Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας: Με συναυλία-αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο άνοιξε η αυλαία των εκδηλώσεων

Με μία συναυ­λία — αφιέ­ρω­μα στον Θάνο Μικρού­τσι­κο, η Πάτρα το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής τίμη­σε, τρα­γού­δη­σε και νοστάλ­γη­σε τον μεγά­λο συν­θέ­τη, σημα­το­δο­τώ­ντας και την έναρ­ξη των φετι­νών εκδη­λώ­σε­ων του Διε­θνούς Φεστι­βάλ. Παρου­σία της οικο­γέ­νειας του Πατρι­νού δημιουρ­γού, σε ένδει­ξη ανα­γνώ­ρι­σης της προ­σφο­ράς του στην Τέχνη και στην πόλη, ονό­μα­σε το «Εργο­στά­σιο Τέχνης» σε «Εργο­στά­σιο Τέχνης Θάνος Μικρούτσικος».

Η συμ­με­το­χή του κόσμου ‑ο οποί­ος εξά­ντλη­σε τα εισι­τή­ρια την πρώ­τη ημέ­ρα κυκλο­φο­ρί­ας τους- ήταν συγκλο­νι­στι­κή. Το προ­αύ­λιο του «Εργο­στα­σί­ου», χάρη στις προ­σπά­θειες των εργα­ζο­μέ­νων στον δήμο και τον Πολι­τι­στι­κό Οργα­νι­σμό, μετα­τρά­πη­κε σε έναν πανέ­μορ­φο συναυ­λια­κό χώρο.

Η πρό­ε­δρος του Πολι­τι­στι­κού Οργα­νι­σμού Κατε­ρί­να Γερο­πα­να­γιώ­τη στον σύντο­μο χαι­ρε­τι­σμό της εξέ­φρα­σε τη χαρά και τη συγκί­νη­σή της, τονί­ζο­ντας πως «ανοί­γου­με τις πύλες του Διε­θνούς Φεστι­βάλ Πάτρας με το αφιέ­ρω­μα στον Θάνο Μικρού­τσι­κο». Ο χώρος απο­δεί­χθη­κε ‑είπε- πολύ μικρός για να χωρέ­σει όλο τον κόσμο που ανα­γνω­ρί­ζει τη μεγά­λη συνει­σφο­ρά του Θάνου Μικρού­τσι­κου στη διεύ­ρυν­ση της πολι­τι­στι­κής μας φυσιο­γνω­μί­ας, προ­σθέ­το­ντας πως «αυτή η χαρά γίνε­ται μεγα­λύ­τε­ρη, έχο­ντας δίπλα μας την οικο­γέ­νειά του, την σύντρο­φό του Μαρία Παπα­γιάν­νη και τα παι­διά του», τους οποί­ους ευχα­ρί­στη­σε για την καθο­ρι­στι­κή συμ­βο­λή στην πραγ­μα­το­ποί­η­ση της συναυλίας.

festibal patra 05

«…Τιμά­με έναν συν­θέ­τη, έναν δια­νοη­τή που σφρά­γι­σε με το έργο του όχι μόνο τη μου­σι­κή σκη­νή του τόπου μας, αλλά τη ζωή ολά­κε­ρη. Με το έργο του εμψύ­χω­νε και εμψυ­χώ­νει τους ανθρώ­πους, τους δίνει δύνα­μη και κου­ρά­γιο για να στα­θούν όρθιοι, απέ­να­ντι σε όλους όσοι τους κάνουν τη ζωή δύσκο­λη. Μας έφε­ρε σε επα­φή με τη μου­σι­κή και τους στί­χους που δίνουν νόη­μα στη ζωή…» σημεί­ω­σε, μετα­ξύ άλλων, στην ομι­λία του ο δήμαρ­χος Πατρέ­ων Κώστας Πελετίδης.

Η Μαρία Παπα­γιάν­νη, η σύντρο­φος του Θάνου Μικρού­τσι­κου, εξέ­φρα­σε τις θερ­μές της ευχα­ρι­στί­ες στον δήμαρ­χο Πατρέ­ων, τους συνερ­γά­τες του και σε όλη την πόλη για την ιδιαί­τε­ρη τιμή προς τον Θάνο Μικρού­τσι­κο. «Ο Θάνος ήταν περή­φα­νος για την πόλη του, για την οποία έλε­γε πολ­λές ιστο­ρί­ες, για την πόλη με την μικρή Σκά­λα του Μιλά­νου, για τις Απο­κριές στην Πάτρα που παλιά ήταν καλύ­τε­ρες και από τη Βενε­τία, για τους δρό­μους με τις στο­ές που μπο­ρού­σες να περ­πα­τή­σεις από την μία άκρη της πόλης έως την άλλη χωρίς να βρα­χείς…», σημείωσε.

Η συνέ­χεια ήταν αντά­ξια του μεγά­λου Πατρι­νού δημιουρ­γού, αλλά και της έναρ­ξης ενός θεσμού όπως το Διε­θνές Φεστι­βάλ Πάτρας με τους Μαριάν­να Πολυ­χρο­νί­δη, Μίλ­το Πασχα­λί­δη και Γιάν­νη Κότσι­ρα, να ερμη­νεύ­ουν έργα του.

Την καλ­λι­τε­χνι­κή επι­μέ­λεια είχε ο μαέ­στρος και φίλος του Θάνου Μικρού­τσι­κου, Θύμιος Παπαδόπουλος.

Στη διάρ­κεια της συναυ­λί­ας δια­βά­στη­καν πέντε απο­σπά­σμα­τα της αυτο­βιο­γρα­φί­ας του Θάνου Μικρού­τσι­κου, μέσα από δικά του κεί­με­να, από τους ηθο­ποιούς Γεωρ­γία Ηλιο­πού­λου, Ειρή­νη Ευαγ­γε­λά­του, Δήμη­τρα Θεο­δω­ρο­πού­λου, Ιωάν­να Στε­φα­νά­του, Μαρία Καρα­μά­νη, Κων­στα­ντί­να Μαγκα­φά, Ολγα Σπυ­ρά­κη, Τάσο Χρυ­σό­που­λο, με ανα­φο­ρές από την ημέ­ρα της γέν­νη­σής του στις 13 Απρί­λη 1947 στην Πάτρα μέχρι την ημέ­ρα που όλη η οικο­γέ­νεια έφυ­γε για την Αθή­να.  Τη «μετά­φρα­ση» στη νοη­μα­τι­κή έκα­νε η Ρένα Ανδριοπούλου.

Η συναυ­λία έκλει­σε με τα παι­διά από το εφη­βι­κό τμή­μα του Χορευ­τι­κού να δίνουν γαρί­φα­λα στους καλ­λι­τέ­χνες, ανθο­δέ­σμες στα παι­διά του Θάνου Μικρού­τσι­κου και να πετά­νε γαρί­φα­λα στους θεατές.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο