Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελληνοφρένεια: «Διεκόπη η συνεργασία μας με τον Real» — Το ραδιόφωνο θα είναι άγευστο και άτολμο αν λείψει ο δηκτικός της λόγος

«‪Αγα­πη­τό κοι­νό σας ανα­κοι­νώ­νου­με ότι η συνερ­γα­σία μας με τον Real διε­κό­πη. Ευχα­ρι­στού­με από καρ­διάς τους συνα­δέλ­φους δημο­σιο­γρά­φους & ηχο­λή­πτες για την καλή συνερ­γα­σία που είχαμε. ‬
‪Ευχα­ρι­στού­με και εσάς για την καθη­με­ρι­νή ακρό­α­ση & στήριξη.‬

‪Ραντε­βού στα γου­να­ρά­δι­κα. Καλή αντά­μω­ση!‬» (Ελλη­νο­φρέ­νεια)

Εμείς  απλά να υπεν­θυ­μί­σου­με ότι η Ελλη­νο­φρέ­νεια παρέ­μει­νε και φέτος πρώ­τη σε ακρο­α­μα­τι­κό­τη­τα εκπο­μπή στην ώρα της, μετα­ξύ όλων των ραδιο­φώ­νων της Αττι­κής, ενώ η μετα­κί­νη­σή της από τον ΣΚΑΙ στον Real FM, ανέ­βα­σε τον τελευ­ταίο στην 1η θέση των ακροαματικοτήτων.

Ευχό­μα­στε από φθι­νό­πω­ρο η Ελλη­νο­φρέ­νεια να επι­στρέ­ψει από άλλη συχνό­τη­τα στα Fm. Το ραδιό­φω­νο θα είναι άγευ­στο και άτολ­μο χωρίς το δηκτι­κό της λόγο, που τόσα χρό­νια εξέ­φρα­ζε τη σκέ­ψη και το συναί­σθη­μα χιλιά­δων ακροατών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο