Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ενισχυμένη η ακροδεξιά στη Μακεδονία

Όπως ανα­με­νό­ταν, το κόμ­μα Βελό­που­λου κέρ­δι­σε τη μάχη στις δύο περι­φέ­ρειες της Θεσ­σα­λο­νί­κης κατα­λαμ­βά­νο­ντας την τρί­τη θέση με ποσο­στά 8,35% και 7,93%, ενώ το κόμ­μα «Νίκη» του θεο­λό­γου Δημή­τρη Νατσιού συγκέ­ντρω­σε επί­σης πολύ υψη­λά ποσο­στά στην Πιε­ρία (7,46%), την Πέλ­λα (6,13%), τη Β’ Θεσ­σα­λο­νί­κης (5,63%), τη Χαλ­κι­δι­κή (5,39%) και τη Δρά­μα (5,33%).

Βου­βή Δεξιά και σιω­πη­λή εθνι­κι­στι­κή Ακρο­δε­ξιά με εκκλη­σια­στι­κές άκρες σάρω­σαν κυριο­λε­κτι­κά τη Θεσ­σα­λο­νί­κη ‑παρ’ ότι η Ν.Δ. δεν έπια­σε εδώ το πανελ­λα­δι­κό ποσο­στό της‑, την Κεντρι­κή και τη Δυτι­κή Μακεδονία.

Εν αντι­θέ­σει με ό,τι είχα­με γνω­ρί­σει μέχρι τώρα με τις βίαιες ομά­δες των χρυ­σαυ­γι­τών, οι δυνά­μεις αυτές μετα­σχη­μα­τί­στη­καν και οι ψηφο­φό­ροι τους μετα­φέρ­θη­καν ακα­ριαία σε σχή­μα­τα ανύ­παρ­κτα στον εκλο­γι­κό χάρ­τη, που φάντα­ζαν περι­θω­ρια­κά αλλά έδρα­σαν υπο­μο­νε­τι­κά, από πόρ­τα σε πόρ­τα και από ενο­ρία σε ενο­ρία. Από­δει­ξη, ότι δεν άντε­ξαν ούτε τα παρα­δο­σια­κά αρι­στε­ρά «κάστρα», όπως οι δυτι­κές συνοι­κί­ες της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Ο,τι δηλα­δή είχε αντέ­ξει στη δεξιά έφο­δο το 2019 κατέρ­ρευ­σε σαν χάρ­τι­νος πύρ­γος, παρά την πολι­τι­κή… άπνοια, αφού είναι κοι­νή παρα­δο­χή ότι το κλί­μα δεν είχε καμία σχέ­ση με εκεί­νο προ τετραετίας.

Τα απο­τε­λέ­σμα­τα στην A’ εκλο­γι­κή περι­φέ­ρεια Θεσ­σα­λο­νί­κης είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κά. Η Ν.Δ. πρώ­τη με 34,15% ένα­ντι 19,7% του ΣΥΡΙΖΑ‑Π.Σ., τρί­το κόμ­μα η Ελλη­νι­κή Λύση-Κυριά­κος Βελό­που­λος με 8,35% και πέμ­πτο κόμ­μα η Νίκη με 4,58%. Η Νίκη ήταν έκτο κόμ­μα πίσω από το ΚΚΕ στη Β’ Θεσ­σα­λο­νί­κης με 5,62%, όπου το κόμ­μα Βελό­που­λου ήταν τρί­το με 7,93%! Με ποσο­στά από 4 έως 7,46 (στην Πιε­ρία!) το κόμ­μα Νατσιού έγρα­ψε υψη­λά ποσο­στά σε Κεντρι­κή και Δυτι­κή Μακε­δο­νία, Δρά­μα και Καβά­λα, ενώ στην υπό­λοι­πη επι­κρά­τεια είχε ποσο­στά γύρω στο 2% και ευελ­πι­στεί ότι θα κατα­φέ­ρει τον Ιού­νιο να μπει στη Βουλή.

Διό­λου συμ­πτω­μα­τι­κό φυσι­κά δεν μπο­ρεί να θεω­ρη­θεί το γεγο­νός ότι η Νίκη με επι­κε­φα­λής τον θεο­λό­γο Δημή­τρη Νατσιό εντο­πί­στη­κε στις δημο­σκο­πή­σεις μετά τον απο­κλει­σμό από τον Αρειο Πάγο του κόμ­μα­τος Κασι­διά­ρη και των σχη­μα­τι­σμών των Εμφιε­τζό­γλου-Μπο­γδά­νου και της Λατι­νο­πού­λου. Με σύν­θη­μα «Με σκο­πό τη Νίκη του Ελλη­νι­σμού και της ανθρώ­πι­νης αξιο­πρέ­πειας» και τη σημεί­ω­ση ότι «η Νίκη συνι­στά μια γνή­σια πατριω­τι­κή φωνή που προ­έρ­χε­ται από τον απλό ελλη­νι­κό λαό, αφού στις τάξεις της δεν δέχε­ται ως μέλη πρώ­ην βου­λευ­τές ή κυβερ­νη­τι­κούς οποιασ­δή­πο­τε από­χρω­σης», η προ­έ­λευ­ση και η κατεύ­θυν­ση δεν κρύ­βο­νται. Και η ρητο­ρι­κή τα ξεκα­θα­ρί­ζει όλα, αφού το κόμ­μα «βασί­ζε­ται σε ξεκά­θα­ρες αξί­ες της Ρωμιο­σύ­νης, χωρίς «δεξιές» κι «αρι­στε­ρές» παρω­πί­δες ή γενι­κό­λο­γους «πατριω­τι­σμούς» αμφί­βο­λων ηθι­κών αξιών, κρα­τώ­ντας απο­στά­σεις από κύκλους ιδε­ών ασυμ­βί­βα­στων με τις χρι­στια­νι­κές ηθι­κές αξίες».

Μέχρι τώρα ο κ. Νατσιός ήταν γνω­στός για την αρθρο­γρα­φία του κυρί­ως σε εκκλη­σια­στι­κές ιστο­σε­λί­δες. Ο ίδιος απο­ποιεί­ται κάθε σχέ­ση με τον Κασι­διά­ρη, ωστό­σο το τρί­πτυ­χο «Πατρίς-Θρη­σκεία ‑Οικο­γέ­νεια» είναι από τα αγα­πη­μέ­να του. Δεν κρύ­βει τις σχέ­σεις του με μονές του Αγί­ου Ορους και εκκλη­σια­στι­κές οργα­νώ­σεις που θρυ­λεί­ται ότι είναι οι χρη­μα­το­δό­τες του, χωρίς να λεί­πουν και ανα­πό­δει­κτες ανα­φο­ρές σε επιχειρηματίες.

Αν και δηλώ­νει ότι δεν αισθά­νε­ται τηλε­α­στέ­ρας, επί 12 χρό­νια παρου­σιά­ζει την εκπο­μπή «Γράμ­μα­τα Σπου­δά­μα­τα» στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό της Μητρό­πο­λης Θεσ­σα­λο­νί­κης «4Ε» και στο περι­φε­ρεια­κό δίκτυο «Dion ΤV». Κοντά σε αυτά προ­σθέ­στε ότι η αθλη­τι­κή εφη­με­ρί­δα «Sportime» στή­ρι­ξε επι­σή­μως τον κ. Νατσιό.

Ενώ τα σχή­μα­τα αυτά μαζί με τη Ν.Δ. έβγαι­ναν από παντού κερ­δι­σμέ­να διά περι­πά­του, ο ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ. έχα­νε σε σχέ­ση με το 2019 στην Α’ Θεσ­σα­λο­νί­κης 30.000 ψήφους και στη Β’ περι­φέ­ρεια άλλες 15.000 ψήφους.

Μόνο σε μία συνοι­κία της Θεσ­σα­λο­νί­κης νίκη­σε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στη Δημο­τι­κή Ενό­τη­τα Μενε­μέ­νης, στο εκλο­γι­κό δια­μέ­ρι­σμα του Δεν­δρο­πο­τά­μου όπου ψήφι­σαν 1.500 άτο­μα. Ο ΣΥΡΙΖΑ βγή­κε πρώ­τος με 41,52%, δεύ­τε­ρο το κόμ­μα Βελό­που­λου με 19,86%, ενώ η Ν.Δ. τρί­τη με 16,96% και 245 ψήφους. Σε «κόκ­κι­νο» χωριό ανα­δει­κνύ­ε­ται το Πρό­χω­μα της Δημο­τι­κής Ενό­τη­τας Κου­φα­λί­ων του Δήμου Χαλ­κη­δό­νος. Ψήφι­σαν 734, οι 192 ΣΥΡΙΖΑ (26,74%), οι 160 Ν.Δ. (22,28%) και το ΚΚΕ που ήταν τρί­το κόμ­μα έλα­βε 112 ψήφους (15,60%).

Το σοκ στον ΣΥΡΙΖΑ‑Π.Σ. Θεσ­σα­λο­νί­κης είναι φυσι­κά το ίδιο όπως και πανελ­λα­δι­κά. Οπως έλε­γαν στην «Εφ.Συν.» στε­λέ­χη του κόμ­μα­τος που έτρε­ξαν στην προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο, «εισπράτ­τα­με κλί­μα που θα το χαρα­κτη­ρί­ζα­με «παγε­ρό» ή «αδιά­φο­ρο», υπήρ­χαν εκτι­μή­σεις ότι θα χάνα­με με 4 ή και 5 μονά­δες, αλλά σε καμία περί­πτω­ση ήττα τέτοιας έκτα­σης». Προ­σθέ­τουν μάλι­στα ότι σε επα­φές με στε­λέ­χη της Ν.Δ. έβλε­παν τον προ­βλη­μα­τι­σμό τους ότι μπο­ρεί και να έχα­ναν στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Περισ­σεύ­ουν οι ενστά­σεις για τον ρόλο της απλής ανα­λο­γι­κής, θεω­ρούν ότι η τακτι­κή του κόμ­μα­τος «άνοι­ξε την πόρ­τα στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ. να «κλέ­ψει» ψηφο­φό­ρους μας», ωστό­σο σημειώ­νουν ότι η ανα­λο­γι­κή ήταν στα προ­τάγ­μα­τα της Αρι­στε­ράς για δεκα­ε­τί­ες, οπό­τε «δεν μπο­ρού­σα­με τελευ­ταία στιγ­μή να γυρί­σου­με σελί­δα επει­δή «και­γό­ταν»». Σημειώ­νουν ακό­μη ότι υπάρ­χει ευθύ­νη στη λάθος «δια­παι­δα­γώ­γη­ση» των μελών στην κοι­νω­νία του θεά­μα­τος και στις χλια­ρές απα­ντή­σεις στην αρι­στε­ρή κρι­τι­κή που δεχό­ταν για χρόνια.

Πηγή: efsyn.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο