Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εικαστικές ανησυχίες του ουρανού… (ΦΩΤΟ)

Η φύση ο καλύ­τε­ρος καλ­λι­τέ­χνης αλλά και τα φυσι­κά φαι­νό­με­να, μας δίνουν εκπλη­κτι­κά έργα τέχνης. Στο καμ­βά του ουρα­νού απο­τυ­πώ­θη­καν εντυ­πω­σια­κές εικό­νες οι οποί­ες δυστυ­χώς έσβη­σαν με τις τελευ­ταί­ες ηλια­χτί­δες… Λίγοι οι τυχε­ροί που από­λαυ­σαν το θέα­μα, ευτυ­χώς κάποιοι το κατέ­γρ­τα­ψαν, το απο­λαύ­σα­με και εμείς και το κλέ­ψα­με για να σας το παρουσιάσουμε:

kalltexnis ouranos1 kalltexnis ouranos2 kalltexnis ouranos3 kalltexnis ouranos4 kalltexnis ouranos5 kalltexnis ouranos6

kalltexnis ouranos7

Κιά­το (η φωτό από το Κιά­το είναι από την Α.Δ. ενώ αυτές από Αθή­να από την Ε.Κ. ‑οι 6 πρώ­τες και τον Π.Η. οι επό­με­νες τρεις)

kalltexnis ouranos8 kalltexnis ouranos9 kalltexnis ouranos10

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο