Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδήλωση παρουσίασης του Καλέσματος της ΚΕ του ΚΚΕ προς τον ελληνικό λαό για τις ευρωεκλογές στις 9 Ιούνη

Παρου­σία πλή­θους κόσμου όλων των ηλι­κιών, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το πρωί της Κυρια­κής στο αμφι­θέ­α­τρο «Μελί­να Μερ­κού­ρη» του Στα­δί­ου Ειρή­νης και Φιλί­ας (ΣΕΦ) η εκδή­λω­ση παρου­σί­α­σης του Καλέ­σμα­τος της ΚΕ του ΚΚΕ προς τον ελλη­νι­κό λαό για τις ευρω­ε­κλο­γές στις 9 Ιούνη.

Δ. Κου­τσού­μπας: Να στεί­λου­με από την Ελλά­δα πανευ­ρω­παϊ­κό μήνυ­μα ελπί­δας και ενδυ­νά­μω­σης των αγώ­νων, με ένα ακό­μα πιο δυνα­τό ΚΚΕ στην Ελλά­δα και στην Ευρώπη

Η παρου­σί­α­ση του Καλέ­σμα­τος έγι­νε από τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα και ακο­λού­θη­σαν παρεμ­βά­σεις από τις/τους:

Ιωάν­να Κολο­βού, δημο­σιο­γρά­φο- δικηγόρο

Κίμω­να Ασπιώ­τη, μέλος της Διοί­κη­σης του σωμα­τεί­ου εργα­ζο­μέ­νων στον φαρ­μα­κευ­τι­κό όμι­λο ΠΕΙΦΑΣΥΝ

Πανα­γιώ­τη Κατί­κα, Συντα­ξιού­χο αρχι­τέ­κτο­να μηχα­νι­κό, πρώ­ην μέλος της Εκτε­λε­στι­κής Γραμ­μα­τεί­ας της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του Αρι­στε­ρού Ρεύ­μα­τος και του Πολι­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΛΑΕ

Αση­μί­να Ξηρο­τύ­ρη — Αικα­ται­ρι­νά­ρη, Dr. Πολι­τι­κό μηχα­νι­κό, πρώ­ην βου­λευ­τή του ΣΥΡΙΖΑ και της ΔΗΜΑΡ, πρώ­ην νομάρ­χη Θεσ­σα­λο­νί­κης, υπο­ψή­φια στο ψηφο­δέλ­τιο Επι­κρα­τεί­ας του ΚΚΕ στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές του 2023

Κων­στα­ντί­να Κού­νε­βα, μετα­νά­στρια στην Ελλά­δα, από τη Βουλ­γα­ρία, η οποία εργά­στη­κε ως καθα­ρί­στρια και συν­δι­κα­λί­στρια στον κλά­δο των καθα­ρι­στριών. Πρώ­ην ευρω­βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ από το 2014–2019, υπο­ψή­φια βου­λευ­τής με το ΚΚΕ στην Α’ Αθή­νας στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές του 2023

Νίκο Αγγε­λί­δη, δημο­σιο­γρά­φος στην ΕΡΤ

Γιώρ­γο Τζε­ρε­φό, εργα­ζό­με­νο σε τηλε­φω­νι­κό κέντρο στην εται­ρεία Teleperformance, μέλος του νεο­σύ­στα­του σωματείου

Χαρά­λα­μπο Θεο­δο­σιά­δη, πρό­ε­δρο της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Σωμα­τεί­ων Εργα­ζο­μέ­νων Υπουρ­γεί­ου Περι­βάλ­λο­ντος, Χωρο­τα­ξί­ας, Δημο­σί­ων Έργων

Ανέ­στη Τσου­κα­ρά­κη, συνταγ­μα­τάρ­χη ε.ά., Πρό­ε­δρο της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Απο­στρά­των Στρα­τιω­τι­κών (ΠΟΜΑΣ), επί­τι­μο πρό­ε­δρο της Πανελ­λα­δι­κής Ομο­σπον­δί­ας Ενώ­σε­ων Στρα­τιω­τι­κών (ΠΟΕΣ) και

Βασί­λη Μπέλ­λο, πολι­τι­κό μηχα­νι­κό, επί­κου­ρο καθη­γη­τή στο Τμή­μα Μηχα­νι­κών Περι­βάλ­λο­ντος της Πολυ­τε­χνι­κής Σχο­λής Ξάν­θης Δημο­κρί­τειου Πανε­πι­στή­μιου Θράκης.

Παρα­βρέ­θη­καν μέλη του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, μέλη της ΚΕ, βου­λευ­τές του Κόμ­μα­τος, καθώς και οι Ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ Κώστας Παπα­δά­κης και Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου — Αλαβάνος.

Στην εκδή­λω­ση παρα­βρέ­θη­καν άνθρω­ποι των Γραμ­μά­των, των Τεχνών και του Αθλη­τι­σμού μετα­ξύ άλλων οι: Γιώρ­γος Πομά­σκι, Ομο­σπον­δια­κός προ­πο­νη­τής, Νίκος Παπα­δό­που­λος, τερ­μα­το­φύ­λα­κας, Παύ­λος Ορκό­που­λος, ηθο­ποιός και άλλοι από το χώρο των Γραμ­μά­των, των τεχνών, και του Αθλη­τι­σμού. Επί­σης, παρα­βρέ­θη­καν συν­δι­κα­λι­στές από διά­φο­ρους κλά­δους του δημό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο