Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΔΥΕΘ: Την Κυριακή 12 Φλεβάρη η ετήσια συνεστίαση — Μέρος των εσόδων θα διατεθούν για την ενίσχυση των λαών της Τουρκίας και Συρίας

Η Επι­τρο­πή για τη διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΕΔΥΕΘ) πραγ­μα­το­ποιεί την ετή­σια Συνε­στί­α­σή της, την Κυρια­κή 12 Φλε­βά­ρη 2023 από ώρα 13:00, στο κέντρο δια­σκέ­δα­σης «ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ», στο Καρα­μπουρ­νά­κι (Καλα­μα­ριά), οδός Θεμι­στο­κλή Σοφού­λη 103, τηλ.: 231 040 3322. Μετά­βα­ση με λεω­φο­ρείο Νο 5 του ΟΑΣΘ, στά­ση «Βερ­βε­ρί­δης».

Στη σημε­ρι­νή τόσο κρί­σι­μη και δύσκο­λη για το λαό μας και τους λαούς όλης της περιο­χής συγκυ­ρία καλού­με όλες και όλους τους φίλους της ΕΔΥΕΘ και των Τοπι­κών Επι­τρο­πών Ειρή­νης της Θεσ­σα­λο­νί­κης να πάρουν μέρος και με την παρου­σία τους να ενι­σχύ­σουν τη δρά­ση της ΕΔΥΕΘ και του αντι­πο­λε­μι­κού-αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού κινή­μα­τος της χώρας και της πόλης μας.

Με από­φα­ση του Προ­ε­δρεί­ου της ΕΔΥΕΘ, δεί­χνο­ντας την έμπρα­κτη αλλη­λεγ­γύη μας, μέρος των εσό­δων της συνε­στί­α­σης θα δια­τε­θούν για την ενί­σχυ­ση των λαών της Τουρ­κί­ας και της Συρί­ας, που χτυ­πή­θη­καν από τους πρό­σφα­τους σεισμούς.

Σας περι­μέ­νου­με όλες και όλους.

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ – ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο