Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διάστημα: Αστρονόμοι ανακάλυψαν μια από τις μεγαλύτερες μαύρες τρύπες που έχουν βρεθεί ποτέ

Μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες μαύ­ρες τρύ­πες, με μάζα πάνω από 30 δισε­κα­τομ­μύ­ρια φορές τη μάζα του Ήλιου, ανα­κά­λυ­ψε μια ομά­δα αστρο­νό­μων, αξιο­ποιώ­ντας το φαι­νό­με­νο που ονο­μά­ζε­ται «βαρυ­τι­κός φακός».

Η ομά­δα, με επι­κε­φα­λής το βρε­τα­νι­κό Πανε­πι­στή­μιο Ντέρ­χαμ, χρη­σι­μο­ποί­η­σε τον βαρυ­τι­κό φακό, όπου το βαρυ­τι­κό πεδίο ενός γαλα­ξία στο προ­σκή­νιο κάμ­πτει το φως από ένα πιο μακρι­νό αντι­κεί­με­νο και το μεγε­θύ­νει. Επί­σης, χρη­σι­μο­ποί­η­σε προ­σο­μοιώ­σεις με τη βοή­θεια υπε­ρυ­πο­λο­γι­στή που βρί­σκε­ται στο συγκε­κρι­μέ­νο Πανε­πι­στή­μιο και εικό­νες εξαι­ρε­τι­κά υψη­λής ανά­λυ­σης από το τηλε­σκό­πιο Hubble της NASA για να εξε­τά­σει προ­σε­κτι­κά πώς κάμ­πτε­ται το φως από μια μαύ­ρη τρύ­πα μέσα σε ένα γαλα­ξία εκα­το­ντά­δες εκα­τομ­μύ­ρια έτη φωτός μακριά από τη Γη. Οι αστρο­νό­μοι εντό­πι­σαν μια υπερ­με­γέ­θη μαύ­ρη τρύ­πα, την πρώ­τη που βρέ­θη­κε χρη­σι­μο­ποιώ­ντας αυτή την τεχνι­κή, σύμ­φω­να με την οποία η ομά­δα προ­σο­μοιώ­νει το φως που ταξι­δεύ­ει στο Σύμπαν εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες φορές.

«Αυτή η μαύ­ρη τρύ­πα, που είναι περί­που 30 δισε­κα­τομ­μύ­ρια φορές η μάζα του Ήλιου μας, είναι μία από τις μεγα­λύ­τε­ρες που έχουν εντο­πι­στεί ποτέ και στο ανώ­τα­το όριο του πόσο μεγά­λες πιστεύ­ου­με ότι μπο­ρούν να γίνουν θεω­ρη­τι­κά οι μαύ­ρες τρύ­πες. Επο­μέ­νως είναι μια εξαι­ρε­τι­κά συναρ­πα­στι­κή ανα­κά­λυ­ψη», δηλώ­νει ο επι­κε­φα­λής συγ­γρα­φέ­ας, Τζέιμς Ναϊ­τιν­γκέιλ, από το Τμή­μα Φυσι­κής του Πανε­πι­στη­μί­ου Ντέρχαμ.

Ο ίδιος προ­σθέ­τει ότι ο βαρυ­τι­κός φακός «καθι­στά δυνα­τή τη μελέ­τη των ανε­νερ­γών μαύ­ρων τρυ­πών, κάτι που τώρα δεν είναι δυνα­τόν σε μακρι­νούς γαλα­ξί­ες. Αυτή η προ­σέγ­γι­ση θα μπο­ρού­σε να μας επι­τρέ­ψει να εντο­πί­σου­με πολ­λές περισ­σό­τε­ρες μαύ­ρες τρύ­πες πέρα από το τοπι­κό μας σύμπαν και να απο­κα­λύ­ψου­με πώς εξε­λί­χθη­καν πιο πίσω στον κοσμι­κό χρόνο».

Τα απο­τε­λέ­σμα­τα της έρευ­νας δημο­σιεύ­ο­νται σήμε­ρα στο περιο­δι­κό «Monthly Notices» της Βασι­λι­κής Αστρο­νο­μι­κής Εταιρείας.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο