Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επίθεση της Ουκρανίας σε διυλιστήριο της Ρωσίας με Drone

Η Ουκρα­νία έπλη­ξε ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα διυ­λι­στή­ρια της Ρωσί­ας σήμε­ρα με drone σε από­στα­ση 1.300 χιλιο­μέ­τρων από τη γραμ­μή του μετώ­που και ανα­κοί­νω­σε ότι προ­κά­λε­σε σοβα­ρές ζημιές σε έναν ακό­μη στρα­τιω­τι­κό στόχο.

Ουκρα­νι­κά drones έπλη­ξαν στό­χους στη Δημο­κρα­τία του Ταταρ­στάν, μια βιο­μη­χα­νι­κή περιο­χή νοτιο­α­να­το­λι­κά της Μόσχας, σήμε­ρα τα ξημε­ρώ­μα­τα με απο­τέ­λε­σμα να υπάρ­ξουν τραυ­μα­τί­ες, δήλω­σε ο επι­κε­φα­λής της Ρου­στάμ Μινι­χα­νόφ.

Η Ρωσία επε­σή­μα­νε ότι ανα­χαί­τι­σε ουκρα­νι­κό drone κοντά στο διυ­λι­στή­ριο Taneco της πετρε­λαϊ­κής εται­ρεί­ας Tatneft, ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα της χώρας, στην πόλη Νιζ­νε­κάμσκ, μετέ­δω­σε το ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο RIA.

Στο διυ­λι­στή­ριο ξέσπα­σε πυρ­κα­γιά η οποία κατα­σβέ­στη­κε σε 20 λεπτά, πρό­σθε­σε το πρα­κτο­ρείο εξη­γώ­ντας ότι δεν έχει δια­κο­πεί η παραγωγή.

Εικό­νες από το σημείο δεί­χνουν ότι το drone έπλη­ξε τη βασι­κή μονά­δα διύ­λι­σης CDU-7.

Το διυ­λι­στή­ριο Taneco είναι ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα και νεό­τε­ρα της Ρωσί­ας. Η ικα­νό­τη­τα παρα­γω­γής του κυμαί­νε­ται στα 360.000 βαρέ­λια ημερησίως.

Ο Μινι­χά­νοφ πρό­σθε­σε ότι στό­χος επι­θέ­σε­ων έγι­ναν εργο­στά­σια στις πόλεις Γελα­μπού­γκα και Νιζ­νε­κάμσκ.

Δύο drones έπλη­ξαν κοι­τώ­να εργα­τών στην ειδι­κή οικο­νο­μι­κή ζώνη Alabuga, κοντά στη Γελα­μπού­γκα, με ρωσι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης να κάνουν λόγο για του­λά­χι­στον επτά τραυ­μα­τί­ες.

«Δεν έχουν σημειω­θεί σοβα­ρές ζημιές», τόνι­σε από την πλευ­ρά του ο Μινι­χά­νοφ εξη­γώ­ντας ότι δεν έχει δια­κο­πεί η λει­τουρ­γία των εργοστασίων.

Μη επι­βε­βαιω­μέ­νο βίντεο στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης δεί­χνει μια μεγά­λη έκρη­ξη και στη συνέ­χεια ανθρώ­πους να τρέ­χουν για να προστατευθούν.

Η εφη­με­ρί­δα Washington Post είχε γρά­ψει πέρυ­σι ότι η Ρωσία παρά­γει μαζι­κά drones σε εργο­στά­σιο στην ειδι­κή οικο­νο­μι­κή ζώνη Alabuga.

Από την πλευ­ρά της, πηγή στις υπη­ρε­σί­ες Πλη­ρο­φο­ριών της Ουκρα­νί­ας δήλω­σε στο Reuters ότι η υπη­ρε­σία κατα­σκο­πεί­ας του στρα­τού της χώρας προ­κά­λε­σε «σημα­ντι­κές ζημιές» σε στρα­τιω­τι­κό στό­χο στο Ταταρ­στάν, τον οποίο έπλη­ξε σήμε­ρα με ουκρα­νι­κής κατα­σκευ­ής drones. Η πηγή εξή­γη­σε ότι επλή­γη μονά­δα παρα­γω­γής drones Shahed.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο