτό που περιέ­γρα­ψε ως «επι­χεί­ρη­ση ακρι­βεί­ας» στο Σίφα, στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμή­μα της παλαι­στι­νια­κής περιοχής.

Στην πορεία, δια­βε­βαί­ω­σε πως «εξά­λει­ψε περί­που 200 τρο­μο­κρά­τες» στον τομέα. Η επι­χεί­ρη­ση έγι­νε ενώ εκα­το­ντά­δες εκτο­πι­σμέ­νοι είχαν βρει κατα­φύ­γιο στη δομή υγείας.

Χθες, ο διευ­θυ­ντής του Παγκό­σμιου Οργα­νι­σμού Υγεί­ας (ΠΟΥ), ο Δρ. Τέντρος Αντα­νόμ Γκε­μπρε­έ­σους, τόνι­σε μέσω X πως 21 ασθε­νείς πέθα­ναν στο νοσο­κο­μείο Σίφα αφό­του άρχι­σε η ισραη­λι­νή επιχείρηση.

Σύμ­φω­να με τον ίδιο, στο νοσο­κο­μείο παρα­μέ­νουν 107 ασθε­νείς, ανά­με­σά τους 4 παι­διά και 28 άνθρω­ποι σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση, σε ακα­τάλ­λη­λο κτί­ριο, την ώρα που το προ­σω­πι­κό δεν έχει καν τα στοι­χειώ­δη μέσα για να προ­σφέ­ρει περί­θαλ­ψη: «ούτε πάνες, ούτε καθε­τή­ρες και ουρο­συλ­λέ­κτες, ούτε νερό για να καθα­ρί­σει τις πληγές».

«Πολ­λοί έχουν μολυ­σμέ­νες πλη­γές και είναι αφυ­δα­τω­μέ­νοι. Από χθες (σ.σ. προ­χθές Σάβ­βα­το), δεν απο­μέ­νει πλέ­ον παρά ένα μπου­κά­λι νερό για κάθε 15 ανθρώ­πους» στη δομή υγεί­ας, πρό­σθε­σε ο Δρ. Τέντρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο