Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Ναι στη διευκόλυνση των Ελλήνων του εξωτερικού, όχι στην αλλοίωση του εκλογικού σώματος

Απο­σπά­σμα­τα από τη συνέ­ντευ­ξη του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, στην ΕΡΤ1 και στην εκπο­μπή «Επτά»

▪️ Η ψήφος των Ελλή­νων του εξω­τε­ρι­κού. Εδώ ο ρόλος του ΚΚΕ είναι καθο­ρι­στι­κός και το ανα­γνω­ρί­ζουν όλοι. Ποια είναι η εκτί­μη­σή σας, θα συμ­φω­νή­σε­τε τελι­κώς, βρί­σκε­στε σε ένα δρό­μο προς τη συμ­φω­νία;

– Καταρ­χήν να σχο­λιά­σω τα περί καθο­ρι­στι­κού ρόλου.
Το ΚΚΕ δεν θεω­ρεί ούτε ότι είμα­στε ρυθ­μι­στές,
όπως λένε ή γρά­φουν διά­φο­ροι, ούτε ότι είμα­στε απορ­ρυθ­μι­στές του ζητή­μα­τος. Εμείς είπα­με από την αρχή το εξής:
Πρέ­πει να διευ­κο­λυν­θούν
οι Ελλη­νες μετα­νά­στες, εργα­ζό­με­νοι, επι­στή­μο­νες, φοι­τη­τές, οικο­γε­νειάρ­χες που ζουν στο εξω­τε­ρι­κό — για­τί φύγα­νε από την Ελλά­δα για­τί δεν είχαν δου­λειά, ψάχνα­νε μια καλύ­τε­ρη μοί­ρα, για διά­φο­ρους τέλος πάντων λόγους, είτε για να σπου­δά­σουν. Στις εκλο­γι­κές ανα­με­τρή­σεις να εκφρά­ζουν τη γνώ­μη τους εφό­σον η πολι­τι­κή που ασκεί­ται από την κυβέρ­νη­ση, που βγαί­νει και από τη διά­τα­ξη που παίρ­νουν τα κόμ­μα­τα στο πολι­τι­κό σκη­νι­κό, επη­ρε­ά­ζει και αυτούς κοι­νω­νι­κά, οικο­νο­μι­κά, πολι­τι­κά κ.λπ. Να έχουν δικαί­ω­μα λόγου μέσω της ψήφου τους. Αυτό ήταν το ζήτη­μα. Και σ’ αυτό συμ­φω­νού­με. Και πρέ­πει αυτή η ψήφος να μετρά όπως και των υπό­λοι­πων Ελλή­νων πολιτών.

Από κει και πέρα όμως είπα­με το εξής: Επει­δή στην Ελλά­δα δυστυ­χώς ισχύ­ει και συνταγ­μα­τι­κά το ανα­χρο­νι­στι­κό «δίκαιο του αίμα­τος», που σημαί­νει ότι άμα μια προ-προ-προ­για­γιά, προ-προ-προ-παπ­πούς από το 1800 ήταν ελλη­νι­κής κατα­γω­γής, τότε έχει δικαί­ω­μα από­κτη­σης ιθα­γέ­νειας λόγω αίμα­τος και ο τέταρ­της, πέμ­πτης γενιάς…

▪️ Κι αν έχει κι ένα εξο­χι­κό που έρχε­ται τα καλο­καί­ρια εδώ, άρα υπο­βάλ­λει φορολογική…

✔️  Είναι τέτοια ζητή­μα­τα, επί­σης πρέ­πει να υπάρ­χει ενερ­γό ΑΦΜ, να υπάρ­χουν μια σει­ρά τέτοια ζητήματα.…

✔️  Ενερ­γό, για­τί ΑΦΜ μπο­ρεί να δημιουρ­γή­σει έχο­ντας ένα εξο­χι­κό, έρχε­σαι 15 μέρες το χρό­νο, πλη­ρώ­νεις ΕΝΦΙΑ, έχεις ΑΦΜ, αλλά δεν ξέρεις τι γίνε­ται στην Ελλά­δα, μπο­ρεί να μην ξέρεις ποιος είναι ο πρω­θυ­πουρ­γός της χώρας…

✔️  Για να φτά­σω στο δια ταύ­τα, διό­τι τώρα δεν είμα­στε στην πρώ­τη φάση, όπου τα κόμ­μα­τα εξέ­θε­ταν τις από­ψεις τους, τώρα έχου­με την πρό­τα­ση της κυβερ­νη­τι­κής πλειο­ψη­φί­ας, έχει μοι­ρα­στεί στα κόμ­μα­τα, τη μελε­τά­με. Ομως η πρώ­τη μελέ­τη που έχου­με κάνει μέχρι στιγ­μής — φυσι­κά θα τοπο­θε­τη­θού­με ορι­στι­κά όταν έρθει κανο­νι­κά η δια­δι­κα­σία στις Επι­τρο­πές και στην Ολο­μέ­λεια — η πρώ­τη ανά­γνω­ση είναι ότι δεν καλύ­πτει αυτές τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις που είχα­με βάλει έτσι ώστε να μην αλλοιώ­νε­ται το εκλο­γι­κό σώμα.

▪️ Δηλα­δή σε ποια ζητή­μα­τα;

✔️  Είναι πάρα πολ­λά τα ζητή­μα­τα, έχουν σημα­σία και οι δια­τυ­πώ­σεις, τώρα δεν την έχω εδώ μπρο­στά μου. Αλλά αυτό γι’ αυτά που σας έλε­γα πριν, το ενερ­γό ΑΦΜ για παρά­δειγ­μα ή το πόσα χρό­νια και πώς απο­δει­κνύ­ε­ται πως έζη­σες στην Ελλά­δα ή πόσα χρό­νια λεί­πει κάποιος, το πώς γίνε­ται η δια­δι­κα­σία με τα εκλο­γι­κά τμή­μα­τα και αν εξα­σφα­λί­ζε­ται ο έλεγ­χος και της αυτο­πρό­σω­πης παρου­σί­ας αλλά και του να μη γίνει νοθεία και αλλοί­ω­ση του εκλο­γι­κού σώμα­τος. Και μια σει­ρά ζητή­μα­τα αντι­συ­νταγ­μα­τι­κό­τη­τας που μπο­ρεί να εγερ­θούν, διό­τι δεν είναι σαφείς οι δια­τυ­πώ­σεις για τις αλλα­γές στο άρθρο 54, υπάρ­χει και το άρθρο 51, μη μεί­νου­με όμως τώρα στις διατυπώσεις.

Πάγια η θέση του ΚΚΕ υπέρ της απλής ανόθευτης αναλογικής

▪️ Οχι, είστε πολύ σαφής, το ξέρε­τε πολύ καλά το ζήτημα.…

✔️  Σας λέω όμως διά­φο­ρες πλευ­ρές, όπως επί­σης και το ζήτη­μα του εκλο­γι­κού νόμου ή του πλα­φόν, το οποίο στην ουσία μένει ανοι­χτό και συνταγ­μα­τι­κά και νομι­κά με την κατά­θε­ση του νομο­σχε­δί­ου αυτού. Δεν θα ανοί­ξει τώρα, αλλά αφή­νει ανοι­χτό για το επό­με­νο διά­στη­μα — σε κάποιους μήνες, σε ένα χρό­νο, δύο χρό­νια — να αλλά­ξει το πλα­φόν, να μεγα­λώ­σει, που σημαί­νει ανι­σο­τι­μία της ψήφου. Δεν λέω μόνο το γενι­κό πλαί­σιο, με το οποίο δια­φω­νού­με και με τη ΝΔ και με τον ΣΥΡΙΖΑ, για­τί νοθεύ­ουν την απλή ανα­λο­γι­κή, δηλα­δή τη γνή­σια έκφρα­ση της απο­τύ­πω­σης της ψήφου και το εκλο­γι­κό αποτέλεσμα.

▪️ Εσείς είστε υπέρ της αλλα­γής έστω κι αυτής της απλής αναλογικής;

✔️  Οχι, είμα­στε υπέρ της καθιέ­ρω­σης απλής ανα­λο­γι­κής και ανόθευτης.

▪️ Ομως η κυβέρ­νη­ση θα φέρει σύμ­φω­να με τις εξαγ­γε­λί­ες της την πρό­τα­ση της αλλα­γής του υφι­στά­με­νου εκλο­γι­κού συστή­μα­τος, το οποίο αν δεν αλλά­ξει θα ισχύ­σει από τις επό­με­νες εκλο­γές. Εσείς τι θα κάνε­τε εκεί;

✔️   Γι’ αυτό το θέτω αυτό. Και γι’ αυτό το συν­δυά­ζω και με το νομο­σχέ­διο που έρχε­ται για την ψήφο των απο­δή­μων, διό­τι έχου­με, από τη μια, αλλα­γή του εκλο­γι­κού σώμα­τος, το οποίο μεγα­λώ­νει, αλλά παρα­μέ­νει η ανι­σο­τι­μία της ψήφου των Ελλή­νων πολι­τών και μάλι­στα με το ενδε­χό­με­νο να αλλά­ξει προς το χει­ρό­τε­ρο, όχι μόνο από την ψήφο των απο­δή­μων αλλά και από το εκλο­γι­κό σύστη­μα που θα φέρει η ΝΔ.

▪️ Εσείς θα κατα­ψη­φί­σε­τε την πρό­τα­ση που θα φέρει η κυβέρνηση;

✔️   Ναι, όμως θα το δού­με αυτό συγκε­κρι­μέ­να. Η τοπο­θέ­τη­σή μου, για να έχε­τε καθα­ρή άπο­ψη, είναι ότι είναι βασι­κά αρνη­τι­κή, έτσι όπως έχου­με δει το σχέ­διο νόμου.

▪️ Η κυβέρ­νη­ση να ακού­σει τα κόμ­μα­τα, να ακού­σει όμως και τους Ελλη­νες του εξω­τε­ρι­κού, για­τί περί­με­ναν πώς και πώς αυτή τη στιγ­μή και δεν πρέ­πει να τους δυσα­ρε­στή­σει. Να ακου­στούν όλα και να πάμε σε ένα νόμο που θα πάρει πραγ­μα­τι­κά τις 300 ψήφους.

✔️  Πάντως εμείς τους Ελλη­νες του εξω­τε­ρι­κού τους ακούμε.
Άλλω­στε έχου­με και αρκε­τές Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις σε πολ­λές χώρες, σε όλες σχε­δόν όπου υπάρ­χει ελλη­νι­σμός, και κατα­νο­ούν από­λυ­τα αυτό που λέμε, ότι υπάρ­χει κίν­δυ­νος αλλοί­ω­σης του εκλο­γι­κού σώμα­τος. Δεν μιλά­με γι’ αυτούς που παρα­πο­νιού­νται — κι έχουν δίκιο — οι οποί­οι θα καλύ­πτο­νται και πρέ­πει να καλύ­πτο­νται, έτσι ώστε να διευ­κο­λύ­νο­νται να ψηφίσουν.
Κι αν υπάρ­χουν και κάποιες λίγες περι­πτώ­σεις που ανα­γκά­ζο­νται να έρθουν εδώ, υπάρ­χουν τρό­ποι διευ­κό­λυν­σης με τη θέλη­ση των κομ­μά­των και των κυβερ­νη­τι­κών πλειο­ψη­φιών για να μπο­ρούν να έρχο­νται και να ψηφί­ζουν οι λίγοι που πιθα­νώς δεν θα μπο­ρούν να είναι στις κατα­στά­σεις του εξωτερικού.

Ατέχνως click

<|> Σχε­τι­κά <|>

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο