Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Φτάνει πια με την εγκληματική πολιτική ΕΕ — κυβερνήσεων, εδώ και τώρα μέτρα για την αντιπυρική προστασία 🎥_ΦΩΤΟ

Την Ερώ­τη­ση που κατέ­θε­σε η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ με θέμα «Μέτρα της κυβέρ­νη­σης για την επι­κεί­με­νη αντι­πυ­ρι­κή περί­ο­δο» παρου­σί­α­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕΔημή­τρης Κου­τσού­μπας στη Βου­λή.

Στην εκδή­λω­ση παρευ­ρέ­θη­καν μέλη του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, βου­λευ­τές του Κόμ­μα­τος, από­στρα­τοι του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος και των ενό­πλων δυνά­με­ων, επι­στή­μο­νες, εκλεγ­μέ­νοι  με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» απο­τυ­πώ­νο­ντας το ευρύ­τε­ρο ενδια­φέ­ρον που υπάρ­χει για τη σημα­ντι­κή αυτή παρέμ­βα­ση του Κόμματος.

Μετά την ομι­λία ακο­λού­θη­σαν παρεμ­βά­σεις από τους:

 • Βασί­λη Γιαν­νά­κο, υπαρ­χι­πυ­ρο­σβέ­στη, μέλος του ΔΣ της Ένω­σης Υπαλ­λή­λων Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος Αττικής.
 • Σάβ­βα Θεο­δω­ρή, αντι­στρά­τη­γο ΠΣ ε.α., μέλος του ΔΣ της Πανελ­λή­νιας Ένω­σης Απο­στρά­των ΠΣ.
 • Μιχά­λη Σκαρ­βέ­λη, δασο­λό­γο, καθη­γη­τή του Τμή­μα­τος Δασο­λο­γί­ας, Επι­στη­μών Ξύλου και Σχε­δια­σμού της Δασο­λο­γι­κής Σχο­λής Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσσαλίας.
 • Βασί­λη Μπέλ­λο, υπο­ψή­φιο ευρω­βου­λευ­τή, επί­κου­ρο καθη­γη­τή στο Τμή­μα Μηχα­νι­κών Περι­βάλ­λο­ντος του Δημο­κρί­τειου Πανε­πι­στη­μί­ου Θράκης.
 • Ανέ­στη Τσου­κα­ρά­κη, υπο­ψή­φιο ευρω­βου­λευ­τή, συνταγ­μα­τάρ­χη ε.α., πρό­ε­δρο της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Αποστράτων.
 • Μιχά­λη Ανα­στα­σί­ου, αντι­δή­μαρ­χο Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας του Δήμου Πατρέων. 

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στην αρχή της ομι­λί­ας του ανα­φέρ­θη­κε στο σημε­ρι­νό νέο χτύ­πη­μα του Ισρα­ήλ στο Ιράν σημειώ­νο­ντας ότι «απο­τε­λεί κλι­μά­κω­ση του πολέ­μου στη Μέση Ανα­το­λή, δεν επι­τρέ­πει κανέ­ναν εφη­συ­χα­σμό. Το αντί­θε­το επι­βάλ­λει επα­γρύ­πνη­ση από το λαό μας ιδιαί­τε­ρα μετά και τις απο­φά­σεις της Συνό­δου Κορυ­φής της ΕΕ με τη σύμ­φω­νη γνώ­μη της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, που ρίχνουν “λάδι στη φωτιά” του πολέ­μου. Η απά­ντη­ση του λαού πρέ­πει να είναι άμε­ση και μαζι­κή! Με συμ­με­το­χή στη Μέρα Πανελ­λα­δι­κής Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής Δρά­σης την Κυρια­κή 21 του Απρί­λη για να απε­μπλα­κεί η χώρα από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους, να κλεί­σουν οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις και υπο­δο­μές, να επι­στρέ­ψει η φρε­γά­τα “Ύδρα” από την Ερυ­θρά Θάλασ­σα».

Υπο­γράμ­μι­σε ότι «επι­λέ­γου­με να βάλου­με στην προ­ε­κλο­γι­κή ατζέ­ντα όλα τα κρί­σι­μα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζει ο λαός μας και για έναν επι­πλέ­ον λόγο, για­τί πίσω από όλα τα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα του λαού, την ακρί­βεια, την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της Υγεί­ας και της Παι­δεί­ας, πίσω από τους πλει­στη­ρια­σμούς των λαϊ­κών κατοι­κιών, πίσω από την έλλει­ψη πραγ­μα­τι­κής πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας, βρί­σκε­ται η ΕΕ και οι πολι­τι­κές της κατευ­θύν­σεις, τις οποί­ες υλο­ποιεί μέχρι κεραί­ας σήμε­ρα η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, όπως πριν του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ».

«Το ΚΚΕ κατα­θέ­τει όποια δύνα­μη μας δίνει ο λαός στον αγώ­να για ολο­κλη­ρω­μέ­να μέτρα πρό­λη­ψης και αντι­πυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας, για δια­χεί­ρι­ση και προ­στα­σία των δασών προς όφε­λος των συμ­φε­ρό­ντων του λαού και της νεο­λαί­ας» τόνι­σε και πρό­σθε­σε ότι «Το Κόμ­μα μας μέσα και έξω από τη Βου­λή και την Ευρω­βου­λή, πολύ­μορ­φα, έχει απο­κα­λύ­ψει την πολι­τι­κή υπο­κρι­σία των κυβερ­νή­σε­ων και κομ­μά­των, της ίδιας της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, που δίνουν δισε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ, κλεμ­μέ­να από τους λαούς, για τους πολέ­μους, για τη στή­ρι­ξη του αντι­δρα­στι­κού Ζελέν­σκι και άλλων σφα­γέ­ων των λαϊ­κών δικαιω­μά­των, την ίδια στιγ­μή που αφή­νει τα δάση, τις λαϊ­κές περιου­σί­ες απροστάτευτα».

Η ομι­λία του έχει ως εξής:

«Το σημε­ρι­νό νέο χτύ­πη­μα του Ισρα­ήλ στο Ιράν, το οποίο απο­τε­λεί κλι­μά­κω­ση του πολέ­μου στη Μέση Ανα­το­λή, δεν επι­τρέ­πει κανέ­ναν εφη­συ­χα­σμό. Το αντί­θε­το επι­βάλ­λει επα­γρύ­πνη­ση από τον λαό μας ιδιαί­τε­ρα μετά και τις απο­φά­σεις της Συνό­δου Κορυ­φής της ΕΕ με τη σύμ­φω­νη γνώ­μη της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, που ρίχνουν “λάδι στη φωτιά” του πολέμου.

Η απά­ντη­ση του λαού πρέ­πει να είναι άμε­ση και μαζι­κή! Με συμ­με­το­χή στη Μέρα Πανελ­λα­δι­κής Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής Δρά­σης την Κυρια­κή 21 του Απρί­λη για να απε­μπλα­κεί η χώρα από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους, να κλεί­σουν οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις και υπο­δο­μές, να επι­στρέ­ψει η φρε­γά­τα “Ύδρα” από την Ερυ­θρά Θάλασσα.

Βρι­σκό­μα­στε μόλις λίγες μέρες πριν την έναρ­ξη της αντι­πυ­ρι­κής περιό­δου, την 1η του Μάη. Ήδη όμως είχα­με μια μεγά­λη πολυ­ή­με­ρη πυρ­κα­γιά στα Πιέ­ρια Όρη που έκα­ψε 5.000 στρέμ­μα­τα δάσους, αλλά και άλλες μικρό­τε­ρες πυρ­κα­γιές. Έχο­ντας και την τρα­γι­κή εμπει­ρία των κατα­στρο­φι­κών πυρ­κα­γιών των προη­γού­με­νων χρό­νων, επι­λέ­γου­με για μια ακό­μη φορά να ανα­δεί­ξου­με το κρί­σι­μο πρό­βλη­μα της αντι­πυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας στη χώρα μας, το οποίο θέσα­με και με σχε­τι­κή Ερώ­τη­ση της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ προς τους αρμό­διους υπουρ­γούς, την οποία σήμε­ρα παρουσιάζουμε.

Επι­λέ­γου­με να βάλου­με στην προ­ε­κλο­γι­κή ατζέ­ντα όλα τα κρί­σι­μα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζει ο λαός μας και για έναν επι­πλέ­ον λόγο, για­τί πίσω από όλα τα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα του λαού, την ακρί­βεια, την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της Υγεί­ας και της Παι­δεί­ας, πίσω από τους πλει­στη­ρια­σμούς των λαϊ­κών κατοι­κιών, πίσω από την έλλει­ψη πραγ­μα­τι­κής πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας, βρί­σκε­ται η ΕΕ και οι πολι­τι­κές της κατευ­θύν­σεις, τις οποί­ες υλο­ποιεί μέχρι κεραί­ας σήμε­ρα η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, όπως πριν του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ.

Θέτου­με βέβαια συνο­λι­κά το ζήτη­μα της αντι­με­τώ­πι­σης των μεγά­λων προ­βλη­μά­των της πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας, όχι μόνο της κατά­σβε­σης των δασι­κών πυρ­κα­γιών, αλλά και της αντι­πλημ­μυ­ρι­κής και αντι­σει­σμι­κής προ­στα­σί­ας, της προ­στα­σί­ας της λαϊ­κής περιου­σί­ας, των κατοι­κιών, των δημό­σιων κτι­ρί­ων, των βιο­μη­χα­νι­κών και επαγ­γελ­μα­τι­κών χώρων, των καλ­λιερ­γειών, του κτη­νο­τρο­φι­κού κεφα­λαί­ου και υπο­δο­μών κλπ., από μεγά­λα βιο­μη­χα­νι­κά και τεχνο­λο­γι­κά ατυ­χή­μα­τα, ζήτη­μα το οποίο έχει τερά­στια και επεί­γου­σα σημα­σία για την προ­στα­σία της ζωής και της υγεί­ας του πληθυσμού.

Και δυστυ­χώς το κρί­σι­μο ζήτη­μα της προ­στα­σί­ας της ζωής έρχε­ται και επα­νέρ­χε­ται και δεν θα μπο­ρού­σε να ήταν αλλιώς, για­τί σ’ αυτή τη χώρα ζήσα­με μια μεγά­λη τρα­γω­δία, ένα έγκλη­μα, αυτό των Τεμπών, και έτσι έχει κατα­γρα­φεί στη λαϊ­κή συνεί­δη­ση, παρά την προ­σπά­θεια συγκά­λυ­ψής του από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ.

Όταν όμως μιλά­με για “πολι­τι­κή προ­στα­σία” παίρ­νου­με υπό­ψη μας ότι με ευθύ­νη δια­χρο­νι­κά των κυβερ­νή­σε­ων, αλλά και της ίδιας της ΕΕ, την οποία τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα έχουν κορό­να στο κεφά­λι τους, ως μηχα­νι­σμός, είναι ενταγ­μέ­νος στις συμ­φω­νί­ες των ιμπε­ρια­λι­στι­κών ενώ­σε­ων και των κατα­σταλ­τι­κών μηχα­νι­σμών τους, στις οποί­ες συμ­με­τέ­χει η Ελλάδα.

Στο πλαί­σιο αυτής της στρα­τη­γι­κής, η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ εντάσ­σει ολο­κλη­ρω­τι­κά την πολι­τι­κή προ­στα­σία με τον παρα­πλα­νη­τι­κό όρο-κλει­δί, τη δια­βό­η­τη “ανθε­κτι­κό­τη­τα”, και στην κατεύ­θυν­ση της παρα­πέ­ρα κατα­στο­λής απέ­να­ντι στον λαό. Δεν είναι άλλω­στε τυχαίο ότι στρα­τιω­τι­κο­ποιεί παρα­πέ­ρα το Πυρο­σβε­στι­κό Σώμα. Μάλι­στα, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ επι­και­ρο­ποί­η­σαν τη Στρα­τη­γι­κή τους για την ανθε­κτι­κό­τη­τα, υπό το φως των “νέων προ­κλή­σε­ων”, όπως λένε, την έντα­ση των αντι­θέ­σε­ων και των αντα­γω­νι­σμών που βλέ­που­με να οξύ­νο­νται στα διά­φο­ρα μέτω­πα του πολέμου.

Είναι ένα ερω­τη­μα­τι­κό τι σημαί­νει αυτό και πώς θα μπο­ρού­σε να αξιο­ποι­η­θεί ο μηχα­νι­σμός της πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας σε συν­θή­κες κλι­μά­κω­σης της εμπλο­κής της Ελλά­δας με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ στους δύο ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους, στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία στο πλευ­ρό των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και στον πόλε­μο στη Μέση Ανα­το­λή στη­ρί­ζο­ντας το κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισραήλ.

Το σίγου­ρο πάντως είναι πως οι σχε­δια­σμοί αυτοί είναι αντί­θε­τοι με τις πραγ­μα­τι­κές λαϊ­κές ανά­γκες προ­στα­σί­ας από φυσι­κά φαι­νό­με­να, από την αντι­πυ­ρι­κή προ­στα­σία των δασών. Αυτός ο μηχα­νι­σμός πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας δεν μπο­ρεί να προ­στα­τέ­ψει το περι­βάλ­λον, τα δάση, τη λαϊ­κή περιου­σία από τις δασι­κές πυρ­κα­γιές. Όπως δεν μπο­ρεί να τα προ­στα­τέ­ψει ούτε ο ευρω­παϊ­κός μηχα­νι­σμός πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας “RescEU” για τον οποίο πολύ υπε­ρη­φα­νεύ­ε­ται το ΠΑΣΟΚ και ο οποί­ος απο­δεί­χτη­κε κυριο­λε­κτι­κά μια κοροϊδία.

Ακο­λου­θεί το επι­κίν­δυ­νο κρι­τή­ριο “κόστος — όφε­λος”, με την ίδια την Κομι­σιόν μάλι­στα να τονί­ζει ότι έχει στό­χο “την εξα­σφά­λι­ση οικο­νο­μιών κλί­μα­κας, όπου είναι αυτό δυνα­τό”. Γι’ αυτό δια­τη­ρεί και την ιδιο­κτη­σία των μέσων του “RescEU” σε βάρος του ανα­γκαί­ου σχε­δια­σμού των κρα­τών-μελών, ενώ ενι­σχύ­ει παράλ­λη­λα το αλι­σβε­ρί­σι με την αγο­ρά και ενοι­κί­α­ση σωστι­κών μέσων και την εμπλο­κή ιδιω­τι­κών ομί­λων και των “τρω­κτι­κών” των ΜΚΟ, που στο όνο­μα του “ζωντα­νού δάσους” και των “ανα­δό­χων” του, προ­ω­θούν τους “πρά­σι­νους” σχε­δια­σμούς των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων σε βάρος των λαών και του περι­βάλ­λο­ντος με το χρή­μα των λαών μέσα από το Ταμείο Ανά­καμ­ψης. Ενώ απο­δεί­χθη­κε και ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κός, αφού για παρά­δειγ­μα πέρυ­σι τα μέσα κατά­σβε­σης που έστει­λε έφτα­σαν από 4 μέρες έως μια εβδο­μά­δα μετά το ξέσπα­σμα των πυρκαγιών.

Παρουσιάζουμε σήμερα την Ερώτηση
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ:
Προειδοποιούμε και δηλώνουμε:
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!

Προει­δο­ποιού­με, για­τί για άλλη μια χρο­νιά οι παρά­γο­ντες που οδη­γούν σε τερά­στιες κατα­στρο­φές είναι εδώ, μπρο­στά μας. Και το ερώ­τη­μα είναι: Θα βρε­θού­με ξανά στο ίδιο έργο θεα­τές; Θα ζήσου­με ξανά τέτοιες μεγά­λες κατα­στρο­φές; Θα δού­με ξανά να γίνο­νται στά­χτη δάση, αγρο­τι­κές καλ­λιέρ­γειες, λαϊ­κές περιουσίες;

Ήδη το έδα­φος προ­ε­τοι­μά­ζε­ται με τα γνω­στά επι­χει­ρή­μα­τα — δικαιο­λο­γί­ες που ανα­μα­σά τώρα η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, όπως πριν του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, ότι “φταί­ει η κλι­μα­τι­κή κρί­ση”, οι ανα­με­νό­με­νοι καύ­σω­νες, οι ακραί­ες και πρω­τό­γνω­ρες και­ρι­κές συνθήκες.

Δεν υπο­τι­μού­με καθό­λου τις κλι­μα­τι­κές αλλα­γές, όμως αυτές δεν μπο­ρούν να απο­τε­λούν άλλο­θι για να δικαιο­λο­γή­σουν την κατα­στρο­φή, αλλά μόνο λόγο για να την προλάβουμε.

Προει­δο­ποιού­με και δηλώ­νου­με: Φτά­νει πια! Κι αυτό το “φτά­νει πια”, το έχει πει πολ­λές φορές ο λαός μας. Και μετά την τρα­γω­δία στο Μάτι με τα 102 τρα­γι­κά θύμα­τα και τους εκα­το­ντά­δες τραυ­μα­τί­ες. Και παλιό­τε­ρα με τους δεκά­δες νεκρούς της Ηλεί­ας, της Εύβοιας, πέρ­σι του Έβρου… Και το 2021, όταν μετρή­σα­με 1,2 εκα­τομ­μύ­ρια καμέ­να στρέμ­μα­τα και πέρ­σι το 2023 όταν μετρή­σα­με 1,726 εκα­τομ­μύ­ρια στρέμ­μα­τα μέσα στις στά­χτες και τη μαυρίλα…

Όμως αυτές οι στά­χτες και η μαυ­ρί­λα αξιο­ποιού­νται πολύ συχνά ως “ευκαι­ρία” για κερ­δο­φό­ρες επενδύσεις…Σήμερα, από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, που συνε­χί­ζο­ντας ακά­θε­κτη το δια­χρο­νι­κό έγκλη­μα όλων των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων, “σπά­ει κάθε ρεκόρ” έντα­σης της εκμε­τάλ­λευ­σης και της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης των δασών.

Είμα­στε, λοι­πόν, λίγο πριν την έναρ­ξη της αντι­πυ­ρι­κής περιό­δου. Ποια είναι, όμως, η προ­ε­τοι­μα­σία που έχει γίνει; Ποια μέτρα έχουν παρ­θεί για να μη ζήσου­με τις κατα­στρο­φές του παρελθόντος;

Είναι περιτ­τό να πού­με πως κάθε φορά που θέτου­με αυτά τα ερω­τή­μα­τα η απά­ντη­ση είναι: Το κρά­τος είναι πανέ­τοι­μο! Τα μόνα μέτρα, όμως, που έχει πάρει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, η οποία μάλι­στα ισχυ­ρί­ζε­ται, ανε­πι­τυ­χώς, ότι θα συμ­βά­λουν στην καλύ­τε­ρη προ­ε­τοι­μα­σία αντι­με­τώ­πι­σης των δασι­κών πυρ­κα­γιών από το κρά­τος, είναι τα εξής:

 • - Η δήλω­ση ενδια­φέ­ρο­ντος για παραγ­γε­λία νέων πυρο­σβε­στι­κών αερο­σκα­φών που, αν και εφό­σον ξεκι­νή­σει η παρα­γω­γή τους, το πρώ­το θα έρθει το 2027 το νωρί­τε­ρο, αφού ακό­μη δεν είναι εξα­σφα­λι­σμέ­νη ούτε καν η γραμ­μή παρα­γω­γής τους από την κνα­δι­κή εταιρεία.
 • - Η Κοι­νή Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση για την εφαρ­μο­γή του απα­ρά­δε­κτου κανο­νι­σμού πυρο­προ­στα­σί­ας ακι­νή­των, εντός και πλη­σί­ον δασι­κών εκτά­σε­ων, με την οποία για άλλη μια φορά προ­σπα­θεί να “βγά­λει από πάνω της” την πολι­τι­κή ευθύ­νη για πιθα­νές νέες κατα­στρο­φές και να τη φορ­τώ­σει στα λαϊ­κά νοικοκυριά!

Απει­λεί μάλι­στα τους μικρούς και μεσαί­ους ιδιο­κτή­τες κατοι­κιών, ακι­νή­των κλπ. και την ίδια στιγ­μή τους φορ­τώ­νει με πρό­σθε­τα χαρά­τσια — πρό­στι­μα — και νέα βάρη αφού θα πρέ­πει να πλη­ρώ­σουν για την προ­βλε­πό­με­νη Τεχνι­κή Έκθε­ση Πυρο­προ­στα­σί­ας του­λά­χι­στον 500 ευρώ!

Και μάλι­στα καθη­με­ρι­νά σύλ­λο­γοι κατοί­κων από διά­φο­ρες περιο­χές, ιδιαί­τε­ρα εδώ της Αττι­κής, μας στέλ­νουν τα υπο­μνή­μα­τά τους, ζητώ­ντας να καταρ­γη­θεί αυτό το νέο χαρά­τσι. Και έχουν δίκιο.

Η κυβέρ­νη­ση φορ­τώ­νει δε και τις υπο­στε­λε­χω­μέ­νες από τεχνι­κό και επι­στη­μο­νι­κό προ­σω­πι­κό υπη­ρε­σί­ες των δήμων με πρό­σθε­το διοι­κη­τι­κό βάρος, ρίχνο­ντας όμως το “τυρά­κι” της είσπρα­ξης των προ­στί­μων για όσους δεν υπο­βάλ­λουν την Τεχνι­κή Έκθε­ση και δεν έχουν πάρει τα απα­ρά­δε­κτα ισο­πε­δω­τι­κά και ανε­δα­φι­κά μέτρα!

Θα μπο­ρού­σα­με να πού­με ότι η Κοι­νή Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση έρχε­ται να “κου­μπώ­σει” στη λογι­κή της ατο­μι­κής ευθύ­νης, του 112 και του “τρε­χά­τε να σωθεί­τε” όταν και­γό­μα­στε, “πιά­στε τα υψώ­μα­τα” όταν πλημ­μυ­ρί­ζου­με, “κλει­στεί­τε σπί­τι” όταν χιονίζει!

Ποιο άλλο μέτρο προ­βάλ­λει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ ότι θα συμ­βά­λει στην καλύ­τε­ρη προ­ε­τοι­μα­σία αντι­με­τώ­πι­σης των δασι­κών πυρκαγιών;

 • Η συνέ­χι­ση της ανά­θε­σης στο αμαρ­τω­λό ΤΑΙΠΕΔ εδα­φο­τε­χνι­κών έργων καθα­ρι­σμού, με απευ­θεί­ας ανα­θέ­σεις, με ελεγ­χό­με­νες δια­δι­κα­σί­ες επι­λο­γής ανα­δό­χων, που καλού­νται να εκτε­λέ­σουν έργα καθα­ρι­σμού δασών δίπλα σε δρό­μους, έργα συντή­ρη­σης δασι­κού οδι­κού δικτύ­ου και αντι­πυ­ρι­κών ζωνών (με πρό­χει­ρες ή κατό­πιν εορ­τής μελέ­τες). Έργα, που κοστί­ζουν εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες μέχρι και εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, κόστος τετρα­πλά­σιο μέχρι και οχτα­πλά­σιο, απ’ ό,τι αν τα ίδια έργα εκτε­λού­νταν με αυτε­πι­στα­σία από μια δια­φο­ρε­τι­κά οργα­νω­μέ­νη Δασι­κή Υπηρεσία.

Αν δηλα­δή η Δασι­κή Υπη­ρε­σία είχε μόνι­μους δασο­λό­γους, δασερ­γά­τες και ανα­γκαία μηχα­νή­μα­τα, που θα εκτε­λού­σαν τα έργα στο σύνο­λο των δασι­κών συμπλεγ­μά­των, στο πλαί­σιο της δια­χεί­ρι­σης των δασών και όχι απο­σπα­σμα­τι­κά και πανά­κρι­βα, με κρι­τή­ριο την κερ­δο­φο­ρία συγκε­κρι­μέ­νων ομά­δων εργο­λη­πτι­κών εται­ρειών και την εξα­σφά­λι­ση εκλο­γι­κής πελα­τεί­ας. Όμως, κυρί­ως φέτος, η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ βιά­ζε­ται να παρα­δώ­σει τη δια­χεί­ρι­ση και την εκμε­τάλ­λευ­ση των δασών στους ξυλο­βιο­μή­χα­νους και τους ξυλέ­μπο­ρους, με κρα­τι­κή μάλι­στα επι­δό­τη­ση, ικα­νο­ποιώ­ντας ένα πάγιο αίτη­μα των ξυλο­βιο­μη­χα­νιών από τη δεκα­ε­τία του 2000.

Αυτό προ­βλέ­πει, μετα­ξύ άλλων, το νομο­σχέ­διο που κατα­θέ­τει στη Βου­λή. Το μόνο που επι­διώ­κουν είναι η αύξη­ση και της δασι­κής βιο­μά­ζας για παρα­γω­γή Ενέρ­γειας, με στό­χο το 2050 να είναι η βιο­μά­ζα τρί­τη στην κατά­τα­ξη του ενερ­γεια­κού μείγ­μα­τος στη βιομηχανία.

Η εκχώ­ρη­ση αυτή γίνε­ται στο όνο­μα της επι­δί­ω­ξης της ΕΕ για “κλι­μα­τι­κή ουδε­τε­ρό­τη­τα” απέ­να­ντι στη λεγό­με­νη κλι­μα­τι­κή κρί­ση. Εντεί­νει την εκμε­τάλ­λευ­ση των δασών, οδη­γεί στην πλή­ρη εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση και την κατα­στρο­φή τους για το κέρ­δος. Στη δημιουρ­γία αγο­ράς δικαιω­μά­των εκπο­μπών ρύπων.

Και, βέβαια, αυτή η εξέ­λι­ξη δεν πρό­κει­ται ούτε μπο­ρεί να αντι­με­τω­πί­σει τον κίν­δυ­νο εκδή­λω­σης δασι­κών πυρ­κα­γιών, ούτε εξα­σφα­λί­ζει την ολο­κλη­ρω­μέ­νη επι­στη­μο­νι­κή δια­χεί­ρι­ση και προ­στα­σία των δασών από τις δασι­κές πυρ­κα­γιές και κάθε άλλο κίνδυνο.

Το έχου­με πει και θα το ξανα­πού­με: Πίσω από κάθε κρί­σι­μο ζήτη­μα βρί­σκε­ται η ΕΕ και η πολι­τι­κή της που υλο­ποιεί κατά γράμ­μα η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ με τη σύμ­φω­νη γνώ­μη φυσι­κά του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Έτσι και δω, πίσω από αυτό το νομο­σχέ­διο βρί­σκε­ται η “ευρω­παϊ­κή κοι­νω­νι­κή συμ­φω­νία”, η πολι­τι­κή της “πρά­σι­νης μετά­βα­σης” της ΕΕ, οι Κατευ­θύν­σεις και οι Κανο­νι­σμοί της ΕΕ που συν­δέ­ουν τα δάση με το εμπό­ριο ρύπων.

Απλώ­νουν στο τρα­πέ­ζι τα διά­φο­ρα σχέ­δια “ανα­συ­γκρό­τη­σης” και “δια­χεί­ρι­σης”, με στό­χο τη μετα­τρο­πή των δασών σε πεδίο κυρί­ως βιο­μη­χα­νι­κής, του­ρι­στι­κής, εκμε­τάλ­λευ­σης, από τα επι­χει­ρη­μα­τι­κά κορά­κια “ανα­δό­χους” ή “δια­χει­ρι­στές” σε βάρος των λαϊ­κών ανα­γκών, των κατοί­κων, αλλά και των δασών των περιο­χών αυτών. Την ίδια στιγ­μή συνε­χί­ζε­ται η πίε­ση για αλλα­γή της χρή­σης των δασών σε όλη τη χώρα, με τη διεύ­ρυν­ση των αδειο­δο­τή­σε­ων για επεν­δύ­σεις σε προ­στα­τευό­με­νες περιο­χές, Εθνι­κούς Δρυ­μούς, ιδιαί­τε­ρα από τους ομί­λους των ΑΠΕ, των logistics, της δια­χεί­ρι­σης των απορ­ριμ­μά­των και σε ό,τι άλλο χρειά­ζε­ται το κεφάλαιο.

Η κατά­στα­ση των περισ­σό­τε­ρων δασών της Ελλά­δας φανε­ρώ­νει σε όλο της το μεγα­λείο τα “επι­τεύγ­μα­τα” μιας κοι­νω­νί­ας που οικο­δο­μεί­ται στη βάση της εκμε­τάλ­λευ­σης των εργα­ζο­μέ­νων και την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση των πάντων, και των δασών, σε όφε­λος των μεγά­λων συμφερόντων.

Κι ερχό­μα­στε στο διά ταύ­τα της αντι­πυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας. Ποια είναι η αντί­λη­ψη της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, που καθο­ρί­ζει την πολι­τι­κή της και στο ζήτη­μα αυτό;

Είναι η γνω­στή λογι­κή “κόστους — οφέ­λους” στην οποία συνε­χώς σκο­ντά­φτου­με. Εδώ, λοι­πόν, η λογι­κή αυτή μετα­τρέ­πει την αντι­με­τώ­πι­ση των δασι­κών πυρ­κα­γιών για λόγους κόστους, από πολι­τι­κό και επι­στη­μο­νι­κό ζήτη­μα ολο­κλη­ρω­μέ­νης δια­χεί­ρι­σης και προ­στα­σί­ας από κάθε κίν­δυ­νο, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των δασι­κών πυρ­κα­γιών, σε επι­χει­ρη­σια­κό πρό­βλη­μα, που “μετα­τρέ­πε­ται” σε τέτοιο από τη στιγ­μή που ξεσπά­σει η δασι­κή πυρ­κα­γιά. Αν δηλα­δή η απο­ζη­μί­ω­ση των καμέ­νων είναι φθη­νό­τε­ρη για το κρά­τος από την ολο­κλη­ρω­μέ­νη πρό­λη­ψη και τα μέτρα για την πυρο­προ­στα­σία, λένε στον λαό: Να καείς, να καταστραφείς!

Ταυ­τό­χρο­να, ο αντι­πυ­ρι­κός σχε­δια­σμός και ιδιαί­τε­ρα η οργά­νω­ση των επί­γειων δυνά­με­ων είναι απα­ρά­δε­κτα ελλι­πής. Τα ενα­έ­ρια μέσα, παρά το ότι βοη­θούν, δεν μπο­ρεί να απο­τε­λούν το κύριο μέσο κατα­στο­λής, αφού λόγω των γεω­μορ­φο­λο­γι­κών συν­θη­κών, της βλά­στη­σης και των αντι­κει­με­νι­κών τους δυνα­το­τή­των, συμ­βάλ­λουν μόνο στην καθυ­στέ­ρη­ση της εξέ­λι­ξης της πυρ­κα­γιάς. Οι πυρ­κα­γιές σβή­νουν ολο­κλη­ρω­τι­κά από καλά εκπαι­δευ­μέ­νες επί­γειες δυνά­μεις που γνω­ρί­ζουν τις τοπι­κές συν­θή­κες του δάσους, που βρί­σκο­νται δια­σπαρ­μέ­νες μέσα στο δάσος και μπο­ρούν σε σύντο­μο διά­στη­μα να πλη­σιά­σουν και να σβή­σουν την κάθε πυρ­κα­γιά πριν εξελιχθεί.

Κι αυτά δεν τα λέμε εμείς. Σε έκδο­ση του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος από το 2009 και ειδι­κό­τε­ρα στο “Εγχει­ρί­διο εκπαί­δευ­σης εθε­λο­ντών πυρο­σβε­στών”, που είναι γραμ­μέ­νο από πυρο­σβέ­στες, ανα­γρά­φε­ται επί λέξει: “Η χρή­ση αερο­σκα­φών (α/φ) και ελι­κο­πτέ­ρων (ε/π) στην κατα­στο­λή των δασι­κών πυρ­κα­γιών βοη­θά πολύ τα επί­γεια τμή­μα­τα. Θα πρέ­πει όμως να έχου­με πάντο­τε υπό­ψη ότι τα παρα­πά­νω είναι μέσα ελέγ­χου της πυρ­κα­γιάς και όχι πλή­ρους κατά­σβε­σης. Σε πολύ σπά­νιες περι­πτώ­σεις μια δασι­κή πυρ­κα­γιά σβή­νει μόνο με τα ενα­έ­ρια μέσα”.

Τρα­γι­κές είναι επί­σης και οι ελλεί­ψεις ανθρώ­πι­νου δυνα­μι­κού στις αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες. Για παρά­δειγ­μα, στη Δασι­κή Υπη­ρε­σία, οι κενές θέσεις μόνι­μου και ειδι­κευ­μέ­νου επι­στη­μο­νι­κού και λοι­πού προ­σω­πι­κού, είναι κατά μέσο όρο το 70% των ανα­γκαί­ων. Λεί­πουν περί­που 1.500 θέσεις δασο­λό­γων. Σήμε­ρα υπη­ρε­τούν 550 περί­που. Λεί­πουν 10.000 δασερ­γά­τες. Η χρη­μα­το­δό­τη­ση είναι ανύ­παρ­κτη, ενώ στην Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία τα μέσα κατα­στο­λής είναι κατά μέσο όρο το 1/3 αυτών που χρειά­ζο­νται για απο­τε­λε­σμα­τι­κή καταστολή…

Και οι ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό είναι περίπου 
ανάλογες και η χρηματοδότηση χαμηλότερη από τις ανάγκες.

Ας δού­με όμως και ορι­σμέ­να μόνο από τα ανα­ρίθ­μη­τα προ­βλή­μα­τα με τα οποία έρχο­νται καθη­με­ρι­νά αντι­μέ­τω­ποι οι πυρο­σβέ­στες, ως συνέ­πεια αυτής της πολι­τι­κής. Οι μάχι­μοι πυρο­σβέ­στες κατά την αντι­πυ­ρι­κή περί­ο­δο φτά­νουν κυριο­λε­κτι­κά στα όριά τους, αφού υφί­στα­νται το “τέντω­μα” του εργα­σια­κού τους χρό­νου με τις επι­φυ­λα­κές, για να καλυ­φθεί η τερά­στια έλλει­ψη προ­σω­πι­κού. Περί­που 4.000 είναι οι κενές οργα­νι­κές θέσεις των πυροσβεστών.

Σκε­φτεί­τε: 24 ώρες βάρ­δια στα πύρι­να μέτω­πα, 32 ώρες βάρ­δια σε αστι­κές πυρ­κα­γιές. Η εξά­ντλη­σή τους είναι τέτοια που στην περ­σι­νή αντι­πυ­ρι­κή περί­ο­δο, για παρά­δειγ­μα, μέσα σε λίγες μέρες, τις πιο δύσκο­λες του Αυγού­στου, είχα­με πάνω από 60 πυρο­σβέ­στες τραυ­μα­τι­σμέ­νους ή να έχουν παρου­σιά­σει σοβα­ρά ανα­πνευ­στι­κά προ­βλή­μα­τα. Αντί­στοι­χα ήταν τα προ­βλή­μα­τα και στις μεγά­λες πυρ­κα­γιές του Ιού­λη, με τραυ­μα­τί­ες πυρο­σβέ­στες και με ανα­πνευ­στι­κά και καρ­διο­λο­γι­κά προ­βλή­μα­τα που νοση­λεύ­τη­καν στα νοσο­κο­μεία. Πυρο­σβέ­στες από διά­φο­ρες περιο­χές της Ελλά­δας μετα­κι­νή­θη­καν στον Έβρο, στην Αττι­κή, στη Ρόδο, στην Εύβοια, στη Βοιω­τία και αλλού, για να μπα­λώ­σουν τα τερά­στια κενά. Ξεκι­νού­σαν τα μεσά­νυ­χτα για να φτά­σουν το πρωί και να ριχτούν στη μάχη με τις φωτιές σε μέρη και περιο­χές που δεν γνω­ρί­ζουν, ούτε έχουν επι­σκε­φθεί ποτέ. Σε άλλες περι­πτώ­σεις, επει­δή δεν υπήρ­χε καμιά μέρι­μνα για στέ­γα­ση, ανα­γκά­ζο­νταν να δια­νύ­ουν 1.200 χιλιό­με­τρα την ημέ­ρα, όπως οι πυρο­σβέ­στες από την Ήπει­ρο, για παρά­δειγ­μα, που στέλ­νο­νταν πήγαι­νε — έλα στον Έβρο!

Πυρο­σβέ­στες από τις ΕΜΟΔΕ (Ειδι­κές Μονά­δες Δασι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων) εργά­ζο­νταν συνε­χό­με­να, χωρίς καν να έχουν πάει στα σπί­τια τους, για έως και 7 ημέ­ρες! Προ­σω­πι­κό των ΕΜΟΔΕ κλή­θη­κε να επι­χει­ρή­σει 48 ώρες συνε­χό­με­να, μετα­κι­νού­με­νο από το ένα πύρι­νο μέτω­πο στο άλλο, με μόνη “ανά­παυ­ση” το χρο­νι­κό διά­στη­μα της πτή­σης για τη μετα­φο­ρά του.

Πυρο­σβέ­στες που υπη­ρε­τούν σε ΕΜΑΚ και στο Μηχα­νο­κί­νη­το Ειδι­κό Τμή­μα Πυρο­σβε­στι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων, όπως και σε άλλες υπη­ρε­σί­ες εργά­ζο­νταν επί μια ολό­κλη­ρη εβδο­μά­δα, επί 24ωρου βάσε­ως, συχνά επι­χει­ρώ­ντας καθ’ όλη τη διάρ­κεια του 24ώρου σε πυρ­κα­γιές. Ανα­κλή­θη­καν μέσα σε λίγες εβδο­μά­δες, 2 φορές, όλες οι άδειες των πυρο­σβε­στών και, ταυ­τό­χρο­να, στις περισ­σό­τε­ρες υπη­ρε­σί­ες δεν χορη­γού­νταν ρεπό ή αναπαύσεις.

Με αυτή την κατά­στα­ση, οι πυρο­σβέ­στες δεν στε­ρή­θη­καν απλώς τις ολι­γο­ή­με­ρες δια­κο­πές με τις οικο­γέ­νειές τους, αλλά έχα­σαν και πολυ­τι­μό­τα­το χρό­νο ανά­παυ­σης, ο οποί­ος είναι απα­ραί­τη­τος για να απο­βά­λουν τη συσ­σω­ρευ­μέ­νη κού­ρα­ση, να απο­τρέ­ψουν τις συνέ­πειες που μπο­ρεί να έχουν στην υγεία τους αυτές οι συν­θή­κες εργα­σί­ας τους. Είναι γεγο­νός πως σε πάρα πολ­λές περι­πτώ­σεις και ειδι­κά κατά τις πρώ­τες ημέ­ρες των επι­χει­ρή­σε­ων οι πυρο­σβέ­στες επι­χει­ρού­σαν για πάνω από 20 ώρες σε πυρ­κα­γιές, με μονα­δι­κή μέρι­μνα της υπη­ρε­σί­ας το μοί­ρα­σμα ελά­χι­στης ποσό­τη­τας νερού και ενός μικρού γεύ­μα­τος. Κατέ­λη­ξαν πάλι να βασί­ζο­νται στην αλλη­λεγ­γύη του κόσμου για να καλύ­ψουν τις ανά­γκες δια­τρο­φής και ενυ­δά­τω­σής τους. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι στη φωτιά στην Αγ. Ειρή­νη Κεφα­λο­νιάς, οι πυρο­σβέ­στες έκα­ναν έκκλη­ση για εμφια­λω­μέ­νο νερό.

Όλοι μας νιώ­σα­με αγα­νά­κτη­ση όταν είδα­με τους πυρο­σβέ­στες να κοι­μού­νται στο πάτω­μα ή στην καρέ­κλα του πλοί­ου μετά από 10 μέρες μάχης με τις φωτιές στη Ρόδο. Κι όλα αυτά, σε ένα προ­σω­πι­κό που ο μέσος όρος ηλι­κί­ας τους πλη­σιά­ζει τα 50 έτη, ενώ το επάγ­γελ­μα του πυρο­σβέ­στη δεν είναι καν ενταγ­μέ­νο στα Επι­κίν­δυ­να και Ανθυ­γιει­νά Επαγγέλματα!

Μπο­ρεί η κυβέρ­νη­ση να εγγυ­η­θεί ότι φέτος δεν θα ξανα­δού­με παρό­μοιες κατα­στά­σεις; Έχει λάβει τα απα­ραί­τη­τα μέτρα για αυτό; Όχι βέβαια.

Κι επει­δή θα θελή­σει να μας πει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ ότι πήρε μέτρα ενί­σχυ­σης των επί­γειων δυνά­με­ων, ας μας απαντήσει:

Πώς γίνε­ται από τη μία να προ­γραμ­μα­τί­ζει αγο­ρές “Canadair” και από την άλλη τα χιλιά­δες οχή­μα­τα της Πυρο­σβε­στι­κής να εξαι­ρού­νται από την υπο­χρέ­ω­ση για έλεγ­χο ΚΤΕΟ; Μήπως ξέρει ότι ούτε το ΚΤΕΟ θα “περ­νού­σαν”; Μήπως επι­κρα­τεί κι εδώ η λογι­κή “πάμε κι όπου βγει”;

Ούτε μπο­ρεί να επι­κα­λε­στεί ότι με τις προ­σλή­ψεις των 7ετών πυρο­σβε­στών για τις Ειδι­κές Μονά­δες Δασι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων, τις λεγό­με­νες ΕΜΟΔΕ που έκα­νε, λύνει το πρό­βλη­μα της ενί­σχυ­σης των επί­γειων δυνά­με­ων. Κατ’ αρχάς, η διά­τα­ξη πρό­σλη­ψής τους προ­βλέ­πει την αξιο­ποί­η­ση των ΕΜΟΔΕ και σε αστι­κά συμ­βά­ντα, άρα ποιες “δασι­κές επιχειρήσεις”;

Έρχε­ται σε αντί­θε­ση, δηλα­δή, με την υπο­τι­θέ­με­νη συν­δρο­μή τους σε έργα πρό­λη­ψης στα δάση κατά τη χει­με­ρι­νή περί­ο­δο. Απο­δει­κνύ­ε­ται, δηλα­δή, ότι το ζήτη­μα της πρό­λη­ψης των δασι­κών πυρ­κα­γιών δεν μπο­ρεί να λυθεί με διά­φο­ρα “μπα­λώ­μα­τα”, χωρίς την κύρια ευθύ­νη της Δασι­κής Υπη­ρε­σί­ας και έξω από την ανα­γκαία ολο­κλη­ρω­μέ­νη δια­χεί­ρι­ση των δασι­κών οικοσυστημάτων.

 

Εμείς δεν πρό­κει­ται ποτέ να συμ­βι­βα­στού­με με τη βαρ­βα­ρό­τη­τα αυτή. Υπάρ­χει η δυνα­τό­τη­τα να στα­μα­τή­σει και η εκμε­τάλ­λευ­ση της γης, των δασών. Αυτή τη δυνα­τό­τη­τα υλο­ποί­η­σης φωτί­ζουν οι προ­τά­σεις και οι θέσεις του ΚΚΕ. Για το ΚΚΕ τα δάση είναι κοι­νω­νι­κή λαϊ­κή περιου­σία και ιδιο­κτη­σία και όχι εμπο­ρεύ­μα­τα για την ενί­σχυ­ση των κάθε φορά επεν­δυ­τι­κών επι­διώ­ξε­ων κερ­δο­φο­ρί­ας των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

Η προ­στα­σία των δασών, της λαϊ­κής περιου­σί­ας, των κατοι­κιών κλπ. από τις δασι­κές πυρ­κα­γιές και από κάθε άλλο κίν­δυ­νο, ή θα αντι­με­τω­πι­στεί στο πλαί­σιο της ολο­κλη­ρω­μέ­νης δια­χεί­ρι­σης και προ­στα­σί­ας των δασών ή τα δάση θα θυσια­στούν στον βωμό των εκμε­ταλ­λευ­τι­κών επι­διώ­ξε­ων των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, που υλο­ποιεί με τον καλύ­τε­ρο τρό­πο και η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση της ΝΔ με βάση τις κατευ­θύν­σεις της ΕΕ. Σ’ αυτό το πλαί­σιο της ολο­κλη­ρω­μέ­νης δια­χεί­ρι­σης και προ­στα­σί­ας των δασών είναι ανα­γκαία και επι­στη­μο­νι­κά απα­ραί­τη­τη η ενιαία σύγ­χρο­νη αντι­πυ­ρι­κή προ­στα­σία, με κύριο βάρος στην πρόληψη.

Είμα­στε αντί­θε­τοι με την αντιε­πι­στη­μο­νι­κή διά­σπα­ση της ενιαί­ας δια­χεί­ρι­σης των δασών, με τον δια­χω­ρι­σμό της πρό­λη­ψης από την κατά­σβε­ση και τη μετα­φο­ρά της αρμο­διό­τη­τας δασο­πυ­ρό­σβε­σης από τη Δασι­κή Υπη­ρε­σία στην Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία. Μια διά­σπα­ση, χωρίς καμιά επι­στη­μο­νι­κή τεκ­μη­ρί­ω­ση της σκο­πι­μό­τη­τας αυτής που ξεκί­νη­σε το 1998 επί κυβέρ­νη­σης ΠΑΣΟΚ και συνε­χί­στη­κε μέχρι σήμε­ρα από όλες τις κυβερ­νή­σεις, με τρα­γι­κά αποτελέσματα.

Πάνω από 200 νεκρούς πολί­τες και πυρο­σβέ­στες και πάνω από 15 εκα­τομ­μύ­ρια στρέμ­μα­τα καμέ­να ενώ εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες είναι οι κατε­στραμ­μέ­νες καλ­λιέρ­γειες, δεκά­δες χιλιά­δες το κατε­στραμ­μέ­νο κτη­νο­τρο­φι­κό κεφά­λαιο, χιλιά­δες κατε­στραμ­μέ­νες οι λαϊ­κές κατοι­κί­ες. Η επι­λο­γή αυτή συνέ­βα­λε σε μεγά­λο βαθ­μό στην τερά­στια έκτα­ση των καταστροφών.

Απέ­να­ντι σ’ αυτή την πολι­τι­κή, η εργα­τι­κή τάξη, οι βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες και αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι, η νεο­λαία, οι γυναί­κες, οι συντα­ξιού­χοι, μπο­ρούν να αντι­πα­ρα­τά­ξουν τον αγώ­να τους. Να αγω­νι­στούν μέσα από τους φορείς του συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος, τους μαζι­κούς φορείς τους:

 • - Για την κατάρ­γη­ση όλου του αντι­δρα­στι­κού πλαι­σί­ου για τα δάση και τη χρή­ση γης γενι­κό­τε­ρα που εξυ­πη­ρε­τεί το κεφά­λαιο και τις κερ­δο­φό­ρες επι­διώ­ξεις του.
 • - Για συνο­λι­κή και συν­δυα­σμέ­νη δια­χεί­ρι­ση και προ­στα­σία των δασών.
 • - Για ενιαίο σύγ­χρο­νο αντι­πυ­ρι­κό σχε­δια­σμό, με κύριο βάρος στην πρό­λη­ψη, την ειδι­κή δια­χεί­ρι­ση της δασι­κής βλά­στη­σης και τη δια­φο­ρε­τι­κή οργά­νω­ση των επί­γειων δυνάμεων.
 • - Για την ενί­σχυ­ση των αρμό­διων δυνά­με­ων πυρο­προ­στα­σί­ας με δια­φο­ρε­τι­κή δομή, οργά­νω­ση, με προ­σλή­ψεις του ανα­γκαί­ου προ­σω­πι­κού όλων των κατη­γο­ριών και ειδι­κο­τή­των και μονι­μο­ποί­η­ση όλων των άλλων εργα­σια­κών σχέσεων.
 • - Για εξα­σφά­λι­ση των ανα­γκαί­ων μέσων υπο­δο­μών και χρη­μα­το­δό­τη­σης από τον κρα­τι­κό προϋπολογισμό.
 • - Για να γίνουν οι απα­ραί­τη­τες μελέ­τες από τις αρμό­διες κρα­τι­κές υπη­ρε­σί­ες και τα ανα­γκαία δασο­τε­χνι­κά έργα δια­χεί­ρι­σης και αντι­πυ­ρι­κής προστασίας.

Όμως η πλή­ρη και μόνι­μη ικα­νο­ποί­η­ση των παρα­πά­νω αιτη­μά­των, κυρί­ως η ολο­κλη­ρω­μέ­νη δια­χεί­ρι­ση και προ­στα­σία των δασών, ο πλή­ρης ενιαί­ος αντι­πυ­ρι­κός σχε­δια­σμός, ο σχε­δια­σμός χρή­σης της γης με κρι­τή­ριο τις λαϊ­κές ανά­γκες και την προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος μπο­ρεί να υλο­ποι­η­θούν μόνο στο πλαί­σιο ενός ριζι­κά δια­φο­ρε­τι­κού τρό­που οργά­νω­σης της κοι­νω­νί­ας και της οικο­νο­μί­ας, που ο λαός θα έχει την εξου­σία στα δικά του χέρια, που θα αξιο­ποιεί την επι­στή­μη και την τεχνι­κή. Θα σχε­διά­ζει κεντρι­κά για την κάλυ­ψη των λαϊ­κών ανα­γκών και της προ­στα­σί­ας των δασών, του περι­βάλ­λο­ντος, για την ολο­κλη­ρω­μέ­νη αντι­πλημ­μυ­ρι­κή και αντι­σει­σμι­κή προ­στα­σία, την προ­στα­σία από φυσι­κές και τεχνο­λο­γι­κές κατα­στρο­φές μεγά­λης έκτα­σης και θα μπο­ρεί έτσι να εξα­σφα­λί­σει την ισόρ­ρο­πη σχέ­ση του εργα­ζό­με­νου ανθρώ­που με τη φύση και την ανά­πτυ­ξη της παρα­γω­γής με κρι­τή­ριο τη λαϊ­κή ευη­με­ρία και με νομι­κό και θεσμι­κό πλαί­σιο υπέρ του λαού.

Η πολι­τι­κή αυτή είναι άρρη­κτα συν­δε­δε­μέ­νη με την οργα­νω­μέ­νη παρέμ­βα­ση του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινή­μα­τος στην παρα­πά­νω κατεύ­θυν­ση, ενά­ντια στους μονο­πω­λια­κούς ομί­λους, με την ανα­τρο­πή της κρα­τι­κής πολι­τι­κής και των αντι­λαϊ­κών νόμων που εντεί­νουν την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της γης, των δασι­κών οικο­συ­στη­μά­των, σε σύγκρου­ση με τα ανα­πτυ­ξια­κά σχέ­δια της άρχου­σας τάξης και όλα τα εργα­λεία υλο­ποί­η­σής τους, όπως η δασι­κή πολι­τι­κή και η πολι­τι­κή γης.

Το ΚΚΕ κατα­θέ­τει όποια δύνα­μη μας δίνει ο λαός στον αγώ­να για ολο­κλη­ρω­μέ­να μέτρα πρό­λη­ψης και αντι­πυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας, για δια­χεί­ρι­ση και προ­στα­σία των δασών προς όφε­λος των συμ­φε­ρό­ντων του λαού και της νεολαίας.

Οι δυνά­μεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ έδω­σαν και δίνουν μεγά­λες μάχες. Στην πρώ­τη γραμ­μή στα μέτω­πα των πυρ­κα­γιών, στην κατά­σβε­ση μαζί με άλλους κατοί­κους, εργα­ζό­με­νους, αγρό­τες. Εκφρά­ζουν με κάθε τρό­πο την αλλη­λεγ­γύη στους πλη­γέ­ντες, διεκ­δι­κούν προς όλες τις κατευ­θύν­σεις. Πρω­το­στα­τούν στην οργά­νω­ση της διεκ­δί­κη­σης και στή­ρι­ξης των πλη­γέ­ντων, για πλή­ρη απο­ζη­μί­ω­ση, στη δημιουρ­γία Επι­τρο­πών Αγώ­να, για να παρ­θούν όλα τα ανα­γκαία μέτρα για την αντι­πλημ­μυ­ρι­κή προ­στα­σία, την πρό­λη­ψη και κατά­σβε­ση των πυρκαγιών.

Το Κόμ­μα μας μέσα και έξω από τη Βου­λή και την Ευρω­βου­λή, πολύ­μορ­φα, έχει απο­κα­λύ­ψει την πολι­τι­κή υπο­κρι­σία των κυβερ­νή­σε­ων και κομ­μά­των, της ίδιας της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, που δίνουν δισε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ, κλεμ­μέ­να από τους λαούς, για τους πολέ­μους, για τη στή­ρι­ξη του αντι­δρα­στι­κού Ζελέν­σκι και άλλων σφα­γέ­ων των λαϊ­κών δικαιω­μά­των, την ίδια στιγ­μή που αφή­νει τα δάση, τις λαϊ­κές περιου­σί­ες απροστάτευτα.

Είναι ένας ακό­μα λόγος για να σταθ­μί­σει καλά ο καθέ­νας και η καθε­μιά την επι­λο­γή του μπρο­στά στην κάλ­πη των ευρω­ε­κλο­γών. Να σκε­φτεί σε ποιους πρέ­πει να δώσει περισ­σό­τε­ρη δύνα­μη, αξιο­ποιώ­ντας και την πεί­ρα του από τις μεγά­λες κατα­στρο­φές που ζού­με δυστυ­χώς κάθε χρό­νο. Να ενι­σχύ­σει απο­φα­σι­στι­κά το ΚΚΕ για να δοθεί δύνα­μη και ελπί­δα στον λαό μας και στους υπό­λοι­πους λαούς σε όλη την Ευρώ­πη δίνο­ντας απο­φα­σι­στι­κή απά­ντη­ση στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση της βαρ­βα­ρό­τη­τας, των πολέ­μων, των μονο­πω­λί­ων και φυσι­κά της κατα­στρο­φής του περιβάλλοντος».

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο