Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΟ ΚΚΕ: Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πάρει θέση για τις γερμανικές αποζημιώσεις

Επι­στο­λή στην πρό­ε­δρο της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής με την οποία της ζητά να πάρει θέση για τις δίκαιες απαι­τή­σεις του ελλη­νι­κού λαού σχε­τι­κά με τις γερ­μα­νι­κές απο­ζη­μιώ­σεις, απέ­στει­λε η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ.

Η επι­στο­λή των ευρω­βου­λευ­τών του κόμ­μα­τος Κώστα Παπα­δά­κη και Λευ­τέ­ρη Νικο­λά­ου-Αλα­βά­νου έχει ως εξής:

«Προς κα. Ούρ­σου­λα Φον Ντερ Λάιεν, Πρό­ε­δρο της Ευρω­παϊ­κής Επιτροπής

Κυρία Πρό­ε­δρε,

Με την επι­στο­λή μας αυτή θέλου­με να θέσου­με στην προ­σο­χή σας το πάγιο και δια­χρο­νι­κό αίτη­μα του ελλη­νι­κού λαού για την από­δο­ση των οφει­λών της Γερ­μα­νί­ας προς την Ελλά­δα. Αυτές σχε­τί­ζο­νται με τις πολε­μι­κές επα­νορ­θώ­σεις, την επι­στρο­φή του ανα­γκα­στι­κού κατο­χι­κού δανεί­ου και των λεη­λα­τη­θέ­ντων αρχαιο­λο­γι­κών θησαυ­ρών της Ελλά­δας εξαι­τί­ας της εγκλη­μα­τι­κής δρά­σης των ναζι­στι­κών γερ­μα­νι­κών στρα­τευ­μά­των κατά τη διάρ­κεια του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέμου.

Το δίκαιο αυτό αίτη­μα που έχει στοι­χειο­θε­τη­θεί και απο­τυ­πω­θεί σε ακρι­βείς απαι­τή­σεις παρα­μέ­νει μέχρι σήμε­ρα ανεκ­πλή­ρω­το. Η ευθύ­νη για τη μη από­δο­ση δικαιο­σύ­νης στα θύμα­τα των ναζι­στι­κών θηριω­διών, των οικο­γε­νειών τους αλλά και συνο­λι­κά στον ελλη­νι­κό λαό ανή­κει τόσο στις γερ­μα­νι­κές και στις ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις, όπως και στην ΕΕ.

Η ΕΕ, μέχρι σήμε­ρα, στις αλλε­πάλ­λη­λες εκκλή­σεις και αιτή­μα­τα του ελλη­νι­κού λαού, επι­κα­λεί­ται αναρ­μο­διό­τη­τα επί του θέμα­τος. Ο ισχυ­ρι­σμός αυτός, όμως, είναι αβά­σι­μος με δεδο­μέ­νο ότι το συγκε­κρι­μέ­νο αίτη­μα αφο­ρά τις οφει­λές ενός κρά­τους-μέλους της ΕΕ προς ένα άλλο.

Η ΕΕ και τα όργα­νά της, το Συμ­βού­λιο, η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή και το Κοι­νο­βού­λιο, παίρ­νουν θέση και ανα­λαμ­βά­νουν δρά­ση για διε­θνή ζητή­μα­τα που αφο­ρούν κάθε γωνιά του πλα­νή­τη, ενώ σπεύ­δουν να τοπο­θε­τη­θούν απο­δί­δο­ντας κρί­σεις ακό­μα και για ιστο­ρι­κά ζητή­μα­τα που αφο­ρούν παρα­δείγ­μα­τος χάριν τον Β’ Παγκό­σμιο Πόλεμο.

Με την επι­στο­λή μας αυτή σάς καλού­με να τοπο­θε­τη­θεί­τε με ευθύ­τη­τα στο σημα­ντι­κό αυτό ζήτη­μα και να ανα­γνω­ρί­σε­τε το δικαί­ω­μα του ελλη­νι­κού λαού για την επι­στρο­φή του ανα­γκα­στι­κού κατο­χι­κού δανεί­ου, την πλη­ρω­μή των πολε­μι­κών επα­νορ­θώ­σε­ων και απο­ζη­μιώ­σε­ων και την επι­στρο­φή των κλεμ­μέ­νων αρχαιο­λο­γι­κών θησαυ­ρών από το γερ­μα­νι­κό κρά­τος. Σας ζητού­με να ανα­λά­βε­τε σχε­τι­κές δρά­σεις προς αυτήν την κατεύ­θυν­ση προ­κει­μέ­νου να επι­σπευ­σθούν όλες οι σχε­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες ώστε να ικα­νο­ποι­η­θούν οι δίκαιες και τεκ­μη­ριω­μέ­νες αξιώ­σεις του ελλη­νι­κού λαού.

Οι Ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ

Κώστας Παπα­δά­κης

Λευ­τέ­ρης Νικολάου-Αλαβάνος».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο