Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον κομαντάντε Ούγκο Τσάβες

Το “Ατέ­χνως” βρέ­θη­κε στην εκδή­λω­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με αφορ­μή τη 2η επέ­τειο του θανά­του του Ούγκο Τσά­βες, την Πέμ­πτη 5 Μάρ­τη στο χώρο πολι­τι­σμού και πολι­τι­κής «Ρήγας Βελεστινλής».

Γρά­φει ο Βαγ­γέ­λης Γονα­τάς //

HT7Οι έλλη­νες δεν ξέχα­σαν και φέτος την (2η) επέ­τειο του θανά­του του Ούγκο Τσά­βες, φτιά­χνο­ντας ίσως μια παρά­δο­ση εκδη­λώ­σε­ων τιμής και μνή­μης στις 5 Μάρ­τη, ημέ­ρα που η καρ­διά του κομα­ντά­ντε στα­μά­τη­σε να χτυ­πά βυθί­ζο­ντας στο πέν­θος τον λαό του, ολό­κλη­ρη τη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή, και όλη την προ­ο­δευ­τι­κή ανθρωπότητα.

Η εκδή­λω­ση απο­φα­σί­στη­κε και οργα­νώ­θη­κε μέσα σε τρείς μέρες, από το Δίκτυο Bloggers La Red Solid@ria Griega , τον Εκπο­λι­τι­στι­κό Σύν­δε­σμο Λατι­νο­α­με­ρι­κά­νων και Ισπα­νών στην Ελλά­δα (ASCLAYE ), την Ένω­ση Παλαι­στι­νί­ων Εργα­ζο­μέ­νων , το δίκτυο Al ‑Awda (Δικαί­ω­μα επι­στρο­φή στην Παλαι­στί­νη), τις Εκδό­σεις Ταξι­δευ­τής, την Πολι­τι­στι­κή Αθλη­τι­κή Ομά­δα Hasta la Victoria Siempre, τον Πολι­τι­στι­κό Σύλ­λο­γο Χοσέ Μαρ­τί , τη συλ­λο­γι­κό­τη­τα Αλλη­λεγ­γύη για όλους , και την ERT Open .

Την εκδή­λω­ση τίμη­σαν με την παρου­σία τους:

O πρέ­σβης της Μπο­λι­βα­ρια­νής Δημο­κρα­τί­ας της Βενε­ζου­έ­λας Φαρίντ Φερ­νά­ντεζ, ο πρέ­σβης της Δημο­κρα­τί­ας της Κού­βας Οσβάλ­ντο Κομπά­τσο Μαρ­τί­νεζ, και εκπρό­σω­πος της διπλω­μα­τι­κής αντι­προ­σω­πεί­ας της Ντομινίκα.

HT8

O ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Διοι­κη­τι­κής Μεταρ­ρύθ­μι­σης Γιώρ­γος Κατρού­γκα­λος και η Ελέ­νη Στα­σι­νο­πού­λου, εκπρό­σω­πος του Ανα­πλη­ρω­τή Υπουρ­γού Εθνι­κής Άμυ­νας Κώστα Ήσυ­χου, του οποί­ου και διά­βα­σε χαιρετισμό.

Ο Κώστας Πατέ­ρας, μέλος του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ, η Δέσποι­να Μάρ­κου από την Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή Διε­θνούς Δημο­κρα­τι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης (ΕΕΔΔΑ) , ο Γρη­γό­ρης Ανα­γνώ­στου από την Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη (ΕΕΔΥΕ), ο Αμίρ­καλ Οικο­νό­μου από τον Ελλη­νο­κου­βα­νι­κό Σύν­δε­σμο καθώς και οι εκδό­σεις Διε­θνές Βήμα που έστει­λαν μήνυ­μα (βλ.ΕΔΩ) στην εκδήλωση.

Ηasta la Victoria Siempre

Ηasta la Victoria Siempre

Ήταν μια ίσως ασυ­νή­θι­στη εκδή­λω­ση σε πολύ ζεστό κλί­μα και συγκι­νη­σια­κά φορ­τι­σμέ­νη. Το πρό­γραμ­μα δεν προ­έ­βλε­πε κεντρι­κή ομι­λία, αλλά χαι­ρε­τι­σμούς από τους διορ­γα­νω­τές και τους συμ­με­τέ­χο­ντες, καθώς και πλού­σιο καλ­λι­τε­χνι­κό πρό­γραμ­μα με βιντε­ο­προ­βο­λή, τρα­γού­δι και πιά­νο από τον Μάριο Στρό­φα­λη ερμη­νεία του ηθο­ποιού Τάκη Βαμ­βα­κί­δη, απαγ­γε­λία του Χιλια­νού ποι­η­τή Χάι­με Σβάρτ, και συναυ­λία της Μεξι­κά­νας τρα­γου­δί­στριας Μarta Moreleón με το συγκρό­τη­μα Los de Sur. Υπήρ­χε επί­σης μπου­φέ με βενε­ζο­λά­νι­κους μεζέ­δες και ποτά.

HT5Είχε ήδη ανα­κοι­νω­θεί ότι θα παρου­σια­ζό­ταν για πρώ­τη φορά το “Κόκ­κι­νο Βιβλίο” με τα προ­γραμ­μα­τι­κά ντο­κου­μέ­ντα του PSUV, έτσι δόθη­κε ο λόγος για τον πρώ­το χαι­ρε­τι­σμό στον Κώστα Παπα­δό­που­λο των εκδό­σε­ων Ταξι­δευ­τής, ο οποί­ος ανα­φέρ­θη­κε με συγκί­νη­ση στην από­φα­ση για την έκδο­ση του βιβλί­ου, στον αγώ­να δρό­μου για να είναι έτοι­μο την συγκε­κρι­μέ­νη σημα­δια­κή μέρα της επε­τεί­ου του θανά­του του κομα­ντά­ντε, καθώς και στο πόσο ανά­γκη έχει η Ελλά­δα σήμε­ρα να γνω­ρί­σει από πρώ­το χέρι τη δια­δι­κα­σία που συντε­λεί­ται στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή. Τελειώ­νο­ντας, κάλε­σε τον πρέ­σβη της Βενε­ζου­έ­λας και του δώρι­σε τιμη­τι­κά το πρώ­το “Κόκ­κι­νο Βιβλίο” στα ελληνικά.

Ο πρέ­σβης της Βενε­ζου­έ­λας Φαρίντ Φερ­νά­ντεζ ευχα­ρί­στη­σε τον εκδό­τη αλλά και τους συμ­με­τέ­χο­ντες στην εκδή­λω­ση και ανα­φέρ­θη­κε με συντο­μία στη μάχη που δίνει σήμε­ρα η Βενε­ζου­έ­λα, στον οικο­νο­μι­κό πόλε­μο και στην πρό­σφα­τη από­πει­ρα φασι­στι­κού πρα­ξι­κο­πή­μα­τος που εξου­δε­τέ­ρω­σε. Τόνι­σε ότι η Βενε­ζου­έ­λα δίνει με επι­τυ­χία τη μάχη, για­τί το κάνει πολύ και­ρό και έχει μάθει να το κάνει καλά, γι αυτό έχει από­λυ­τη ανά­γκη την αλλη­λεγ­γύη, «αυτήν την αλλη­λεγ­γύη που βλέ­πω στα μάτια σας εδώ, σήμε­ρα». Τέλος, δώρι­σε με τη σει­ρά του στον Κ. Παπα­δό­που­λο το γνω­στό μπλου­ζά­κι, “ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΤΣΑΒΕΣ”.

O πρέσβης της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας Φαρίντ Φερνάντεζ

O πρέ­σβης της Μπο­λι­βα­ρια­νής Δημο­κρα­τί­ας της Βενε­ζου­έ­λας Φαρίντ Φερνάντεζ

Στην συνέ­χεια, χαι­ρέ­τι­σε ο πρέ­σβης της Κού­βας Οσβάλ­ντο Κομπά­τσο Μαρ­τί­νεζ ο οποί­ος ανα­φέρ­θη­κε στις αδερ­φι­κές σχέ­σεις της Κού­βας με τη Βενε­ζου­έ­λα, στην πολύ καλή συνερ­γα­σία μετα­ξύ των δύο χωρών σε κομ­βι­κούς τομείς και στη διαρ­κή αλλη­λεγ­γύη μετα­ξύ τους και στον ρόλο της ΑLBA στην περιοχή.

Μάριος Στρόφαλης

Μάριος Στρό­φα­λης

Ακο­λού­θη­σαν οι σύντο­μοι χαι­ρε­τι­σμοί των διορ­γα­νω­τών, αλλά και των παρευ­ρι­σκο­μέ­νων, με πρώ­το τον Μιχά­λη Μεσ­σή­νη από την ΕRTOPEN (ΕΔΩ). Ακο­λού­θη­σε η Λου­κία Κων­στα­ντί­νου από το Δίκτυο Bloggers La Red Solid@ria Griega (ΕΔΩ), ο Γρη­γό­ρης Ανα­γνώ­στου από την Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη (ΕΕΔΥΕ — ΕΔΩ), ο Ζωρζ Μεχρα­μπιάν από τον Πολι­τι­στι­κό Σύλ­λο­γο Χοσέ Μαρ­τί (ΕΔΩ), η Δέσποι­να Μάρ­κου από την Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή Διε­θνούς Δημο­κρα­τι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης (ΕΕΔΔΑ — ΕΔΩ), εκπρό­σω­πος της Al- Awda (Επι­στρο­φή στην Παλαι­στί­νη), μετα­ξύ άλλων .

Τάκης Βαμβακίδης

Τάκης Βαμ­βα­κί­δης

Το καλ­λι­τε­χνι­κό πρό­γραμ­μα που σφρά­γι­σε την εκδή­λω­ση ήταν εξ ίσου καλό και ενδια­φέ­ρον, με τη μου­σι­κή του Μάριου Στρό­φα­λη, την ερμη­νεία του Τάκη Βαμ­βα­κί­δη στο “Ο Θεός του Πολέ­μου” του Μπρεχτ, την απαγ­γε­λία του Χάι­με Σβάρτ, οι οποί­οι ουσια­στι­κά κατέ­θε­σαν με αυτό τον τρό­πο τον δικό τους χαιρετισμό.

Μarta Moreleón y Los de Sur

Μarta Moreleón y Los de Sur

Η εκδή­λω­ση έκλει­σε με τη συναυ­λία της Μarta Moreleón και των Los de Sur που μας ξεσή­κω­σαν με τη γνώ­ρι­μη λατι­νο­α­με­ρι­κά­νι­κη μου­σι­κή, και τελεί­ω­σε μόνο για­τί έπρε­πε να προ­λά­βου­με το τρέ­νο. Ήταν μια ωραία, ζεστή εκδή­λω­ση που παρ’ όλο – όπως τόνι­σε ο Φαρίντ Φερ­νά­ντεζ- ήταν για ένα θλι­βε­ρό γεγο­νός, ήταν όλοι χαμο­γε­λα­στοί και απο­φα­σι­σμέ­νοι. Μάλ­λον είναι η δύνα­μη της αλλη­λεγ­γύ­ης, που σε κάνει να συνει­δη­το­ποιείς ότι είμα­στε πολ­λοί, είμα­στε σε όλο τον κόσμο και μπο­ρού­με να νικήσουμε.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο