Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκτός ΣΥΡΙΖΑ ο Σταύρος Κοντονής

Εκτός ΣΥΡΙΖΑ τίθε­ται ο Σταύ­ρος Κοντο­νής, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του γρα­φεί­ου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, που ανα­φέ­ρει ότι “απε­μπό­λη­σε το δικαί­ω­μα να είναι μέλος του κόμματος”.

Συγκε­κρι­μέ­να η ανα­κοί­νω­ση ανα­φέ­ρει: “Ο Σταύ­ρος Κοντο­νής παρα­μέ­νει απα­ρέ­γκλι­τα, σύμ­φω­να με δήλω­σή του, “κομ­μου­νι­στής στην ανα­νε­ω­τι­κή Αρι­στε­ρά”. Προ­φα­νώς κανέ­νας δεν μπο­ρεί να του αφαι­ρέ­σει αυτό το δικαί­ω­μα. Το δικαί­ω­μα όμως να είναι μέλος του ΣΥΡΙ­ΖΑ-Προ­ο­δευ­τι­κή Συμ­μα­χία το απε­μπό­λη­σε ο ίδιος από τη στιγ­μή που απο­φά­σι­σε να στρα­φεί κατά του κόμ­μα­τός του όχι μόνο με ανυ­πό­στα­τες κατη­γο­ρί­ες για τον ποι­νι­κό κώδι­κα που εκ των πραγ­μά­των ευνο­ούν την προ­πα­γάν­δα και τα fake news της ΝΔ, αλλά και με απα­ρά­δε­κτους, συκο­φα­ντι­κούς χαρα­κτη­ρι­σμούς για συντρό­φους του. Επέ­λε­ξε με την στά­ση του να προ­σπα­θή­σει να αμαυ­ρώ­σει μια τερά­στια λαϊ­κή νίκη ενά­ντια στην εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση των νεο­να­ζί. Ο καθείς και οι επι­λο­γές του”.

Της απο­πο­μπής είχαν προη­γη­θεί αλλη­λο­καρ­φώ­μα­τα μετα­ξύ κυβέρ­νη­σης και ΣΥΡΙΖΑ περί ανο­χής στην εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση Χρυ­σή Αυγή με αφορ­μή τις δηλώ­σεις που έκα­νε στον «ΑΝΤ1» ο πρώ­ην υπουρ­γός Δικαιο­σύ­νης Σταύ­ρος Κοντο­νής που ανέ­φε­ρε ότι με τις αλλα­γές επί ΣΥΡΙΖΑ στον Ποι­νι­κό Κώδι­κα το δικα­στή­ριο δεν θα επι­βά­λει κάποιες ποι­νές στους ναζί εγκληματίες.

Σε ανα­κοί­νω­ση η ΝΔ ανα­φέ­ρει ότι ο Αλέ­ξης Τσί­πρας «ως πρω­θυ­πουρ­γός φρό­ντι­ζε να “πέσουν στα μαλα­κά”» τα στε­λέ­χη της Χρυ­σής Αυγής και πως «από τη σημε­ρι­νή απο­κά­λυ­ψη εξη­γού­νται πολ­λά και, κυρί­ως, για­τί η υπό­θε­ση αυτή βάλ­τω­σε επί της θητεί­ας του».

Ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Στέ­λιος Πέτσας δήλω­σε ότι πρέ­πει «να απα­ντή­σει ο κ. Τσί­πρας σε όσα κατήγ­γει­λε ο κ. Κοντο­νής» και κατη­γό­ρη­σε πως γνώ­ρι­ζε ότι με τις αλλα­γές στον Ποι­νι­κό Κώδι­κα επί ημε­ρών του οι ναζί «θα έπε­φταν στα μαλα­κά, του­λά­χι­στον για το αδί­κη­μα της διεύ­θυν­σης εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης». Κατη­γό­ρη­σε ακό­μα τον ΣΥΡΙΖΑ πως «επί χρό­νια πρό­σφε­ρε μαν­δύα πολι­τι­κής και ηθι­κής νομι­μο­ποί­η­σης σε ένα μόρ­φω­μα ντρο­πή για τη Δημοκρατία».

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανα­κοί­νω­ση, ανα­φέ­ρει πως «η ΝΔ τόσα χρό­νια ξέπλε­νε τη Χρυ­σή Αυγή και τώρα κου­νά­ει το δάχτυ­λο» και πως «η ΝΔ, που τόσα χρό­νια φλερ­τά­ρει με τη Χρυ­σή Αυγή, συνε­χί­ζει τη χυδαία προ­σπά­θεια δια­στρέ­βλω­σης της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας. Εν ανα­μο­νή της ανα­κοί­νω­σης των ποι­νών για τους νεο­να­ζί, στέλ­νει μήνυ­μα “να πέσουν στα μαλα­κά”». Για τις αλλα­γές στον Ποι­νι­κό Κώδι­κα ανα­φέ­ρει πως «καταρ­τί­στη­κε από ειδι­κή νομο­πα­ρα­σκευα­στι­κή επι­τρο­πή μετά από εργα­σί­ες δέκα ετών και δεν ήταν δου­λειά στε­λε­χών του ΣΥΡΙΖΑ» και πως «η ΝΔ ως κυβέρ­νη­ση έκα­νε ανα­θε­ώ­ρη­ση του νέου ΠΚ για επι­μέ­ρους δια­τά­ξεις και δεν άλλα­ξε τίπο­τα από όσα δήθεν την ενο­χλούν σήμερα».

Σε δηλώ­σεις του ο πρώ­ην πρό­ε­δρος της Βου­λής Νίκος Βού­τσης ανέ­φε­ρε ότι τα όσα λέγο­νται από τη ΝΔ γα το πρό­σω­πό του είναι «επί­θε­ση που είναι στα όρια δολο­φο­νί­ας χαρακτήρα».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο