Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Να στείλουμε από την Ελλάδα πανευρωπαϊκό μήνυμα ελπίδας και ενδυνάμωσης των αγώνων, με ένα ακόμα πιο δυνατό ΚΚΕ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

«Την πολι­τι­κή μάχη για τις ευρω­ε­κλο­γές θα τη δώσου­με με ανοι­κτά τα μέτω­πα των αγώ­νων! Με εμβά­θυν­ση της κοι­νω­νι­κής συμ­μα­χί­ας σε αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή αντι­μο­νο­πω­λια­κή κατεύ­θυν­ση! Με δυνά­μω­μα του ρεύ­μα­τος αμφι­σβή­τη­σης και ενα­ντί­ω­σης στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές ενώ­σεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Για­τί στο τέλος κι αυτής της μάχης, πρέ­πει να ανα­δει­χτεί πολύ πιο ισχυ­ρό συνο­λι­κά το ρεύ­μα αμφι­σβή­τη­σης της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής, της κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και της συναί­νε­σης που της προ­σφέ­ρουν τα κόμ­μα­τα του συστή­μα­τος, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και οι υπό­λοι­ποι» τόνι­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στη σημε­ρι­νή του ομι­λία στην εκδή­λω­ση της ΚΕ του ΚΚΕ στο ΣΕΦ με θέμα: «Το κάλε­σμα της ΚΕ του ΚΚΕ προς τον ελλη­νι­κό λαό για τις ευρωεκλογές».

«Στο στό­χα­στρο αυτών των αγώ­νων, αλλά και της πολι­τι­κής μας στά­σης και επι­λο­γής, πρέ­πει πιο απο­φα­σι­στι­κά να μπει και η ΕΕ, αυτή η φυλα­κή των λαών, που υπάρ­χει μόνο για να εξα­σφα­λί­ζει τα συμ­φέ­ρο­ντα των ευρω­παϊ­κών μονο­πω­λί­ων, τσα­κί­ζο­ντας κάθε λαϊ­κό δικαί­ω­μα, με τις κατευ­θύν­σεις και απο­φά­σεις της, σε όλους τους τομείς της ζωής μας» πρόσθεσε.

Τόνι­σε ότι «έχουν απο­κα­λυ­φθεί τα ψέμα­τα των δια­φό­ρων κομ­μά­των της ΕΕ περί “σύγκλι­σης”, “ευη­με­ρί­ας”, “εξα­σφά­λι­σης δικαιω­μά­των” που θα προ­σέ­φε­ρε στον λαό μας η συμ­με­το­χή σε αυτήν την Ένω­ση», επι­ση­μαί­νο­ντας ότι «αντί­θε­τα, ο λαός και η νεο­λαία πλη­ρώ­νουν σε κάθε τομέα της ζωής τους τη συμ­με­το­χή της χώρας στην ΕΕ των μονο­πω­λί­ων. Πίσω από όλα τους τα βάσα­να και τα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα, βρί­σκε­ται η επι­δί­ω­ξη του μεγά­λου κεφα­λαί­ου, για μεγι­στο­ποί­η­ση της κερ­δο­φο­ρί­ας του που φέρει τη σφρα­γί­δα των οδη­γιών, των κανο­νι­σμών, των συν­θη­κών της ΕΕ».

«Το ΚΚΕ µπο­ρεί να κοι­τά­ει στα µάτια τον λαό, για­τί από την πρώ­τη στι­γµή είπε την αλή­θεια για την ΕΕ, πηγαί­νο­ντας κόντρα στο ρεύ­μα! Για­τί οργα­νώ­νει την πάλη ενά­ντια στη στρα­τη­γι­κή της!» είπε.

Υπο­γράμ­μι­σε, ότι «η ΕΕ, µαζί µε τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, είναι πρω­τα­γω­νί­στρια των ιµπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­µων κι επε­µβά­σε­ων», ενώ επι­σή­μα­νε, μετα­ξύ άλλων, ότι «η ΕΕ μαζί µε τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, ενθαρ­ρύ­νει τις τουρ­κι­κές διεκ­δι­κή­σεις σε βάρος της κυριαρ­χί­ας και των κυριαρ­χι­κών δικαιω­µά­των της χώρας, στρώ­νο­ντας µαζί µε την αστι­κή τάξη της Ελλά­δας το τρα­πέ­ζι της συνε­κµε­τάλ­λευ­σης του Αιγαί­ου και της Ν.Α. Μεσο­γεί­ου, τη διχο­το­µι­κή “λύση” του Κυπρια­κού µε ευρω­ΝΑ­ΤΟϊ­κή σφρα­γί­δα σε βάρος των συµφε­ρό­ντων του κυπρια­κού λαού».

Υπεν­θύ­μι­σε ότι την πολι­τι­κή της ΕΕ «συν­δια­μόρ­φω­σαν και συν­δια­μορ­φώ­νουν, εφάρ­μο­σαν και εφα­ρµό­ζουν οι κυβερ­νή­σεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Την ψηφί­ζουν όλα τα αστι­κά κόµµα­τα, σοσιαλ­δη­µο­κρα­τι­κά, φιλε­λεύ­θε­ρα και ακρο­δε­ξιά κόμ­μα­τα, στο ευρω­κοι­νο­βού­λιο και μέσα στην ελλη­νι­κή Βουλή».

Είπε, ακό­μα, ότι όλα τα κόμ­μα­τα αυτά «απέρ­ρι­ψαν την πρό­τα­ση του ΚΚΕ κατά την πρό­σφα­τη συνταγ­μα­τι­κή ανα­θε­ώ­ρη­ση για να ανα­τρα­πεί η υπε­ρο­χή του ευρω­ε­νω­σια­κού δικαί­ου σε βάρος του δικαί­ου της χώρας».

Επι­σή­μα­νε ότι την σκλη­ρή αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή «εφαρ­μό­ζουν και οι “νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρες” κυβερ­νή­σεις και οι δήθεν “προ­ο­δευ­τι­κές κυβερ­νή­σεις” της αμαρ­τω­λής σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας που δια­φη­µί­ζουν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ» προ­σθέ­το­ντας ότι «γι’ αυτό και είναι χαμέ­νη η ψήφος σε αυτά τα κόμ­μα­τα» και υπο­γραμ­μί­ζο­ντας «γι’ αυτό η πάλη, για να είναι απο­τε­λε­σμα­τι­κή, πρέ­πει να κατευ­θύ­νε­ται στη συνο­λι­κή ανα­τρο­πή αυτού του σάπιου συστή­μα­τος, στην κατά­κτη­ση μιας γνή­σιας εργα­τι­κής, λαϊ­κής δια­κυ­βέρ­νη­σης και εξουσίας».

«Το ΚΚΕ με το σύγ­χρο­νο, επι­στη­μο­νι­κά επε­ξερ­γα­σμέ­νο πρό­γραμ­μά του, τεκ­μη­ριώ­νει ότι δεν είναι µονό­δρο­µος η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση του κεφα­λαί­ου, της εκµε­τάλ­λευ­σης, της ακρί­βειας, της φτώ­χειας, των ιµπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­µων» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

«Μόνο ο λαός θα σώσει τον λαό, απο­φα­σί­ζο­ντας να απαλ­λα­γεί από τα δεσµά της εξου­σί­ας του κεφα­λαί­ου και των ενώ­σε­ών του. Να ξεφορ­τω­θεί όλους αυτούς που κάθο­νται στο σβέρ­κο του, παίρ­νο­ντας στα δικά του χέρια τα κλει­διά της εξου­σί­ας και της οικονοµίας.

Βαδί­ζου­με με αυτή την πυξί­δα για­τί είναι ο μόνος τρό­πος να έχου­με και κατα­κτή­σεις, να εμπο­δί­σου­με αντι­λαϊ­κά μέτρα, να υπάρ­ξουν κάποιες ανά­σες ανα­κού­φι­σης και κυρί­ως αισιοδοξίας.

Η ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ στις ευρω­ε­κλο­γές θα είναι η μονα­δι­κή επι­λο­γή, η μόνη πραγ­μα­τι­κά σημα­ντι­κή συμ­βο­λή σε αυτή την υπό­θε­ση» πρόσθεσε.

Είπε ότι η ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ στις ευρω­ε­κλο­γές «θα δώσει ώθη­ση σε κάθε εργα­τι­κό — λαϊ­κό αγώ­να και διεκ­δί­κη­ση, στις οποί­ες πρω­το­στα­τεί το ΚΚΕ µε όλες τις δυνά­µεις του», «θα απο­δεί­ξει οτι ο λαός δεν έχει δώσει καμιά λευ­κή επι­τα­γή στην ΝΔ και τον Μητσο­τά­κη», «θα δώσει ανά­σα, κου­ρά­γιο σε όλους όσοι βλέ­πουν πως ο πολι­τι­κός και οργα­νω­τι­κός εκφυ­λι­σμός του ΣΥΡΙΖΑ, στο πρό­σφα­το Συνέ­δριό του, πέρα­σε σε εντε­λώς άλλο επί­πε­δο, με πιο αντι­δρα­στι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά» ενώ «ανα­με­νό­με­νη είναι και η εξέ­λι­ξη του ΠΑΣΟΚ, του άλλου πόλου της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας στη χώρα μας, που ότι και να κάνει δεν μπο­ρεί να πάρει δια­ζύ­γιο από το αμαρ­τω­λό παρελ­θόν του».

«Ράμ­μα­τα για τη γού­να τους έχουν οι έντι­μοι άνθρω­ποι και για τα άλλα κόμ­μα­τα που απο­σπά­στη­καν από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως η ΝΕΑ Αρι­στε­ρά, η Πλεύ­ση, το ΜΕΡΑ, που μάταια προ­σπα­θούν να ανα­βα­πτι­στούν, μπας και “τσι­μπή­σουν” κάτι από τη λαϊ­κή δυσα­ρέ­σκεια» πρόσθεσε.

«Η ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ στις ευρω­ε­κλο­γές σε συν­δυα­σμό με την οργα­νω­μέ­νη λαϊ­κή δρά­ση και απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα είναι η μόνη που μπο­ρεί να βάλει φραγ­μό επί­σης, στην ενί­σχυ­ση των ακρο­δε­ξιών, φασι­στι­κών δυνά­με­ων. Για­τί την ακρο­δε­ξιά και τα διά­φο­ρα φασι­στοει­δή, δεν µπο­ρούν να την αντι­πα­λέ­ψουν τα αστι­κά κόµµα­τα φιλε­λεύ­θε­ρης ή σοσιαλ­δη­µο­κρα­τι­κής κατεύ­θυν­σης, δεν µπο­ρεί να την πολε­µή­σει η ΕΕ, για­τί η ακρο­δε­ξιά είναι “δικό τους παι­δί”, σπλά­χνο από τα σπλά­χνα του συστή­μα­τός τους» υπο­γράμ­μι­σε ο Δ. Κου­τσού­μπας, σημειώ­νο­ντας, μετα­ξύ άλλων:

«Τις ακρο­δε­ξιές δυνά­μεις και στη χώρα μας μπο­ρεί να τις απο­κα­λύ­ψει μόνο το ΚΚΕ. Δυνά­μεις, για παρά­δειγ­μα, όπως ο Βελό­που­λος που μπο­ρεί να κλεί­νουν σε όλες τις πτώ­σεις την πλου­το­κρα­τία, που μιλούν λαϊ­κί­στι­κα κοροϊ­δεύ­ο­ντας τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα, με κηρα­λοι­φές και την «πανα­γιά τη γκέι­σα», που πετούν και καμιά κορό­να ενά­ντια στο σύστη­μα, γενι­κά κι αφη­ρη­μέ­να, είναι τελι­κά πιο συστη­μι­κοί και από τους συστημικούς».

Ο Δ. Κου­τσού­μπας είπε ότι «με το ψηφο­δέλ­τιο του ΚΚΕ μπο­ρεί να εκφρά­σει ο λαός μας και την απο­δο­κι­μα­σία του στην ΕΕ και τον πόθο του για την πραγ­μα­τι­κή Ευρώ­πη των λαών», ενώ τόνι­σε ότι οι ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ όπως πάντα θα απο­κα­λύ­πτουν, θα ενη­με­ρώ­νουν τον ελλη­νι­κό λαό για όλα όσα αντι­λαϊ­κά, αντι­δρα­στι­κά τού ετοι­μά­ζουν. Για­τί οι ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ υπε­ρα­σπί­στη­καν πάντα τα εργα­τι­κά λαϊ­κά δικαιώ­µα­τα. Έγι­ναν η φωνή του λαού, για­τί το ΚΚΕ δεν έχει δεσµεύ­σεις από τους οµί­λους και τα συµφέ­ρο­ντα του κεφαλαίου».

Κάλε­σε σε ενί­σχυ­ση της αγω­νι­στι­κής συμπό­ρευ­σης με το ΚΚΕ «και για έναν ακό­μα ιδιαί­τε­ρο λόγο που αφο­ρά τις ευρω­ε­κλο­γές: Να στεί­λου­με από την Ελλά­δα πανευ­ρω­παϊ­κό μήνυ­μα ελπί­δας και ενδυ­νά­μω­σης των αγώ­νων, με ένα ακό­μα πιο δυνα­τό ΚΚΕ στην Ελλά­δα και στην Ευρώπη!».

«Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνα­τό για πανευ­ρω­παϊ­κή αντε­πί­θε­ση! Σπά­µε τα δεσµά της ΕΕ!

Για την Ελλά­δα και την Ευρώ­πη του Σοσια­λι­σµού, την Ευρώ­πη των εργα­τών, των αγρο­τών, των λαών! Στην ΕΕ της σημε­ρι­νής βαρ­βα­ρό­τη­τας, στέλ­νου­µε το κατάλ­λη­λο µήνυ­µα: Πιο δυνα­τό ΚΚΕ — πιο µαζι­κοί αγώ­νες αντε­πί­θε­σης για το δίκιο των λαών!» τόνι­σε, κατα­λή­γο­ντας στην ομι­λία του ο Δ. Κουτσούμπας.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο