Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκσυγχρονισμός… στις «βούτες»

Ούτε δέκα μέρες δεν πέρα­σαν από την έναρ­ξη των απο­γευ­μα­τι­νών επί πλη­ρω­μή χει­ρουρ­γεί­ων και γίνε­ται ήδη φανε­ρή η βασι­κή επι­δί­ω­ξη της κυβέρ­νη­σης, που δεν είναι άλλη από την παρα­πέ­ρα εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας. Τις μέρες που τρέ­χει το «θεσμι­κό φακε­λά­κι», είναι σχε­δόν καθη­με­ρι­νές οι καταγ­γε­λί­ες εργα­ζο­μέ­νων και σωμα­τεί­ων στα νοσο­κο­μεία, που επι­βε­βαιώ­νουν τη δια­λο­γή ασθε­νών με βάση την …τσέ­πη τους. Κάπως έτσι, γίνε­ται «ατμός» το βασι­κό επι­χεί­ρη­μα της κυβέρ­νη­σης ότι έτσι «ξελα­φρώ­νει» τάχα η τερά­στια λίστα ανα­μο­νής. Στο «Αττι­κόν», για παρά­δειγ­μα, τα δύο από τα τρία πρώ­τα επί πλη­ρω­μή χει­ρουρ­γεία ήταν εκτός λίστας. Μάλι­στα, και τα δύο αυτά περι­στα­τι­κά αφο­ρού­σαν ογκο­λο­γι­κούς ασθε­νείς! Ποιο είναι λοι­πόν το «μήνυ­μα» κυβέρ­νη­σης και πρό­θυ­μων «εμπό­ρων» — διευ­θυ­ντών κλι­νι­κών: Ότι ακό­μα και καρ­κι­νο­πα­θείς, αν έχουν να πλη­ρώ­σουν προη­γού­νται. Αν δεν έχουν, αφή­νο­νται στη μοί­ρα τους…

Ταυ­τό­χρο­να, ο ίδιος ο υπουρ­γός έχει δηλώ­σει ότι βρί­σκε­ται σε συζη­τή­σεις με ιδιω­τι­κές ασφα­λι­στι­κές εται­ρεί­ες, προ­κει­μέ­νου να δια­μορ­φώ­σουν «πακέ­τα» που θα περι­λαμ­βά­νουν και επί πλη­ρω­μή χει­ρουρ­γεία στα δημό­σια νοσο­κο­μεία. Αυτό είναι το δεύ­τε­ρο μήνυ­μα: Οι εργα­ζό­με­νοι θα πλη­ρώ­νουν εισφο­ρές Υγεί­ας, θα πλη­ρώ­νουν φόρους για τα νοσο­κο­μεία, αλλά θα πρέ­πει να αγο­ρά­ζουν και κανέ­να ιδιω­τι­κό ασφα­λι­στι­κό πρό­γραμ­μα, για να εξα­σφα­λί­σουν καμιά προ­τε­ραιό­τη­τα, αν χρεια­στεί να χει­ρουρ­γη­θούν σε κρα­τι­κά νοσο­κο­μεία. Όλο αυτό το αίσχος πλα­σά­ρε­ται ως «εκσυγ­χρο­νι­σμός». Το μόνο που …εκσυγ­χρο­νί­ζε­ται, όμως, είναι οι «βού­τες» που κάνουν τα κάθε λογής κορά­κια στην τσέ­πη του λαού και στην ίδια του τη ζωή.
Πηγή: Ριζο­σπά­στης
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο