Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δημοσκόπηση- Εκλογές 2019: Στο 6% το ΚΚΕ, εκτός βουλής η ναζιστική Χρυσή Αυγή

Ποσο­στό 5,9% δίνει στο ΚΚΕ η τελευ­ταία δημο­σκό­πη­ση της εται­ρεί­ας Rass, για λογα­ρια­σμό του τηλε­ο­πτι­κού σταθ­μού ACTION24, λίγες μόλις ώρες πριν τις εκλογές. 

Στην ίδια δημο­σκό­πη­ση η ναζι­στι­κή, εγκλη­μα­τι­κή Χρυ­σή Αυγή φαί­νε­ται να τίθε­ται εκτός της επό­με­νης Βου­λής, απο­σπώ­ντας 2,7%. Αντί­θε­τα, ορια­κή είσο­δο στη Βου­λή δεί­χνουν να εξα­σφα­λί­ζουν το ακρο­δε­ξιό μόρ­φω­μα «Ελλη­νι­κή Λύση» του Κ. Βελό­που­λου και το ΜεΡΑ25 του Γ. Βαρουφάκη. 

Σύμ­φω­να με τη Rass η μέση τιμή στην Εκτί­μη­ση Ψήφου η ΝΔ λαμ­βά­νει 39,4%, ΣΥΡΙΖΑ 27,7%, Κίνη­μα Αλλα­γής 8,2%, ΚΚΕ 5,9%, Ελλη­νι­κή Λύση 3,2%, ΜέΡΑ25 3%, Χρυ­σή Αυγή 2,7, Ένω­ση Κεντρώ­ων 2%, Πλεύ­ση Ελευ­θε­ρί­ας 1,8%. 

Οι εργα­ζό­με­νοι, η νεο­λαία, οι αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι, οι συντα­ξιού­χοι μπο­ρούν και πρέ­πει να απο­μο­νώ­σουν τη ναζι­στι­κή Χρυ­σή Αυγή, να μην πέσουν στην παγί­δα συστη­μι­κών κομ­μά­των «μιας χρή­σης» όπως του Βελό­που­λου και του Βαρου­φά­κη και να ενι­σχύ­σουν μαζι­κά και απο­φα­σι­στι­κά το ΚΚΕ, τη μόνη λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση που και την επό­με­νη μέρα θα βρί­σκε­ται στο πλευ­ρό των συμ­φε­ρό­ντων του λαού. 

kke ekloges 2

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο