Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διευθύντρια Λυκείου απειλεί τους γονείς ότι θα διωχθούν αν τα παιδιά τους συμμετέχουν σε κατάληψη

Διευ­θύ­ντρια Λυκεί­ου σε ρόλο κατα­στο­λής των μαθη­τι­κών …προει­δο­ποιεί (απει­λεί) τους γονείς ότι θα διω­χθούν αν τα παι­διά τους συμ­με­τέ­χουν σε κατά­λη­ψη επι­κα­λού­με­νη ένα αντι­δρα­στι­κό­τα­το νομι­κό πλαί­σιο. Ως παι­δο­νό­μος προ­σπα­θεί να δώσει στα παι­διά ένα μάθη­μα συμ­βι­βα­σμού, πει­θαρ­χί­ας και υπο­τα­γής σε ό,τι υπο­νο­μεύ­ει το δικαί­ω­μά τους να σπου­δά­ζουν σε ένα δημό­σιο δωρέ­αν σχο­λείο και το δικαί­ω­μα της δου­λειάς, απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­πό­θε­ση για να υλο­ποι­ή­σουν τα όνει­ρά τους.

Τέτοιοι παι­δο­νό­μοι που συγ­χέ­ουν το σχο­λείο με τις φυλα­κές ανη­λί­κων δε θα κατα­φέ­ρουν να ανα­κό­ψουν τις αγω­νι­στι­κές τους δια­θέ­σεις των παι­διών όσο και αν το προ­σπα­θούν. Θα βρούν απέ­να­ντί τους και τους μαθη­τές, και τους γονείς και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Το σχο­λείο είναι αυτό που μαζί με τα μαθη­μα­τι­κή, τη γλώσ­σα και τη φυσι­κή θα πρέ­πει να μετα­λα­μπα­δεύ­σει στους μαθη­τές  την υπο­χρέ­ω­ση και το δικαί­ω­μά τους στους αγώ­νες, για τη διεκ­δί­κη­ση των δικαιω­μά­των τους, στη δου­λειά, στη μόρ­φω­ση, στην υγεία, στη ζωή, για την εκπλή­ρω­ση των ονεί­ρων τους.

Ιδού η επι­στο­λή της διευθύντριας

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 14232
Tηλέ­φω­νο: 2102532336
Fax: 2102532336
Email: [email protected]

Σχο­λι­κό έτος: 2019–2020
Ημε­ρο­μη­νία: 02/02/2020

Δεν θα θέλα­με να βρε­θού­με υπό­λο­γοι απέ­να­ντι σε γονείς και ανω­τέ­ρους μας και να κατη­γο­ρη­θού­με για παρά­βα­ση καθή­κο­ντος. Κάτι τέτοιο θα μας ανά­γκα­ζε να κατα­φύ­γου­με στη νόμι­μη δια­δι­κα­σία. Σας παρα­κα­λώ θερ­μά, επο­πτεύ­στε τα παι­διά σας ώστε να ομα­λο­ποι­η­θεί αυτή η κατά­στα­ση και να προ­λά­βου­με τα χει­ρό­τε­ρα. Ο νόμος είναι σαφής: Διώ­κο­νται οι γονείς για παρα­μέ­λη­ση ανη­λί­κων. Αν υπάρ­χει κάποιο πρό­βλη­μα, πάντα είμαι στη διά­θε­ση των μαθη­τών μου και τη δική σας, όσον άπτε­ται των αρμο­διο­τή­των μου.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Πηγή επι­στο­λής: ionianet.gr

 

βρείτε μας στο FaceBookβρείτε μας στο twitter

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο