Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διπλωματικός μαραθώνιος ΗΠΑ για να μην επιτεθεί το Ιραν στο σύμμαχό του Ισραηλ

Ο αμε­ρι­κα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Άντο­νι Μπλίν­κεν συνο­μί­λη­σε τηλε­φω­νι­κά με τους ομο­λό­γους του της Κίνας, της Τουρ­κί­ας και της Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας, παρο­τρύ­νο­ντάς τους να πιέ­σουν το Ιράν να μην προ­χω­ρή­σει σε οποια­δή­πο­τε επί­θε­ση ενα­ντί­ον του Ισρα­ήλ, ανα­κοί­νω­σε χθες Πέμ­πτη το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Κανέ­νας δεν έχει συμ­φέ­ρον να υπάρ­ξει κλι­μά­κω­ση» στην περιο­χή και «όλες οι χώρες πρέ­πει να καλέ­σουν το Ιράν να μην προ­χω­ρή­σει σε κλι­μά­κω­ση», είπε στον Τύπο ο εκπρό­σω­πος της αμε­ρι­κα­νι­κής διπλω­μα­τί­ας Μάθιου Μίλερ.

Ο κ. Μπλίν­κεν συνο­μί­λη­σε επί­σης με τον ισραη­λι­νό υπουρ­γό Άμυ­νας Γιο­άβ Γκά­λαντ «για να επα­να­βε­βαιώ­σει τη σθε­να­ρή υπο­στή­ρι­ξή μας στο Ισρα­ήλ μετά τις (ιρα­νι­κές) απει­λές», πρό­σθε­σε ο κ. Μίλερ.

Η εκπρό­σω­πος του Λευ­κού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ δήλω­σε από την πλευ­ρά της ότι η Ουά­σιγ­κτον «προει­δο­ποί­η­σε» την Τεχε­ρά­νη ενα­ντί­ον οποιασ­δή­πο­τε δυνη­τι­κής επί­θε­σης ενα­ντί­ον του Ισραήλ.

Ο αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν επα­να­βε­βαί­ω­σε προ­χθές Τετάρ­τη την υπο­στή­ρι­ξη της κυβέρ­νη­σής του στο Ισρα­ήλ μετά την προει­δο­ποί­η­ση του Ιράν πως θα προ­χω­ρή­σει σε αντί­ποι­να για τον πολύ­νε­κρο βομ­βαρ­δι­σμό του προ­ξε­νεί­ου του στη Δαμα­σκό, την πρω­τεύ­ου­σα της Συρίας.

Το Ιράν «απει­λεί να εξα­πο­λύ­σει μεγά­λη επί­θε­ση ενα­ντί­ον του Ισρα­ήλ», είπε ο αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος κατά τη διάρ­κεια κοι­νής συνέ­ντευ­ξης Τύπου στον Λευ­κό Οίκο με τον ιάπω­να πρω­θυ­πουρ­γό Φου­μίο Κισίντα.

Ο ανώ­τα­τος ηγέ­της του Ιράν, ο αγια­το­λάχ Αλί Χαμε­νεΐ, διε­μή­νυ­σε νωρί­τε­ρα την ίδια ημέ­ρα πως το Ισρα­ήλ θα «τιμω­ρη­θεί» για την επί­θε­ση της 1ης Απρι­λί­ου στη συρια­κή πρωτεύουσα.

Ο βομ­βαρ­δι­σμός του ιρα­νι­κού προ­ξε­νεί­ου στη Δαμα­σκού στοί­χι­σε τη ζωή σε 16 ανθρώ­πους, ανά­με­σά τους επτά μέλη των Φρου­ρών της Επα­νά­στα­σης, επί­λε­κτου σώμα­τος των ενό­πλων δυνά­με­ων της Ισλα­μι­κής Δημο­κρα­τί­ας, σύμ­φω­να με ΜΚΟ.

Η Τεχε­ρά­νη είχε ήδη δια­μη­νύ­σει πως θα αντα­πο­δώ­σει τον πολύ­νε­κρο βομ­βαρ­δι­σμό, που ανέ­βα­σε ακό­μα περισ­σό­τε­ρο την έντα­ση στην περι­φέ­ρεια, όπου η κατά­στα­ση ήταν ήδη εξαι­ρε­τι­κά οξυ­μέ­νη εξαι­τί­ας του πολέ­μου ανά­με­σα στο Ισρα­ήλ και το παλαι­στι­νια­κό ισλα­μι­στι­κό κίνη­μα Χαμάς, το οποίο υπο­στη­ρί­ζε­ται από το Ιράν.

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο