Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επίθεση των ΜΑΤ στην κινητοποίηση του Παλλεσβιακού Εργατικού Κέντρου στην Καράβα

Με χημι­κά και χει­ρο­βομ­βί­δες κρό­του λάμ­ψεις οι δυνά­μεις κατα­στο­λής επι­χεί­ρη­σαν να δια­λύ­σουν την μεγά­λη πορεία που διορ­γά­νω­σε το Παλ­λε­σβια­κό Εργα­τι­κό Κέντρο στο Μαντα­μά­δο, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σε συνέ­χεια της πρω­ι­νής απερ­για­κής κινη­το­ποί­η­σης ενά­ντια στον αυταρ­χι­σμό της κυβέρ­νη­σης που με ΜΑΤ προ­σπα­θεί να προ­χω­ρή­σει στην δημιουρ­γία κλει­στού hotspot.

Δύο πούλ­μαν και δεκά­δες αυτο­κί­νη­τα ξεκί­νη­σαν από την Μυτι­λή­νη, με κατεύ­θυν­ση τον Μαντα­μά­δο, όπου ήδη είχαν συγκε­ντρω­θεί εργα­ζό­με­νοι και κάτοι­κοι της περιοχής.

Οι δυνά­μεις των ΜΑΤ, απέ­κλει­σαν τον δρό­μο που οδη­γεί στον Μαντα­μά­δο, στην δια­σταύ­ρω­ση του δρό­μου που οδη­γεί στην Καρά­βα, όπου η κυβέρ­νη­ση θέλει να φτιά­ξει την νέα φυλα­κή προ­σφύ­γων και μετα­να­στών. Στο αίτη­μα να απο­χω­ρή­σουν, οι δυνά­μεις των ΜΑΤ απά­ντη­σαν με χημι­κά, σε μια ‑ανε­πι­τυ­χή- προ­σπά­θεια να δια­λύ­σουν την συγκέ­ντρω­ση, ενώ ρίψεις νερού πραγ­μα­το­ποί­η­σε και η «αύρα» που βρί­σκε­ται από σήμε­ρα στο νησί.

Η κινη­το­ποί­η­ση του Παλ­λε­σβια­κού Εργα­τι­κού Κέντρου συνε­χί­ζε­ται ενώ θα κατευ­θυν­θεί στην Μυτι­λή­νη, δίνο­ντας απά­ντη­ση στην τρο­μο­κρα­τία και την κατα­στο­λή. Στο πλευ­ρό των εργα­ζο­μέ­νων, βρί­σκε­ται και η Μαρία Κομνη­νά­κα, βου­λευ­τής του ΚΚΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο