Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ.Ε.Η.: Η εργοδοσία δίνει το ρυθμό και η Διοίκηση του ΣΕΗ χορεύει

Πριν μερι­κές μέρες πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε συνά­ντη­ση της διοί­κη­σης του ΣΕΗ με μερί­δα της εργο­δο­σί­ας (την ένω­ση των εργο­δο­τών ΕΝΘΕΠΑ), με θέμα την υπο­γρα­φή της ΣΣΕ για τα θέατρα.

Όπως τονί­ζουν οι εκλεγ­μέ­νοι στο ΔΣ του ΣΕΗ με τη Δημο­κρα­τι­κή Ενό­τη­τα Ηθο­ποιών, «σε μια περί­ο­δο που ο κλά­δος αγκο­μα­χά να καλύ­ψει τα βασι­κά, που οι τιμές και η ακρί­βεια καλ­πά­ζουν, που είμα­στε στα πρό­θυ­ρα μιας νέας οικο­νο­μι­κής κρί­σης, η Διοί­κη­ση του σωμα­τεί­ου μας συμ­φώ­νη­σε με την εργο­δο­σία, την υπο­γρα­φή μιας σύμ­βα­σης η οποία ουσια­στι­κά συνι­στά μεί­ω­ση για τους εργα­ζό­με­νους. Στην πρά­ξη σφρα­γί­ζει για 2 χρό­νια τον εργα­σια­κό κατα­κερ­μα­τι­σμό που επι­κρα­τεί αυτή τη στιγ­μή στους χώρους δου­λειάς μας, καταρ­γεί το ενιαίο της σύμ­βα­σης δια­χω­ρί­ζο­ντας τους ηθο­ποιούς και τους μισθούς τους σε δια­φο­ρε­τι­κές ταχύ­τη­τες, ανά­λο­γα με τον αριθ­μό των παρα­στά­σε­ων που μπο­ρεί να κάνουν ή αν κάνουν παιδικό.

Επει­δή όμως ακό­μα και αυτή η σύμ­βα­ση δεν έχει καμία ισχύ μέχρι να συγκε­ντρω­θεί το 50% των εργο­δο­τών που θα την υπο­γρά­ψουν, η ΕΝΘΕΠΑ, δεν δέχτη­κε να υπο­γρά­ψει τη σύμ­βα­ση ενιαία, ως ένω­ση, αλλά ζήτη­σε από το ΣΕΗ να βγει μπρο­στά και για λογα­ρια­σμό της, να πιέ­σει τους αντα­γω­νι­στές της (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των μικρών ομά­δων ΑΜΚΕ) να υπο­γρά­ψουν κι αυτοί. Απαι­τώ­ντας μάλι­στα απο το ΣΕΗ, να προ­χω­ρή­σει σε απερ­γία στα θέα­τρα όσων δεν υπογράφουν.

Δηλα­δή τι ζήτη­σε η συγκε­κρι­μέ­νη εργο­δο­σία από τη διοί­κη­ση του ΣΕΗ;

Να βάλει πλά­τη, ώστε και να εφαρ­μο­στεί η κατά­πτυ­στη αυτή σύμ­βα­ση και να χτυ­πή­σει τις μικρές ομά­δες ΑΜΚΕ και να βγει κερ­δι­σμέ­νη στον αντα­γω­νι­σμό της με τους άλλους εργο­δό­τες. Τη στιγ­μή μάλι­στα που η ίδια δεν δίνει τίπο­τα παρα­πά­νω στους εργα­ζό­με­νους από τα ψίχου­λα που δίνει και τώρα. Στό­χος της, το ΣΕΗ να παί­ξει το ρόλο του “καλού παι­διού” που θα μαλώ­νει τους αντι­πά­λους της. Δεν τους νοιά­ζει δηλα­δή η ακρί­βεια και η επι­βί­ω­ση των ηθο­ποιών, αλλά η ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη αύξη­ση των δικών τους κερδών.

Το χει­ρό­τε­ρο όλων είναι ότι η διοί­κη­ση δέχτη­κε αυτή την εργα­λειο­ποί­η­ση , με τις ψήφους των ΑΕΝΑΗ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ αλλά και της παρά­τα­ξης ΑΣΗ.

Όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα η διοί­κη­ση του σωμα­τεί­ου μας οργά­νω­νε ινκό­γκνι­το συνα­ντή­σεις με τους εργο­δό­τες, αλλά δεν έκα­νε το παρα­μι­κρό ώστε να οργα­νώ­σει τον κλά­δο σε κατεύ­θυν­ση σύγκρου­σης μαζί τους ώστε να απο­σπά­σει κατα­κτή­σεις προς το συμ­φέ­ρον μας. Αντι­θέ­τως ακο­λού­θη­σε πιστά όλα τα βήμα­τα που της υπο­δεί­κνυε η εργοδοσία.

Άλλος ένας λόγος λοι­πόν που πρέ­πει ο κλά­δος να τελειώ­νει με αυτή τη διοί­κη­ση σε αυτές τις εκλο­γές. Καλού­με όλους τους συνα­δέλ­φους που έχουν απηυ­δή­σει από τη στά­ση τους να συμπο­ρευ­τού­με, ώστε η επό­με­νη διοί­κη­ση του ΣΕΗ να οδη­γή­σει τον κλά­δο σε ΣΣΕ που να απο­τυ­πώ­νουν πραγ­μα­τι­κές αυξή­σεις, με ρήτρα αύξη­σης σε σχέ­ση με τον πλη­θω­ρι­σμό ώστε ο αγώ­νας μας να έχει αξιοπρέπεια.

Καλού­με κάθε συν­δι­κα­λι­στή να ανα­λο­γι­στεί τις ευθύ­νες του και να σκε­φτεί το πραγ­μα­τι­κό συμ­φέ­ρον του κλά­δου μας. Καλού­με κάθε συνά­δελ­φο να συνε­χί­σου­με τον αγώ­να για τα δικαιώ­μα­τα μας. Παίρ­νου­με θάρ­ρος από τη μαζι­κή και πρω­τό­γνω­ρη συμ­με­το­χή της απερ­γί­ας της 28 Φλε­βά­ρη. Συνεχίζουμε».

Πηγή: 902.gr

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο